<![CDATA[RSS Tin tức - Thư viện tỉnh Quảng Ninh]]> http://thuvienquangninh.org.vn/ Thu, 01 Jan 1970 08:00:29 +0800 (thuvienquangninh.dlib.vn) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Hội nghị Sơ kết công tác Thư viện 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/hoi-nghi-so-ket-cong-tac-thu-vien-6-thang-dau-nam-trien-khai-phuong-huong-nhiem-vu-6-thang-cuoi-na-1047.html Thu, 29 Jul 2021 22:40:21 +0700 <![CDATA[Thông báo nghỉ phục vụ]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/thong-bao-nghi-phuc-vu-1046.html ]]> Thu, 29 Jul 2021 22:40:21 +0700 <![CDATA[CÔNG BỐ KẾT QUẢ CUỘC THI VIẾT THƯ TRI ÂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, Y BÁC SĨ TRÊN TUYẾN ĐẦU CHỐNG DỊCH COVID-19]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/cong-bo-ket-qua-cuoc-thi-viet-thu-tri-an-doi-ngu-can-bo-y-bac-si-tren-tuyen-dau-chong-dich-covid-1-1045.html Thu, 29 Jul 2021 22:40:21 +0700 <![CDATA[Tổng kết và trao giải Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Quảng Ninh năm 2021”]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/tong-ket-va-trao-giai-cuoc-thi-dai-su-van-hoa-doc-tinh-quang-ninh-nam-2021--1044.html ]]> Thu, 29 Jul 2021 22:40:21 +0700 <![CDATA[Trao giải cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Quảng Ninh năm 2021]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/trao-giai-cuoc-thi-dai-su-van-hoa-doc-tinh-quang-ninh-nam-2021-1043.html ]]> Thu, 29 Jul 2021 22:40:21 +0700 <![CDATA[THƯ MỜI: Quyên góp sách xây dựng thư viện, tủ sách vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/thu-moi-quyen-gop-sach-xay-dung-thu-vien-tu-sach-vung-sau-vung-xa-vung-kho-khan-tren-dia-ban-tin-1042.html ]]> Thu, 29 Jul 2021 22:40:21 +0700 <![CDATA[CÔNG BỐ KẾT QUẢ CUỘC THI ĐẠI SỨ VĂN HÓA ĐỌC TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2021]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/cong-bo-ket-qua-cuoc-thi-dai-su-van-hoa-doc-tinh-quang-ninh-nam-2021-1041.html ]]> Thu, 29 Jul 2021 22:40:21 +0700 <![CDATA[Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung cơ cấu giải thưởng Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Quảng Ninh năm 2021]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/quyet-dinh-ve-viec-sua-doi-bo-sung-co-cau-giai-thuong-cuoc-thi-dai-su-van-hoa-doc-tinh-quang-ninh-n-1040.html Thu, 29 Jul 2021 22:40:21 +0700 <![CDATA[V/v hướng dẫn xét tặng Giải thưởng Phát triển Văn hóa đọc năm 2021.]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/v-v-huong-dan-xet-tang-giai-thuong-phat-trien-van-hoa-doc-nam-2021--1039.html Thu, 29 Jul 2021 22:40:21 +0700 <![CDATA[Khơi dậy sáng tạo từ sân chơi về đọc sách]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/khoi-day-sang-tao-tu-san-choi-ve-doc-sach-1038.html ]]> Thu, 29 Jul 2021 22:40:21 +0700 <![CDATA[Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn triển khai nhiệm vụ năm 2022 trong lĩnh vực thư viện]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/bo-van-hoa-the-thao-va-du-lich-huong-dan-trien-khai-nhiem-vu-nam-2022-trong-linh-vuc-thu-vien-1037.html ]]> Thu, 29 Jul 2021 22:40:21 +0700 <![CDATA[30 tác giả đoạt giải cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Quảng Ninh năm 2021]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/30-tac-gia-doat-giai-cuoc-thi-dai-su-van-hoa-doc-tinh-quang-ninh-nam-2021-1036.html ]]> Thu, 29 Jul 2021 22:40:21 +0700 <![CDATA[Thư mục Quảng Ninh qua báo chí Trung ương tháng 5+6/2021]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/thu-muc-quang-ninh-qua-bao-chi-trung-uong-thang-5-6-2021-1034.html Thu, 29 Jul 2021 22:40:21 +0700 <![CDATA[Sôi nổi vòng Sơ khảo Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/soi-noi-vong-so-khao-cuoc-thi-dai-su-van-hoa-doc-nam-2021-1032.html ]]> Thu, 29 Jul 2021 22:40:21 +0700 <![CDATA[Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi Sở Văn hóa - Thể thao năm 2021]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/hoi-thi-bao-cao-vien-tuyen-truyen-vien-gioi-so-van-hoa-the-thao-nam-2021-1033.html Thu, 29 Jul 2021 22:40:21 +0700 <![CDATA[Gia đình bình an – xã hội hạnh phúc]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/gia-dinh-binh-an-xa-hoi-hanh-phuc-1031.html ]]> Thu, 29 Jul 2021 22:40:21 +0700 <![CDATA[Xây dựng tủ sách miễn phí cho vùng sâu, vùng xa]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/xay-dung-tu-sach-mien-phi-cho-vung-sau-vung-xa-1030.html ]]> Thu, 29 Jul 2021 22:40:21 +0700 <![CDATA[Cuộc thi Viết thư tri ân đội ngũ cán bộ, y bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch Covid-19]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/cuoc-thi-viet-thu-tri-an-doi-ngu-can-bo-y-bac-si-tren-tuyen-dau-chong-dich-covid-19-1029.html ]]> Thu, 29 Jul 2021 22:40:21 +0700 <![CDATA[Thông báo: Thư viện tỉnh tổ chức Sinh hoạt chuyên đề “Phòng chống dịch Covid-19” dành cho bạn đọc thiếu nhi]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/thong-bao-thu-vien-tinh-to-chuc-sinh-hoat-chuyen-de-phong-chong-dich-covid-19-danh-cho-ban-doc-th-1028.html ]]> Thu, 29 Jul 2021 22:40:21 +0700 <![CDATA[Để giữ vững thành quả phòng, chống dịch]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/de-giu-vung-thanh-qua-phong-chong-dich-1027.html ]]> Thu, 29 Jul 2021 22:40:21 +0700