TÀI LIỆU ĐỊA CHÍ
TÌM KIẾM OPAC
LỊCH PHỤC VỤ

* Mở cửa các ngày: Từ Thứ Ba đến Chủ nhật hàng tuần

Giờ mùa hè: Từ ngày 01/4 đến hết ngày 30/9.

Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’
Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00'

Giờ mùa đông: Từ ngày 01/10 đến hết ngày 30/3

Buổi sáng: Từ 8h00’ đến 12h00’
Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 16h30’

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE
MỖI NGÀY MỘT CUỐN SÁCH
CÙNG BẠN ĐỌC SÁCH
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THỐNG KÊ TRUY CẬP
GIỚI THIỆU SÁCH MỚI SÁCH MỚI
10/04/2015

Thư mục chuyên đề “Kỷ niệm 69 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam”

THƯ MỤC CHUYÊN ĐỀ

“KỶ NIỆM 69 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM.”

 

Quân đội Nhân dân Việt Nam, tiền thân là đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân được thành lập vào ngày 22 tháng 12 năm 1944, là lực lượng quân đội chính quy, tinh nhuệ của Chính quyền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, sau này là của Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Nhân dịp kỷ niệm 69 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thư viện tỉnh Quảng Ninh biên soạn thư mục chuyên đề “KỶ NIỆM 69 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM.”

Bản thư mục tập hợp 96 tài liệu được chia thành 3 phần như sau:

I. Quá trình lãnh đạo của Đảng, Nhà nước với Quân đội nhân dân Việt Nam.

(Bao gồm 25 tài liệu)

II. Lịch sử và quá trình phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam.

1. Giai đoạn 1: Từ khi thành lập đến 1954. (Bao gồm 15 tài liệu)

2. Giai đoạn 2: 1954 – 1975. (Bao gồm 14 tài liệu)

3. Giai đoạn 3: Quân đội nhân dân việt nam trong thời kì xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

(Bao gồm 22 tài liệu)

III. Các vị tướng lĩnh tiêu biểu.

(Bao gồm 20 tài liệu)

Trong mỗi phần, tài liệu được sắp xếp theo vần chữ cái của tên tác giả hoặc tên tài liệu.

I. Quá trình lãnh đạo của Đảng, Nhà nước với Quân đội nhân dân Việt Nam.

1. Chiến thuật chiến lược quân sự Hồ Chí Minh / Sưu tầm và biên soạn: Đỗ Hoàng Linh, Nguyễn Văn Dương. - H.: Chính trị Quốc gia, 2011.- 342tr.; 21cm.

Nội dung: Tìm hiểu chiến thuật, chiến lược quân sự của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Số ĐKCB: VN.028770; M.016419 - 016420

2. Chủ tịch Hồ Chí Minh từ tuyên ngôn độc lập đến lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến / Nguyễn Duy Tường, Phạm Thuý Nga biên tập. - H.: Quân đội nhân dân, 2006.- 333tr. ; 20cm.

Nội dung: Tập hợp những văn kiện, bài nói của Bác Hồ về chủ đề củng cố chính quyền cách mạng, chuẩn bị kháng chiến chống thực dân Pháp. Khái quát những diễn biến chính của đất nước từ 2-9-1945 đến cuối năm 1946 và hồi ức của những người học trò, người cộng sự viết về Bác trong thời điểm lịch sử đó.

Số ĐKCB: VN.024872

3. Hoàng Đức Nhuận. Bồi dưỡng lập trường giai cấp công nhân của đội ngũ đảng viên ở tổ chức cơ sở đảng trong quân đội hiện nay / Hoàng Đức Nhuận. - H.: Quân đội nhân dân, 2006.- 185tr. ; 19cm.

Nội dung: Quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và của Đảng về người đảng viên cộng sản; Thực trạng, phương hướng và giải pháp bồi dưỡng lập trường giai cấp công nhân của đội ngũ đảng viên ở các tổ chức cơ sở đảng trong quân đội hiện nay.

Số ĐKCB: VN.025172; M.002320

4. Hồ Chí Minh. Hồ Chủ Tịch với các lực lượng vũ trang nhân dân. - H.: Quân đội nhân dân, 1962.- 239tr. ; 21cm.

Nội dung: Tập hợp thư từ, bài nói chuyện của Hồ Chủ Tịch về lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam.

Số ĐKCB: VL.000145 – 000146

5. Hồ Chí Minh. Về công tác đảng, công tác chính trị trong các lực lượng vũ trang nhân dân / Hồ Chí Minh. - In lần thứ 2. - H.: Quân đội nhân dân, 2004.- 184tr. ; 19cm.

Nội dung: Tập hợp bài nói, bài viết của Hồ Chí Minh về công tác Đảng và chính trị trong lực lượng vũ trang. Những yêu cầu đối với người làm công tác Đảng và chính trị.

Số ĐKCB: VN.022332

6. Hồ Chí Minh. Về đấu tranh vũ trang và lực lượng vũ trang nhân dân / Hồ Chí Minh. - H.: Quân đội nhân dân, 1970.- 457tr. ; 22cm.

Nội dung: Gồm các bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đấu tranh vũ trang và lực lượng vũ trang nhân dân.

Số ĐKCB: VL.000004

7. Hồ Kiếm Việt. Về nhiệm vụ chiến lược bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa / Hồ Kiếm Việt. - H.: Quân đội nhân dân, 2001.- 115tr. ; 19cm.

Nội dung: Khái quát nhiệm vụ, chiến lược bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Quan điểm tư tưởng của Đảng về quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân thời kỳ đổi mới.

Số ĐKCB: VN.018242

8. Lê Quang Hòa. Quân sự địa phương sự hình thành và phát triển / Lê Quang Hòa. - H.: Quân đội nhân dân, 1978.- 119tr. ; 19cm.

