<![CDATA[RSS Tin tức - Thư viện tỉnh Quảng Ninh]]> http://thuvienquangninh.org.vn/ Thu, 01 Jan 1970 08:00:27 +0800 (thuvienquangninh.dlib.vn) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/bo-van-hoa-the-thao-va-du-lich-viet-nam-to-chuc-cuoc-thi-dai-su-van-hoa-doc-nam-2021-942.html Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc là hoạt động dành cho các em học sinh, sinh viên trên toàn quốc nhằm khơi dậy niềm đam mê đọc sách đối với lứa tuổi thanh thiếu niên, nhi đồng, từ đó khuyến khích, thúc đẩy phong trào đọc trong thế hệ trẻ, hình thành thói quen và kỹ năng đọc sách trong thế hệ trẻ, góp phần phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng, một yếu tố quan trọng để xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội.]]> Sat, 27 Feb 2021 01:41:36 +0700 <![CDATA[Thông báo về việc mở cửa phục vụ bạn đọc trở lại]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/thong-bao-ve-viec-mo-cua-phuc-vu-ban-doc-tro-lai-941.html ]]> Sat, 27 Feb 2021 01:41:36 +0700 <![CDATA[Chính phủ phê duyệt "Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/chinh-phu-phe-duyet-chuong-trinh-chuyen-doi-so-nganh-thu-vien-den-nam-2025-dinh-huong-den-nam-2030-940.html ]]> Sat, 27 Feb 2021 01:41:36 +0700 <![CDATA[THƯ MỤC BÀI TRÍCH ĐỊA CHÍ QUẢNG NINH NĂM 2020]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/thu-muc-bai-trich-dia-chi-quang-ninh-nam-2020-939.html ]]> Sat, 27 Feb 2021 01:41:36 +0700 <![CDATA[Xây dựng Tủ sách Văn hiến Quảng Ninh]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/xay-dung-tu-sach-van-hien-quang-ninh-938.html Việc xây dựng Tủ sách Văn hiến Quảng Ninh không chỉ đáp ứng nhu cầu của bạn đọc mà là hoạt động thiết thực nhằm thực hiện Chương trình hành động số 105/Ctr-UBND ngày 2/8/2018 của UBND tỉnh về triển khai Nghị quyết số 11-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.]]> Sat, 27 Feb 2021 01:41:36 +0700 <![CDATA[Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng: Mở ra tương lai tươi sáng cho dân tộc Việt Nam]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/ky-niem-91-nam-ngay-thanh-lap-dang-mo-ra-tuong-lai-tuoi-sang-cho-dan-toc-viet-nam-937.html ]]> Sat, 27 Feb 2021 01:41:36 +0700 <![CDATA[Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Quảng Ninh]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/pho-thu-tuong-chinh-phu-vu-duc-dam-kiem-tra-cong-tac-phong-chong-dich-tai-quang-ninh-935.html ]]> Sat, 27 Feb 2021 01:41:36 +0700 <![CDATA[Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/dong-chi-nguyen-phu-trong-duoc-tin-nhiem-bau-lam-tong-bi-thu-934.html ]]> Sat, 27 Feb 2021 01:41:36 +0700 <![CDATA[THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẠM DỪNG PHỤC VỤ BẠN ĐỌC]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/thong-bao-ve-viec-tam-dung-phuc-vu-ban-doc-933.html ]]> Sat, 27 Feb 2021 01:41:36 +0700 <![CDATA[Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh Quảng Ninh]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/chi-dao-phong-chong-dich-covid-19-cua-tinh-quang-ninh-932.html ]]> Sat, 27 Feb 2021 01:41:36 +0700 <![CDATA[Đại hội XIII của Đảng: Đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/dai-hoi-xiii-cua-dang-dat-loi-ich-quoc-gia-dan-toc-len-tren-het-931.html ]]> Sat, 27 Feb 2021 01:41:36 +0700 <![CDATA[Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện trao quyết định bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Thư viện]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/bo-truong-nguyen-ngoc-thien-trao-quyet-dinh-bo-nhiem-vu-truong-vu-thu-vien-936.html ]]> Sat, 27 Feb 2021 01:41:36 +0700 <![CDATA[Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Đổi mới, kiểm soát chặt chẽ quy trình kết nạp Đảng]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/dang-bo-khoi-cac-co-quan-tinh-doi-moi-kiem-soat-chat-che-quy-trinh-ket-nap-dang-930.html ]]> Sat, 27 Feb 2021 01:41:36 +0700 <![CDATA[Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/tuyen-truyen-cai-cach-hanh-chinh-nam-2021-929.html Sat, 27 Feb 2021 01:41:36 +0700 <![CDATA[Thư mục sách mới Quý IV/2020]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/thu-muc-sach-moi-quy-iv-2020-928.html Sat, 27 Feb 2021 01:41:36 +0700 <![CDATA[Thư mục Quảng Ninh qua báo chí Trung ương tháng 11+12/2020]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/thu-muc-quang-ninh-qua-bao-chi-trung-uong-thang-11-12-2020-927.html Sat, 27 Feb 2021 01:41:36 +0700 <![CDATA[10 sự kiện tiêu biểu tỉnh Quảng Ninh năm 2020]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/10-su-kien-tieu-bieu-tinh-quang-ninh-nam-2020-926.html ]]> Sat, 27 Feb 2021 01:41:36 +0700 <![CDATA[Hội nghị viên chức và người lao động Thư viện tỉnh Quảng Ninh năm 2021]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/hoi-nghi-vien-chuc-va-nguoi-lao-dong-thu-vien-tinh-quang-ninh-nam-2021-925.html ]]> Sat, 27 Feb 2021 01:41:36 +0700 <![CDATA[Hội nghị tổng kết Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/hoi-nghi-tong-ket-de-an-phat-trien-van-hoa-doc-trong-cong-dong-den-nam-2020-dinh-huong-den-nam-203-924.html ]]> Sat, 27 Feb 2021 01:41:36 +0700 <![CDATA[Ngày Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12: Lịch sử và Ý nghĩa]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/ngay-quan-doi-nhan-dan-viet-nam-22-12-lich-su-va-y-nghia-923.html ]]> Sat, 27 Feb 2021 01:41:36 +0700