TÀI LIỆU ĐỊA CHÍ
TÌM KIẾM OPAC
LỊCH PHỤC VỤ

* Mở cửa các ngày: Từ Thứ Ba đến Chủ nhật hàng tuần

Giờ mùa hè: Từ ngày 01/4 đến hết ngày 30/9.

Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’
Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00'

Giờ mùa đông: Từ ngày 01/10 đến hết ngày 30/3

Buổi sáng: Từ 8h00’ đến 12h00’
Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 16h30’

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE
MỖI NGÀY MỘT CUỐN SÁCH
CÙNG BẠN ĐỌC SÁCH
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
GIỚI THIỆU SÁCH MỚI SÁCH MỚI
10/04/2015

Thư mục giới thiệu sách mới quý I năm 2012

Thư viện tỉnh Quảng Ninh xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc “Thư mục giới thiệu sách mới quý I năm 2012”

Bản thư mục tập hợp 92 tài liệu trên các lĩnh vực: Chính trị xã hội, khoa học và công nghệ, nghiên cứu văn học và tác phẩm văn học. Trong mỗi phần tài liệu được sắp xếp theo vần chữ cái tên tác giả hoặc tên tài liệu.

I. CHÍNH TRỊ VÀ XÃ HỘI

1/ Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011 - 2020. - H. : Chính trị Quốc gia, 2011. - 67tr. ; 19cm.

Nội dung: Đề cập đến tình hình đất nước, bối cảnh quốc tế, mục tiêu chiến lược, định hướng phát triển kinh tế xã hội của nước ta giai đoạn 2011 – 2020

Kí hiệu phân loại: 324.2597071/ CH305L

Số ĐKCB: VN.028790, M.016468, M.016469

2/ Chiến thuật chiến lược quân sự Hồ Chí Minh / Sưu tầm và biên soạn: Đỗ Hoàng Linh, Nguyễn Văn Dương. - H. : Chính trị Quốc gia, 2011. - 342tr. ; 21cm.

Nội dung: Tìm hiểu chiến thuật, chiến lược quân sự, biên niên sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh với các quân, binh chủng quân đội nhân dân Việt Nam

Kí hiệu phân loại: 335.4346/CH305T

Số ĐKCB: VN.028770, M.016419, M.016420

3/ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam : Hình ảnh, văn kiện, điều lệ, các bài tham luận, các bài viết / Nguyễn Đức Cường sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Thời đại, 2011. - 303tr. ; 27cm.

Nội dung: Cung cấp một số hình ảnh, văn kiện, điều lệ, bài trích tham luận về đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 12/1/2011

Kí hiệu phân loại: 324.2597071/ Đ103H

Số ĐKCB: VL.004901

4/ Đảng Cộng sản cầm quyền - Nội dung và phương thức cầm quyền của Đảng / Nguyễn Văn Huyên ch.b. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Chính trị Quốc gia, 2011. - 419tr. ; 21cm.

Nội dung: Trình bày những vấn đề lý luận khái quát về Đảng cầm quyền; thực trạng và những vấn đề đặt ra về nội dung và phương thức cầm quyền của Đảng; các điều kiện, yêu cầu đảm bảo sự cầm quyền của Đảng và những giải pháp đổi mới nội dung và phương thức cầm quyền của Đảng

Kí hiệu phân loại: 324.2597071/ Đ106C

Số ĐKCB: VN.028762, M.016393, M.016394

5/ Đảng Cộng sản Việt Nam. Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI. - H. : Chính trị Quốc gia, 2011. - 127tr. ; 19cm.

Nội dung: Tập hợp một số báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X tại đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI

Kí hiệu phân loại: 324.2597071/B108C

Số ĐKCB: VN.028789, M.016470, M.016471

6/ Đảng Cộng sản Viêt Nam. Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI. - H. : Chính trị Quốc gia, 2011. - 336tr. ; 19cm.