Nội dung: Đường lối của Đảng về sự phát triển của quân sự địa phương và vai trò của quân sự địa phương trong giai đoạn mới.

Số ĐKCB: VN.004652

9. Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam: Hiệu lực từ 01 - 7 - 2008. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2008.- 55tr. ; 19cm.

Nội dung: Toàn văn Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam.

Số ĐKCB: M.008467- 008468; TC.001786

10. Một số văn kiện chỉ đạo chiến cuộc Đông Xuân 1953 - 1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ / Trần Trọng Trung sưu tầm, đối chiếu, chọn lọc. - H.: Quân đội nhân dân, 2004.- 633tr. ; 21cm.

Nội dung: Tập hợp những văn kiện chỉ đạo chuẩn bị cho chiến dịch Đông Xuân và chiến dịch Điện Biên Phủ.

Số ĐKCB: VN.021810; M.020898 - 020900

11. Một số văn kiện chỉ đạo tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 - chiến dịch Hồ Chí Minh / Nguyễn Duy Tường, Đỗ Tất Thắng, Bùi Thu Hương sưu tầm. - H.: Quân đội nhân dân, 2005.-290tr. ; 21cm.

Nội dung: Tư liệu của Trung ương Đảng, Đảng uỷ quân sự Trung ương Bộ Quốc phòng chỉ đạo quân và dân Việt Nam trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, đặc biệt là chiến dịch Hồ Chí Minh.

Số ĐKCB: VN.025975

12. Mở đầu toàn quốc kháng chiến / Vũ Như Khôi, Đào Trọng Cảng chủ biên. - H.: Quân đội nhân dân, 2006.- 591tr. ; 20cm.

Nội dung: Khái quát về cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Nam Bộ và Nam Trung Bộ. Phong trào đấu tranh của nhân dân Hải Phòng, Nam Định, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng và 60 ngày đêm chiến đấu của quân dân thủ đô Hà Nội mở đầu toàn quốc kháng chiến.

Số ĐKCB: VN.024870

13. Nguyễn Chí Thanh. Chiến thắng Điện Biên Phủ là thắng lợi của sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng ta / Nguyễn Chí Thanh, Hoàng Văn Thái, Lê Quang Đạo. - H.: Quân đội nhân dân, 1964.- 67tr. ; 19cm.

Nội dung: Giới thiệu các bài viết của đồng chí Nguyễn Chí Thanh, Hoàng Văn Thái, Lê Quang Đạo về đường lối lãnh đạo chiến tranh đúng đắn và sáng tạo của Đảng cộng sản Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

Số ĐKCB: VN.000754

14. Nguyễn Chí Thanh. Đảng ta lãnh đạo tài tình chiến tranh nhân dân và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân / Nguyễn Chí Thanh, Trường Sơn. - H.: Sự thật, 1970.- 404tr. ; 19cm.

Nội dung: Vai trò lãnh đạo của Đảng trong chiến tranh nhân dân và xây dựng lực lượng vũ trang.

Số ĐKCB: VN.000948

15. Nguyễn Chí Thanh. Luôn luôn giữ vững và tăng cường sự chỉ đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang nhân dân / Nguyễn Chí Thanh. - H.: Quân đội nhân dân, 1970.- 313tr. ; 19cm.

Nội dung: Tập hợp bài viết, bài nói của đồng chí Nguyễn Chí Thanh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với các lực lượng vũ trang nhân dân.

Số ĐKCB: VN.000515, VN.002647

16. Nguyễn Xuân Tú. Nghệ thuật chỉ đạo của Đảng kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1973 - 1975) / Nguyễn Xuân Tú. - H.: Quân đội nhân dân, 2010.- 197tr. ; 21cm.

Nội dung: Những thành công của Đảng trong nghệ thuật chỉ đạo cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Số ĐKCB: VN.028021; M.012839 - 012840

17. Phạm Ngọc Hoài. Quân đội tìm hiểu và chấp hành chính sách dân tộc của Đảng / Phạm Ngọc Hoài, Vũ Quang Đạo. - H.: Quân đội nhân dân, 1984 .- 72tr. ; 19cm.

Nội dung: Tư tưởng, quan điểm của Đảng và Nhà nước về vấn đề dân tộc.

Số ĐKCB: VN.007123

18. Phạm Văn Đồng. Mấy vấn đề quân sự trong trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ đất nước / Phạm Văn Đồng. -H.: Quân đội nhân dân, 1985.- 345tr. ; 19cm.

Nội dung: Tư tưởng quân sự của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường lối quân sự của Đảng; Phương hướng đấu tranh nhằm bảo vệ và xây dựng lực lượng vũ trang trong chiến tranh, trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc thời kì mới.

Số ĐKCB: VN.007898

19. Phạm Văn Trà. Tăng cường sức mạnh quốc phòng dưới ánh sáng Nghị quyết đại hội lần thứ IX của Đảng / Phạm Văn Trà.- H.: Quân đội nhân dân, 2001.- 151tr. ; 19cm.

Nội dung: Tập hợp những bài viết của Thượng tướng Phạm Văn Trà về nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa và quốc phòng, an ninh, xây dựng quân đội nhân dân, xây dựng quốc phòng toàn dân.

Số ĐKCB: VN.021903

20. Quan điểm tư tưởng Hồ Chí Minh về đức - tài trong xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội / Biên soạn: Nguyễn Quang Phát ch.b, Phạm Bá Toàn, Nguyễn Đức Hùng,... - H.: Quân đội nhân dân, 2006.- 325tr. ; 20cm.

Nội dung: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức, tài năng người cán bộ cách mạng và vận dụng tư tưởng đó trong đội ngũ cán bộ quân đội hiện nay.

