LIÊN KẾT WEBSITE
TÌM KIẾM OPAC
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
LỊCH PHỤC VỤ

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP
GIỚI THIỆU SÁCH MỚI SÁCH MỚI
 • Học tập và làm theo bác Hồ về nâng cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm

  10/04/2015
  Việt Nam có quyền kiêu hãnh và tự hào vì chúng ta có một Lãnh tụ thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc và Nhà văn hóa kiệt xuất, đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chí minh là ngọn đèn pha chói lọi soi đường, chỉ lối cho toàn Đảng, toàn dân ta đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và đi lên chủ nghĩa xã hội.
 • Phong tục tập quán Việt

  10/04/2015
  Dân tộc ta có bề dày lịch sử lâu đời với hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước. Từ đó đã tạo dựng nên một nền văn hóa hết sức đặc sắc, mang đậm nét truyền thống của người Á Đông. Bên cạnh đó là sự tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới để làm giàu thêm cho nền văn hóa Việt. Những phong tục tập quán là một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người Việt và đó cũng là một yếu tố quan trọng cấu thành nên nền văn hóa Việt Nam.
 • Các sản vật, ngành nghề và văn hóa lễ hội Việt Nam

  10/04/2015
  Trong khu vực Biển Đông, vùng biển Việt Nam có vị trí địa kinh tế và địa chính trị rất quan trọng. Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta đã chứng minh rõ vị trí, vai trò nêu trên. Ngày nay, biển, đảo và thềm lục địa lại càng có vai trò, vị trí to lớn hơn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 • Văn kiện đảng về công tác tuyên giáo trong thời kì đổi mới

  10/04/2015
  Công tác tuyên truyền giáo là một trong những lĩnh vực, công tác quan trọng nhất của xây dựng Đảng và tuyên truyền vận động quần chúng thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Trong hơn 20 năm thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện đất nước đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo
 • Bác Hồ với đồng bào dân tộc

  10/04/2015
  Chủ tịch Hồ Chí Minh là một vị lãnh tụ thiên tài, Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất, là niềm kiêu hãnh và tự hào cả dân tộc Việt Nam ta. Cuộc đời và sự nghiệp cách Mạng của Người là ngọn đèn pha chói lọi soi đường, chỉ lối cho toàn Đảng, toàn dân ta đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và đi lên chủ nghĩa xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa nhưng người đã để lại cho Đảng ta, dân tộc ta một di sản vô giá, đó là tư tưởng của Người
 • Pháp luật về biển và các quan điểm của đảng, nhà nước về chủ quyền biển đảo

  10/04/2015
  Chủ quyền biển, đảo hiện nay đang là vấn đề nhức nhối của Việt nam. Trong khu vực Biển Đông vùng biển Việt Nam có vị trí địa lý kinh tế và địa chính trị rất quan trọng. Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta đã chứng minh rõ vị trí, vai trò nêu trên; ngày nay biển đảo và thềm lục địa lại càng có vai trò, vị trí to lớn hơn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. Việc tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, nhằm nâng cao ý thức vươn ra biển, làm giàu từ biển trong cộng đồng người Việt Nam; khẳng định việc thực hiện chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia của Việt Nam trên các vùng biển, đảo trong khu vực Biển Đông. Thông qua nhận thức và hành động chung của các cơ quan, tổ chức, các nhân trong xã hội, từng bước khẳng định vị thế Việt Nam là một quốc gia mạnh về biển trong khu vực.
 • Đảng ta là đạo đức là văn minh

  10/04/2015
  Từ khi ra đời đến khi trở thành Đảng cầm quyền (sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám lịch sử), Đảng ta ngày một trưởng thành và lớn mạnh. Trên những chặng đường xây dựng và phát triển của Đảng, Ngày nay Đảng ta có nhiệm vụ lãnh đạo đưa đất nước lên một tầm cao mới, một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh.
 • Nghệ thuật chỉ đạo của Đảng kết thúc cuộc kháng chiến chống mỹ, cứu nước (1973-1975)

  10/04/2015
  Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta (1954 - 1975) là thắng lợi vĩ đại nhất trong lịch sử của dân tộc. Đây là thắng lợi trọn vẹn nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng trong thế kỷ XX. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đã mở ra một thời kỳ mới cho cách mạng nước ta, thời kỳ cả nước độc lập, thống nhất cùng đi lên chủ nghĩa xã hội.
 • Một số vấn đề về xây dựng tổ chức cơ sở Đảng hiện nay

  10/04/2015
  Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3-2-1930 là một sự kiện quan trọng đặc biệt trong tiến trình lịch sử cách mạng Việt Nam. Trong suốt những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã giành được những thắng lợi to lớn, vẻ vang – cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công đã mở ra một kỷ nguyên mới cho nước nhà: độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; đánh đuổi hai đế quốc xâm lược là Pháp và Mỹ, thống nhất đất nước; tiến hành sự nghiệp đổi mới, đưa Việt Nam hội nhập vào trào lưu chung của thế giới để phát triển mạnh mẽ, vững chắc.
 • Quá trình vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

  10/04/2015
  Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3-2-1930 là một sự kiện quan trọng đặc biệt trong tiến trình lịch sử cách mạng Việt Nam. Trong suốt những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã giành được những thắng lợi to lớn, vẻ vang – cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công đã mở ra một kỷ nguyên mới cho nước nhà: độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; đánh đuổi hai đế quốc xâm lược là Pháp và Mỹ, thống nhất đất nước; tiến hành sự nghiệp đổi mới, đưa Việt Nam hội nhập vào trào lưu chung của thế giới để phát triển mạnh mẽ, vững chắc.
 • Đảng Cộng sản Việt Nam 80 năm xây dựng và phát triển

  10/04/2015
  Đảng Cộng sản Việt Nam do chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện là đội tiên phong cách mạng, bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn thể dân tộc, người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, hiện thân cho trí tuệ, danh dự của dân tộc. Lịch sử vẻ vang của Đảng trong 80 năm qua là lịch sử đấu tranh kiên cường vì lợi ích tối cao của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân. Những thành tựu vĩ đại mà nhân dân ta đã giành được trong tám thập kỷ qua là những minh chứng hùng hồn khẳng định vai trò lãnh đạo duy nhất của Đảng đối với tiến trình cách mạng Việt Nam.
 • 70 năm Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng

  10/04/2015
  Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng là quân đội sinh ra từ nhân dân, vì nhân dân mà chiến đấu, do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ Tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và giáo dục, là lực lượng vũ trang nòng cốt của nhân dân và Nhà nước cách mạng, có nhiệm vụ giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân, được nhân dân tin yêu trao tặng danh hiệu “Bộ đội Cụ Hồ”.
TIN MỚI
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
VIDEO GIỚI THIỆU
THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG
Thời tiết
BÌNH CHỌN

Đánh giá của bạn về website TVT Quảng Ninh


  Dễ sử dụng và có ích
  Dễ sử dụng
  Khó sử dụng