Nội dung: Trình bày cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020; báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X tại Đại hội XI của Đảng; bổ sung sửa đổi Điều lệ Đảng

Kí hiệu phân loại : 324.2597071/ V115K

Số ĐKCB: TC.002040, M.016480, M.016481

7/ Đinh Trần Dương. Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội mục tiêu chiến lược và con đường tiếp cận / Đinh Trần Dương. - H. : Chính trị Quốc gia, 2011. - 455tr. ; 24cm.

Nội dung: Phân tích thực tế lịch sử qua các thời kỳ và nêu rõ những đặc điểm, diễn biến của cách mạng Việt Nam, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội

Kí hiệu phân loại: 320.09597/Đ451L

Số ĐKCB: VL.004911, M.016492, M.016493

8/ Định hướng chiến lược đối ngoại Việt Nam đến 2020 : Sách tham khảo / Biên soạn: Phạm Bình Minh ch.b, Lê Văn Bàng, Dương Văn Quảng,.... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Chính trị Quốc gia, 2011. - 239tr. ; 24cm.

Nội dung: Một số đánh giá và khuyến nghị khi nhìn lại quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam những năm qua, đồng thời đề ra biện pháp nâng cao hiệu quả tham gia của Việt Nam tại các tổ chức, diễn đàn đa phương

Kí hiệu phân loại: 327.597/Đ312H

Số ĐKCB: VL.004912, M.016494, M.016495

9/ Hỏi - đáp về bảo vệ an ninh quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế / Biên soạn: Phạm Ngọc Hiền ch.b, Kiều Tiến Hùng, Nguyễn Trường Thọ,.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2011. - 210tr. ; 21cm.

Nội dung: Tìm hiểu nhận thức, tác động, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ an ninh quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế

Kí hiệu phân loại: 353.1 /H428Đ

Số ĐKCB: VN.028742, M.016363, M.016364

10/ Lê Mậu Hãn. Các cương lĩnh cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam / Lê Mậu Hãn. - Tái bản có sửa chữa. - H. : Chính trị Quốc gia, 2011. - 146tr. ; 19cm.

Nội dung: Giới thiệu khái quát các cương lĩnh cách mạng của Đảng và trình bày nội dung các cương lĩnh cách mạng của Đảng ta từ khi thành lập nước đến nay.

Kí hiệu phân loại: 324.2597071/ C101C

Số ĐKCB: VN.028788,M.016486, M.016487

11/ Lê Minh Quân. Về quá trình dân chủ hóa xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay : Sách chuyên khảo / Lê Minh Quân. - H. : Chính trị Quốc gia, 2011. - 354tr. ; 21cm.

Nội dung: Tìm hiểu các quan niệm, lý thuyết và mô hình dân chủ hóa xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay

Kí hiệu phân loại : 320.09597/ V250Q

Số ĐKCB: VN.028751, M.016375, M.016376

12/ Lê Minh Thông: Đổi mới, hoàn thiện bộ máy nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân ở Việt Nam hiện nay / Lê Minh Thông. - H. : Chính trị Quốc gia, 2011. - 599tr. ; 21cm.

Nội dung: Giới thiệu khái quát về quá trình đổi mới bộ máy nhà nước trong lịch sử lập hiến Việt Nam, thực trạng bộ máy nhà nước ở Việt Nam và những yêu cầu, phương hướng hoàn thiện mô hình nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Kí hiệu phân loại: 321.009597/Đ452M

Số ĐKCB: VN.028765, M.016431, M.016432

13/ Lê Thế Mẫu. Thế giới một thập niên nhìn lại : Sách tham khảo / Lê Thế Mẫu. - H. : Chính trị Quốc gia, 2011. - 482tr. ; 21cm.

Nội dung: Gồm một số bài viết của Lê Thế Mẫu về tình hình thế giới từ năm 2001 đến năm 2011.

Kí hiệu phân loại : 320.9/ TH250G

Số ĐKCB: VN.028750, M.016379, M.016380

14/ Nguyễn Thanh Tuấn. Triết lý phát triển trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lênin phù hợp với Việt Nam ngày nay / Nguyễn Thanh Tuấn. - H. : Chính trị Quốc gia, 2011. - 403tr. ; 21cm.