Số ĐKCB: VN.024846

21. Quân đội nhân dân Việt Nam truyền thống và hiện đại / Tuyển chọn và giới thiệu: Phan Ngọc Liên, Nghiêm Đình Vỳ, Nguyễn Minh Đức. - H. : Từ điển bách khoa, 2004. - 798tr. ; 24cm.

Nội dung: Truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của Đảng, Bác Hồ qua các thời kỳ cách mạng.

Số ĐKCB: VL.002637

22. Trần Duy Hương. Mấy vấn đề xây dựng Đảng, xây dựng quân đội trong thời kỳ hiện nay / Trần Duy Hương. - H.: Quân đội nhân dân, 2007.- 379tr. ; 19cm.

Nội dung: Tập hợp những bài viết phân tích âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cách mạng, Đảng và nhà nước ta. Vấn đề về xây dựng Đảng, xây dựng quân đội hiện nay.

Số ĐKCB: VN.026243; M.006275 - 006276

23. Trường Chinh. Mấy vấn đề quân sự trong cách mạng Việt Nam / Trường Chinh. - H.: Quân đội nhân dân, 1983.- 393tr. ; 19cm.

Nội dung: Những vấn đề quân sự của cách mạng Việt Nam, bạo lực cách mạng trong các cuộc chiến tranh giữ nước, các cuộc kháng chiến chống Nhật, Pháp, Mỹ, Bành trướng Trung Quốc.

Số ĐKCB: VN.006759

24. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức Cách mạng của người cán bộ quân đội. - H. : Quân đội nhân dân, 2004. - 152tr. ; 19cm.

Nội dung: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức của người cán bộ quản lý trong quân đội; Phương hướng nâng cao đạo đức cách mạng người cán bộ quản lý trong quân đội hiện nay.

Số ĐKCB: VN.023372

25. Võ Nguyên Giáp. Đường lối quân sự của Đảng là vũ khí tất thắng của lực lượng vũ trang nhân dân ta / Võ Nguyên Giáp, Văn Tiến Dũng, Song Hào, Đinh Đức Thiện. - H.: Quân đội nhân dân, 1971 .- 295tr. ; 19cm.

Nội dung: Giới thiệu một số bài viết của một số đồng chí như: Võ Nguyên Giáp, Văn Tiến Dũng, Song Hào, Đinh Đức Thiện về đường lối quân sự của Đảng trong quá trình lãnh đạo lực lượng vũ trang giải phóng đất nước.

Số ĐKCB: VN.002278

II. Lịch sử và quá trình phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Giai đoạn 1: Từ khi thành lập đến 1954

26. 35 năm chiến thắng và trưởng thành của quân đội nhân dân Việt Nam. - H. : Quân đội nhân dân, 1979. - 125tr. ; 19cm.

Nội dung: Đường lối, chính sách, chủ trương và những thắng lợi về quân sự của quân đội nhân dân Việt Nam trong 2 cuộc kháng chiến.

Số ĐKCB: VN.005488

27. Cách mạng tháng Tám 1945 - Thắng lợi vĩ đại đầu tiên của cách mạng Việt Nam / Trịnh Nhu, Trần Trọng Thơ. - H. : Chính trị Quốc gia, 2011. - 371tr. ; 21cm.

Nội dung: Diễn biến, ý nghĩa của cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945.

Số ĐKCB: VN.028581

28. Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Hà Nội / Biên soạn: Nguyễn Đình Lê chủ biên, Lê Đình Hùng, Trương Thị Bích Hạnh,... - H. : Nxb. Hà Nội, 2010. - 295tr. ; 24cm.- (Tủ sách Thăng Long 1000 năm).

Nội dung: Khái quát về phong trào cách mạng Hà Nội trước năm 1930 đến đầu năm 1945. Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử, bài học kinh nghiệm của cách mạng tháng Tám ở Hà Nội.

Số ĐKCB: VL.004855

29. Chiến thắng Việt Bắc - Thu Đông 1947. - H. : Quân đội nhân dân, 2007. - 335tr. ; 21cm.

Nội dung: Giới thiệu về căn cứ địa cách mạng Việt Bắc và sự chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng, Bộ Tổng tư lệnh nhằm phá tan cuộc tấn công của Pháp và tái hiện lại chiến dịch Việt Bắc - Thu Đông 1947.

Số ĐKCB: VN.026241; M.006271 – M.006272

30. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân / Biên soạn: Trịnh Vương Hồng ch.b, Nguyễn Mạnh Hà, Trần Ngọc Long,... - H. : Quân đội nhân dân, 2004. - 340tr. ; 21cm.

Nội dung: Quá trình ra đời và hoạt động của đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Tiểu sử và sự nghiệp cách mạng của 34 cán bộ, chiến sĩ đầu tiên của đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân.

Số ĐKCB: VN.022096

31. Hoàng Văn Thái. Cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953 - 1954 / Hoàng Văn Thái. - H.: Quân đội nhân dân, 1984.- 152tr. ; 19cm.

Nội dung: Trình bày bối cảnh lịch sử, diễn biến, ý nghĩa thắng lợi to lớn của chiến dịch Đông Xuân 1953 - 1954.

Số ĐKCB: VN.007125

32. Lê Trọng Tấn. Chiến cuộc Đông Xuân 1953 - 1954 một bước phát triển sáng tạo của nghệ thuật quân sự Việt Nam / Lê Trọng Tấn. - H.: Quân đội nhân dân, 1984.- 119tr. ; 19cm.

Nội dung: Diễn biến cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953 – 1954, phân tích bước phát triển sáng tạo của nghệ thuật quân sự Việt Nam, những nét nổi bật về chỉ đạo chiến lược và chiến dịch của Đảng ta trong chiến tranh giải phóng dân tộc.

Số ĐKCB: VN.007163

33. Lịch sử cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 1945 - 1954. - H. : Quân đội nhân dân, 1984. - 19cm. T1. - 1984. - 203tr.; T.2.-1986.-196tr.

Nội dung: Diễn biến, ý nghĩa những sự kiện lịch sử nổi bật trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 1945 – 1954.

Số ĐKCB: VN.007621, VN.0088709

34. Lịch sử quân đội nhân dân Việt Nam / Biên soạn: Đặng Hữu Lộc ch.b, Nguyễn Ngọc An, Minh Cao,... - In lần thứ 4, có sửa chữa, bổ sung. - H. : Quân đội nhân dân, 1994. - 19cm. T.1.- 448tr.; T.2.- 605tr.

Nội dung: Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của quân đôị nhân dân Việt Nam.

Số ĐKCB: VN.012877 – 012878

35. Năm 1945 những sự kiện lịch sử trọng đại / Biên soạn: Đặng Việt Thủy, Đặng Thành Trung. - H. : Quân đội nhân dân, 2010. - 223tr. ; 21cm.

Nội dung: Những sự kiện lịch sử trong cuộc tổng khởi nghĩa cách mạng tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Số ĐKCB: VN.028028; M.012853 - 012854

36. Quân đội nhân dân Việt Nam anh dũng. - H. : Tổng cục chính trị, 1954. - 67tr. ; 22cm.

Nội dung: Ghi lại truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp.

Số ĐKCB: VL.000087

37. Quân đội nhân dân Việt Nam những chặng đường chiến đấu. - H. : Quân đội nhân dân, 1984. - 132tr. ; 19cm.

Nội dung: Lịch sử, truyền thống vẻ vang của quân đội nhân dân Việt Nam qua các thời kỳ.

Số ĐKCB: VN.007414

38. Siêu Hải. Đoàn "voi thép" trong chiến dịch Hòa Bình: (Đông xuân 1951- 1952) / Siêu Hải, Khắc Tính. - H.: Quân đội nhân dân, 1966.- 150tr. ; 19cm.

Nội dung: Ghi lại những chặng đường lịch sử của bộ đội pháo binh trong chiến dịch Hòa Bình.

Số ĐKCB: VN.003332

39. Võ Nguyên Giáp. Từ nhân dân mà ra/ Võ Nguyên Giáp; Hữu Mai ghi. - H.: Quân đội nhân dân, 1964.- 239tr. ; 19cm.

Nội dung: Công cuộc chuẩn bị vũ trang khởi nghĩa, xây dựng căn cứ địa cách mạng tại chiến khu Cao Bằng - Bắc Kạn nơi Đội Việt Nam tuyên truyền ra đời.

Số ĐKCB: VN.001631

40. Xô - Viết Nghệ Tĩnh. - H. : Sự thật, 1981. - 110tr. ; 19cm.

Nội dung: Diễn biến, ý nghĩa và tư liệu lịch sử của phong trào Xô - Viết Nghệ Tĩnh.

Số ĐKCB: VN.005919

2. Giai đoạn 2: 1954 – 1975.

41. Chiến thắng đường 5 Phú Yên xuân 1975 / Biên soạn: Nguyễn Văn Dũng, Trần Văn Mười, Hồ Văn Tùng,.... - H. : Quân đội nhân dân, 2008. - 228tr. ; 21cm.

Nội dung: Diễn biến, ý nghĩa cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975 của quân và dân Phú Yên.

Số ĐKCB: VN.027730

42. Đại thắng mùa xuân 1975 bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam / Biên soạn: Đặng Việt Thủy, Nguyễn Minh Thủy. - H. : Quân đội nhân dân, 2010. - 262tr. ; 21cm.

Nội dung: Diễn biến, ý nghĩa lịch sử đại thắng mùa xuân năm 1975.

Số ĐKCB: VN.028024; M.012845 - 012846

43. Hỏi đáp về các chiến khu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 - 1975). - H. : Quân đội nhân dân, 2009. - 226tr. ; 21cm.. - (Tủ sách lịch sử).

Nội dung: Quá trình ra đời, xây dựng và phát triển của bốn chiến khu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954 - 1975 được trình bày dưới dạng hỏi - đáp.

Số ĐKCB: VN.027879; M.011816

44. Hồ Khang. Tết Mậu thân 1968 bước ngoặt lớn của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước / Hồ Khang. - H.: Quân đội nhân dân, 2005.- 375tr. ; 21cm.

Nội dung: Ghi lại diễn biến, ý nghĩa lịch sử của cuộc tiến công Tết Mậu thân 1968.

Số ĐKCB: VN.026097; M.005744 - 005745

45. Lịch sử đoàn 559 bộ đội Trường Sơn đường Hồ Chí Minh / Biên soạn: Phan Hữu Đại, Nguyễn Quốc Dũng, Nguyễn Văn Lạn,.... - H. : Quân đội nhân dân, 1999. - 706tr. ; 21cm.

Nội dung: Quá trình hình thành, phát triển và những chiến công to lớn trong việc khai phá mở đường Hồ Chí Minh của Đoàn 559.

Số ĐKCB: VN.016881

46. Pháo binh Quân đội nhân dân Việt Nam trong Đại thắng mùa Xuân năm 1975. - H. : Quân đội nhân dân, 2005. - 324tr. ; 21cm.

Nội dung: Tổng kết, phát triển lý luận khoa học về nghệ thuật tác chiến pháo binh Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Số ĐKCB: M.005078; VN.025942

47. Sài Gòn từ Hiệp định Pari đến mùa xuân 1975: Hỏi và đáp / Sưu tầm và biên soạn: Nguyễn Thanh Tịnh, Phạm Hoàng Yến, Nguyễn Ngọc Vân, Hoàng Lan Anh. - H.: Quân đội nhân dân, 2010.- 235tr. ; 21cm.

Nội dung: Tập hợp những sự kiện lịch sử Sài Gòn từ hiệp định Pari đến mùa xuân 1975 được trình bày dưới dạng hỏi đáp.

Số ĐKCB: VN.028026; M.012849 - 012850

48. Song Hào. Quân và dân ta nhất định đánh thắng giặc Mỹ xâm lược / Song Hào. - H.: Quân đội nhân dân, 1965.- 63tr. ; 19cm.

Nội dung: Khẳng định tinh thần quyết chiến đấu của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống giặc Mỹ xâm lược, nhấn mạnh sự thất bại của đế quốc Mỹ về cả chiến lược, chiến thuật và tan rã tinh thần.

Số ĐKCB: VN.001078

49. Sư đoàn đồng bằng : Sư đoàn 320B - quân đoàn 1. - H. : Quân đội nhân dân, 1983. - 335tr. ; 19cm.

Nội dung: Quá trình chiến đấu và trưởng thành của sư đoàn 320B thuộc Quân đoàn 1 ra đời trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, sư đoàn đã lập nên những chiến công oanh liệt trong chiến dịch Quảng Trị 1972; đánh chiếm thành cổ Quảng Trị, chiếm bộ tổng tham mưu nguỵ, góp phần làm nên chiến thắng lịch sử xuân 1975 đem lại niềm vui trọn vẹn trong ngày toàn thắng.

Số ĐKCB: VN.006721

50. Trần Ngọc Tuấn. Nhớ về những con tàu "không số" / Trần Ngọc Tuấn, Hồ Đắc Thạnh, Phan Nhạn. - H.: Quân đội nhân dân, 2007.- 114tr. ; 21cm.

Nội dung: Tập hợp những câu chuyện được các thuyền trường, chính trị viên, máy trưởng... những con tàu "không số" viết lại về một số chuyến đi trên biến Đông trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Số ĐKCB: VN.026752; M.008225 - 008226,

51. Trần Văn Giang. Hồi ức về sư đoàn phòng không cận vệ đỏ / Trần Văn Giang. - Tái bản lần thứ 1. - H.: Quân đội nhân dân, 2007.-157tr. ; 21cm.

Nội dung: Tái hiện lại sinh động cuộc chiến đấu canh giữ bầu trời tổ quốc của bộ đội phòng không - không quân thuộc Sư đoàn 361 trên bầu trời Hà Nội trong chiến dịch "Điện Biên Phủ trên không" năm 1972.

Số ĐKCB:VN.026235; M.006259 - 006260,

52. Trận đánh ba mươi năm. - H. : Quân đội nhân dân, 1985. - 19cm.

Nội dung: Hồi ký ghi lại quá trình đấu tranh của lực lượng vũ trang và nhân dân ta trong từ 1945-1975; Những sự kiện lịch sử, thắng lợi và bài học kinh nghiệm trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân và đế quốc.

Số ĐKCB: VN.007927

53. Truyện 5 - 8 - 1964 phi công Mỹ Anveret bị bắt sống tại Hạ Long - Quảng Ninh. - Hải Phòng: Nxb. Hải Phòng, 2004.- 75tr. ; 19cm.

Nội dung: Kể lại truyện 5 - 8 - 1964 phi công Mỹ Anveret bị bắt sống tại Hạ Long - Quảng Ninh.

Số ĐKCB: DC.001173 - 001174

54. Truy kích trong chiến dịch Tây Nguyên xuân 1975 / Biên soạn: Vũ Tang Bồng chủ biên, Lê Xuân Đồng, Nguyễn Văn Viễn, Công Phương Khương. - H. : Quân đội nhân dân, 2010. - 182tr. ; 21cm.

Nội dung: Tường thuật lại chiến dịch giải phóng Buôn Ma Thuật và Tây Nguyên của quân và dân ta.

Số ĐKCB: VN.026235; M.006259 - 006260,

3. Giai đoạn 3: Quân đội nhân dân việt nam trong thời kì xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

55. Chu Huy Mân. Thanh niên trong các lực lượng vũ trang với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước / Chu Huy Mân. - H.: Quân đội nhân dân, 1980.- 30tr. ; 19cm.

Nội dung: Nội dung bài nói chuyện của Đại Tướng Chu Huy Mân - Uỷ viên Bộ chính trị Trung ương Đảng tại Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh toàn quân lần thứ 2 về yêu cầu đối với thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Số ĐKCB: VN.005832

56. Đặng Vũ Hiệp. Bộ đội Cụ Hồ một hình ảnh đẹp con người Việt Nam trong thời đại mới / Đặng Vũ Hiệp. - H.: Quân đội nhân dân, 1996.- 185tr. ; 19cm.

Nội dung: Tuyển chọn những bài viết, nói của thượng tướng Đặng Vũ Hiệp phản ánh những phẩm chất cách mạng: anh dũng, mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu - xây dựng bảo vệ và phát triển đất nước của anh bộ đội Cụ Hồ trong thời đại ngày nay.

Số ĐKCB: VN.014137

57. Đoàn Khuê. Nửa thế kỷ chiến đấu dưới lá cờ vẻ vang của Đảng / Đoàn Khuê. - In lần 2. - H.: Quân đội nhân dân, 2004.- 215tr. ; 19cm.

Nội dung: Tập hợp bài nói, bài viết của Đại tướng Đoàn Khuê về những tổng kết quan trọng rút ra qua nửa thế kỷ chiến đấu và xây dựng của quân đội ta; Định hướng cho nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân và xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam.

Số ĐKCB: VN.022716

58. Giáo dục chủ nghĩa yêu nước, xây dựng ý chí quyết thắng cho quân và dân ta hiện nay / Phùng Khắc Đăng chủ biên. - H. : Quân đội nhân dân, 2006. - 259tr. ; 21cm.

Nội dung: Lý luận và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục cho quân, dân ta hiện nay.

Số ĐKCB: VN.025944; M.005081 - 005082

59. Hoàng Minh Thảo. Mấy vấn đề góp phần bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa: Sách tham khảo / Hoàng Minh Thảo. - H. : Quân đội nhân dân, 2012. - 298tr ; 21cm.

Nội dung: Một số vấn đề cơ bản về chống "diễn biến hòa bình" ở nước ta hiện nay; kinh nghiệm về động viên kinh tế cho chiến tranh trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ; giải pháp phát triển tiềm lực kinh tế và kinh tế quân sự cho sự nghiệp bảo vệ tổ quốc.

Số ĐKCB: VN.029129; M.019227

60. Lê Bỉnh. Tăng cường sức mạnh tư tưởng của quân đội nhân dân Việt Nam: Sách tham khảo / Lê Bỉnh. - H.: Chính trị quốc gia, 2003.- 180tr. ; 19cm.

Nội dung: Đặc điểm cơ bản, sự tác động; Giải pháp tăng cường sức mạnh tư tưởng của quân đội ta trong giai đoạn cách mạng mới.

Số ĐKCB: VN.021391

61. Lê Văn Dũng. Nâng cao chất lượng xây dựng quân đội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước / Lê Văn Dũng. - H.: Quân đội nhân dân, 2001.-139tr. ; 19cm.

Nội dung: Giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ từng bước hiện đại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Số ĐKCB: VN.021902

62. Lê Văn Dũng. Xây dựng bản chất cách mạng của Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời kỳ mới / Lê Văn Dũng. - H.: Quân đội nhân dân, 2006.- 313tr. ; 21cm.

Nội dung: Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Quân đội ta trong giai đoạn hiện nay.

Số ĐKCB: VN.025946; M.005088 - 005089

63. Lê Văn Quang. Phát triển ý thức chính trị xã hội chủ nghĩa trong xã hội và quân đội thời kỳ đổi mới / Lê Văn Quang. - H.: Quân đội nhân dân, 2001.- 270tr. ;19cm.

Nội dung: Bản chất của ý thức chính trị xã hội chủ nghĩa và quân đội; Phương pháp để phát triển ý thức chính trị xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Số ĐKCB: VN.021904

64. Lưu Ngọc Khải. Thanh niên quân đội với việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong hội nhập quốc tế hiện nay: Sách chuyên khảo / Lưu Ngọc Khải, Nguyễn Văn Tùng. - H.: Chính trị quốc gia - Sự thật, 2013.- 146tr. ; 21cm.

Nội dung: Vai trò của thanh niên quân đội trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và hội nhập quốc tế.

Số ĐKCB: VN.029407; M.021987 – 021988

65. Nguyễn Bá Dương. Động lực phát triển bền vững sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ tổ quốc: Sách chuyên khảo / Nguyễn Bá Dương. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2012. - 448tr. ; 21cm.

Nội dung: Quá trình giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội; củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, quốc phòng - an ninh. Nghiên cứu, vận dụng sáng tạo học thuyết Mác - Lênin về chiến tranh, quân đội.

Số ĐKCB: VN.029088; M.019019-19020

66. Nguyễn Huy Hiệu. Một số vấn đề về công tác đối ngoại quốc phòng Việt Nam / Nguyễn Huy Hiệu. - H.: Quân đội nhân dân, 2006.- 217tr. ; 21cm.

Nội dung: Giới thiệu một số vấn đề về công tác đối ngoại quốc phòng Việt Nam .

Số ĐKCB: VN.026096; M.005743 - 005742

67. Nguyễn Mạnh Hưởng. Tư tưởng Hồ Chí Minh về quân đội nhân dân và việc vận dụng hiện nay / Nguyễn Mạnh Hưởng. - H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2012.- 294tr. ; 21cm.

Nội dung: Tư tưởng Hồ Chí Minh – những nhân tố tác động đến xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam qua các thời kỳ.

Số ĐKCB: M.019033 – 019034; VN.029111

68. Nguyễn Thanh Tuyên. Bồi dưỡng niềm tin cộng sản cho đội ngũ sĩ quan trẻ trong quân đội hiện nay / Nguyễn Thanh Tuyên. - H.: Chính trị quốc gia, 2009.- 250tr. ; 19cm.

Nội dung: Thực trạng, nguyên nhân, kinh nghiệm và giải pháp bồi dưỡng niềm tin cộng sản của đội ngũ sĩ quan trẻ quân đội nhân dân Việt Nam.

Số ĐKCB: VN.028290; M.013818 - 013819

69. Nguyễn Văn Lý. Vai trò quân đội trong quá trình chủ động hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam: Sách chuyên khảo / Nguyễn Văn Lý. - H.: Quân đội nhân dân, 2011.- 254tr. ; 21cm.

Nội dung: Vai trò của quân đội trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế; Giải pháp tăng cường vai trò của quân đội trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Số ĐKCB: VN.029134; M.019223

70. Phạm Hồng Cư. Kinh nghiệm công tác chính ủy, chính trị viên / Phạm Hồng Cư. - H.: Quân đội nhân dân, 2007.- 131tr. ; 19cm.

Nội dung: Sự ra đời và phát triển của chế độ chính ủy, chính trị viên cũng như các kinh nghiệm trong công tác chính trị và xây dựng Đảng trong lực lượng vũ trang Việt Nam.

Số ĐKCB: VN.025947; M.005090 - 005091,

71. Phạm Văn Đồng. Mấy vấn đề quân sự trong trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ đất nước / Phạm Văn Đồng. - H.: Quân đội nhân dân, 1985.- 345tr. ; 19cm.

Nội dung: Tập hợp các bài viết của đồng chí Phạm Văn Đồng về thực tiễn đấu tranh cách mạng của nhân dân ta qua nhiều thời kỳ, phương hướng đấu tranh nhằm bảo vệ và xây dựng lực lượng vũ trang trong chiến tranh và trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Số ĐKCB: VN.007898

72. Quan điểm của chủ Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác biên phòng / Biên soạn: Nguyễn Khánh Bật chủ biên, Hồ Trọng Lâm, Hoàng Minh Hiếu,.... - H.: Chính trị Quốc gia, 2001.- 435tr. ; 22cm.

Nội dung: Những tham luận của các nhà sử học, nhà quân sự, nhà nghiên cứu tìm hiểu đường lối quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác biên phòng và vai trò của lực lượng an ninh biên giới trong nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc.

Số ĐKCB: VN.019498

73. Quân đội nhân dân Việt Nam truyền thống và hiện đại / Tuyển chọn và giới thiệu: Phan Ngọc Liên, Nghiêm Đình Vỳ, Nguyễn Minh Đức. - H.: Từ điển bách khoa, 2004.- 798tr. ; 24cm.

Nội dung: Những bài viết giới thiệu truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam qua các thời kỳ cách mạng.

Số ĐKCB: VL.002637

74. Tăng Huệ. Một số vấn đề cơ bản về công tác biên phòng Việt Nam / Tăng Huệ. - H.: Quân đội nhân dân, 2007.- 286tr. ; 21cm.

Nội dung: Quan điểm tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta về công tác biên phòng trong tình hình mới.

Số ĐKCB: VN.025949; M.005094 - 005095,

75. Văn Tiến Dũng. Thế hệ trẻ Việt Nam với sự nghiệp bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa / Văn Tiến Dũng. - H.: Quân đội nhân dân, 1980.- 22tr. ; 19cm.

Nội dung: Nội dung bài nói chuyện của Đại Tướng Văn Tiến Dũng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về vấn đề xây dựng và bảo vệ tổ quốc của thanh niên.

Số ĐKCB: VN.005831

76. Võ Nguyên Giáp. Những bài viết và nói chọn lọc thời kỳ đổi mới / Võ Nguyên Giáp. - H.: Quân đội nhân dân, 2001.- 563tr.; 20cm.

Nội dung: Tập hợp những bài viết, bài nói tiêu biểu của đồng chí Võ Nguyên Giáp trong thời kì đổi mới về các vấn đề tư tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa và nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc.

Số ĐKCB: VN.018684

III. Các vị tướng lĩnh tiêu biểu.

77. Đại tướng Hoàng Văn Thái với chiến dịch Điện Biên Phủ. - H. : Quân đội nhân dân, 2004. - 355tr. ; 21cm.

Nội dung: Tập hợp một số công trình nghiên cứu và bài viết của Đại tướng Hoàng Văn Thái về chiến dịch Đông Xuân 1953 - 1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ.

Số ĐKCB: VN.021574

78. Đại tướng Lê Trọng Tấn nhà quân sự tài giỏi, đức độ: Hồi ức trong lòng đồng đội. - H. : Quân đội nhân dân, 2010. - 238tr. ; 21cm.

Nội dung: Tìm hiểu về cuộc đời và tài năng, nhân cách đại tướng Lê Trọng Tấn.

Số ĐKCB: VN.028547; M.015413

79. Đại tướng Nguyễn Chí Thanh = General Nguyễn Chí Thanh / Biên soạn: Vũ Khánh, Nguyễn Cường Dũng, Nguyễn Thu Hương.... - H. : Thời đại, 2010. - 175tr. ; 25cm.

Nội dung: Tiểu sử, sự nghiệp của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh qua những bức ảnh và sự kiện lịch sử.

Số ĐKCB: VL.004847; M.015510

80. Đại tướng Nguyễn Chí Thanh tổng tập / Sưu tầm, biên soạn: Lê Hải Triều, Nguyễn Tiến Hải, Nguyễn Thúy Cúc. - H. : Quân đội nhân dân, 2009. - 827tr. ; 27cm.

Nội dung: Tiểu sử, sự nghiệp cách mạng của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh trong cuộc kháng chiến Mỹ cứu nước.

Số ĐKCB: VL.004615; M.013445

81. Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp - Danh tướng kiệt xuất mọi thời đại / Nguyễn Đức Cường sưu tầm tuyển chọn. - H. : Thời đại, 2011. - 403tr. ; 27cm.

Nội dung: Tập hợp một số bài nghiên cứu, bài viết của nhiều tác giả trong và ngoài nước viết về cuộc đời, chiến công, đức độ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Số ĐKCB: VL.004900

82. Đại tướng tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp - hình ảnh và tư liệu chọn lọc / Nguyễn Đức Cường sưu tầm tuyển chọn. - H. : Thời đại, 2011. - 193tr. ; 25cm.

Nội dung: Các bài viết, hình ảnh, tư liệu về quê hương, gia đình, tuổi trẻ và những hoạt động của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Số ĐKCB: VL.005311; M.019143

83. Hồ Đệ. Tây Nguyên dấu ấn một thời: Hồi ký /Hồ Đệ. - H.: Quân đội nhân dân, 2005.- 190tr. ; 21cm.

Nội dung: Ghi lại chiến dịch Tây Nguyên của thiếu tướng Hồ Đệ trong kháng chiến chống Mỹ.

Số ĐKCB: VN.026019; M.005185 – 005186

84. Hồi ức về thượng tướng Lê Ngọc Hiền / Biên soạn: Đồng Kim Hải chủ biên, Nguyễn Ngọc Thanh, Hàn Thuỵ Vũ,.... - H. : Quân đội nhân dân, 2009. - 379tr. ; 21cm.

Nội dung: Tập hợp những bài viết của các tướng lĩnh về Thượng tướng Lê Ngọc Hiền và những bài viết, trả lời phỏng vấn của ông.

Số ĐKCB: VN.027746; M.011567

85. Nguyễn Bình trung tướng đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam. - In lần thứ 2 có sửa chữa. - H. : Quân đội nhân dân, 2005. - 336tr. ; 21cm.

Nội dung: Tập hợp những bài viết của các tướng lĩnh về Trung tướng Nguyễn Bình trong kháng chiến chống Pháp.

Số ĐKCB: VN.024122; M.000685

86. Nguyễn Sơn lưỡng quốc tướng quân / Nguyễn Thanh Hà, Nguyễn Văn Khoan, Nguyễn Hoàng Hạnh biên soạn. - H. : Thông tấn, 2006. - 459tr. ; 21cm.

Nội dung: Tập hợp một số bài viết của các nhà nghiên cứu lịch sử, bạn chiến đấu cùng thời... về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Tướng Nguyễn Sơn.

Số ĐKCB: VN.025085; M.002101 - 002102

87. Nguyễn Thế Trường. Trung tướng Nguyễn Bình / Nguyễn Thế Trường. - H.: Quân đội nhân dân, 2001.- 223tr. ; 19cm.

Nội dung: Giới thiệu về tiểu sử và sự nghiệp của Trung tướng Nguyễn Bình.

Số ĐKCB: VN.021901

88. Nguyễn Thống Nhất. Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy một đời binh nghiệp / Nguyễn Thống Nhất. - H.: Quân đội nhân dân, 2010.- 253tr. ; 21cm.

Nội dung: Cuộc đời, quá trình chiến đấu của Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy và đồng đội tham gia chiến dịch Trị Thiên - Huế, Đà Nẵng, hành quân thần tốc từ Đà Nẵng đến Sài Gòn và chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Số ĐKCB: VN.028383; M.014468

89. Nguyễn Thị Ngọc Hải. Phạm Xuân Ẩn - Tên người như cuộc đời / Nguyễn Thị Ngọc Hải. - Gia Lai: Hồng Bàng, 2011.- 320tr. ; 20cm.

Nội dung: Tiểu sử, sự nghiệp hoạt động bí mật ở Sài Gòn trong suốt cuộc chiến tranh chống đế quốc Mỹ của Thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn.

Số ĐKCB: VN.028835; M.016621 – 016622

90. Nguyễn Trung Kiên. Ký ức pháo binh / Nguyễn Trung Kiên. - H.: Quân đội nhân dân, 2007.- 282tr. ; 21cm.

Nội dung: Ký ức về cuộc đời binh nghiệp của thiếu tướng Nguyễn Trung Kiên đối với sự nghiệp binh chủng pháo binh trong 45 năm phục vụ quân đội.

Số ĐKCB: VN.026020; M.005187 - 005188

91. Nữ tướng Nguyễn Thị Định. - H. : Phụ nữ, 2005. - 403tr. ; 19cm.

Nội dung: Tiểu sử, sự nghiệp của nữ tướng Nguyễn Thị Định – nữ tướng đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam và những kỉ niệm của đồng nghiệp, người dân với nữ tướng.

Số ĐKCB: VN.023656; M.086888

92. Thượng tướng Song Hào : Hồi kí và tác phẩm. - H. : Quân đội nhân dân, 2004. - 587tr. ; 21cm.

Nội dung: Hồi kí của Thượng tướng Song Hào viết về những năm tháng hoạt động cách mạng của ông..

Số ĐKCB: VN.023212

93. Thượng tướng Vũ Lăng từ một quyết tử quân. - H. : Quân đội nhân dân, 2005. - 299tr. ; 21cm.

Nội dung: Tập hợp các bài viết của các tướng lĩnh về cuộc đời, sự nghiệp Thượng tướng Vũ Lăng.

Số ĐKCB: VN.023613

94. Trần Đăng Ninh con người và lịch sử / Chủ biên: Ngô Vi Thiện, Nguyễn Hữu Lê. - H. : Chính trị Quốc gia, 1996. - 478tr. ; 19cm.

Nội dung: Ghi lại những bài học, kỷ niệm và phẩm chất đạo đức cách mạng về đồng chí Trần Đăng Ninh.

Số ĐKCB: VN.014238

95. Tướng Nguyễn Sơn / Biên soạn: Vũ Khánh, Phùng Thị Mỹ, Nguyễn Bảo Cương. - H. : Thông tấn, 2008. - 186tr. ; 25cm.

Nội dung: Tiểu sử, sự nghiệp cách mạng của Thiếu tướng Nguyễn Sơn bằng tiếng Việt - Anh – Trung.

Số ĐKCB: VL.003987; M.008219

96. Văn Tiến Dũng. Văn Tiến Dũng - Tuyển tập. - H.: Quân đội nhân dân, 2007 - 1090tr. ; 27cm.

Nội dung: Tiểu sử, sự nghiệp của nhà quân sự chiến lược - Đại tướng Văn Tiến Dũng.

Số ĐKCB: M.003576; VL.003272


 

Sách khác
TIN MỚI
Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc
Ngày sách Việt Nam lần thứ 7
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
VIDEO GIỚI THIỆU
HÌNH ẢNH GIỚI THIỆU
BÌNH CHỌN

Đánh giá của bạn về website TVT Quảng Ninh


  Dễ sử dụng và có ích
  Dễ sử dụng
  Khó sử dụng