Nội dung: Quan niệm, ý nghĩa và phương pháp hình thành triết lý phát triển trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lênin; điều kiện cho triết lý phát triển trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lênin phù hợp với Việt Nam ngày nay

Kí hiệu phân loại : 335.4/ TR308L

Số ĐKCB: VN.028772, M.016411, M.016412

15/ Nguyễn Thị Thanh. Đảng lãnh đạo thực hiện chính sách xã hội trong thời kỳ mới / Nguyễn Thị Thanh. - H. : Chính trị Quốc gia, 2011. - 263tr. ; 21cm.

Nội dung: Trình bày một số vấn đề đặt ra đối với việc thực hiện chính sách xã hội thời kì đổi mới; những thành tựu và hạn chế khi thực hiện chính sách và kinh nghiệm rút ra trong quá trình lãnh đạo của Đảng

Kí hiệu phân loại: 324.2597071/ Đ106L

Số ĐKCB: VN.028747, M.016353, M.016354

16/ Nguyễn Thị Thúy Hà. Phong trào không liên kết trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế / Nguyễn Thị Thúy Hà. - H. : Chính trị Quốc gia, 2011. - 255tr. ; 21cm.

Nội dung: Giới thiệu quá trình hình thành, phát triển, vai trò của phong trào không liên kết, trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế hiện nay.

Kí hiệu phân loại : 327 / PH431T

Số ĐKCB: VN.028748, M.016351, M.016352

17/ Phạm Hồng Tung . Thanh niên và lối sống của thanh niên Việt Nam trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế / Phạm Hồng Tung. - H. : Chính trị Quốc gia, 2011. - 527tr. ; 27cm.

Nội dung: Tìm hiểu tình hình thanh niên Việt Nam hiện nay và cơ sở lý luận, phương pháp nghiên cứu, cách tiếp cận thanh niên

Kí hiệu phân loại : 305.209597 / TH107N

Số ĐKCB: VL.004914, M.016498, M.016499

18/ Phạm Văn Linh. Những nội dung chủ yếu và mới trong các văn kiện Đại hội XI của Đảng : Tài liệu tham khảo phục vụ nghiên cứu học tập và vận dụng nghị quyết đại hội XI / Phạm Văn Linh, Nguyễn Tiến Hoàng. - H. : Chính trị Quốc gia, 2011. - 115tr. ; 19cm.

Nội dung: Cung cấp cho bạn đọc những nhận định, nội dung và đặc điểm mới của các văn kiện đại hội XI

Kí hiệu phân loại: 324.2597071/NH556N

Số ĐKCB: VN.028783, M.016482, M.016483

19/ Quan điểm kinh tế và chính trị về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội trong một số tác phẩm kinh điển Mác - Lênin / Biên soạn: Phạm Ngọc Dũng ch.b, Nguyễn Khắc Thanh, Ngô Văn Lương. - H. : Chính trị Quốc gia, 2011. - 382tr. ; 21cm.

Nội dung: Trình bày quan điểm kinh tế và chính trị về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội trong một số tác phẩm kinh điển Mác - Lênin. Một số tác phẩm chủ yếu của C. Mác, Ph. Ăngghen, V.I. Lênin về quá độ lên chủ nghĩa xã hội

Kí hiệu phân loại : 335.412 / QU105Đ

Số ĐKCB: VN.028761, M.016395, M.016396

20/ Trào lưu xã hội dân chủ ở một số nước phương Tây hiện nay : Sách tham khảo / Tống Đức Thảo, Bùi Việt Hương ch.b, Lưu Văn Sùng,.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2011. - 242tr. ; 21cm.

Nội dung: Đề cập đến nguồn gốc, nội dung và bản chất, trào lưu xã hội dân chủ ở các nước phương Tây trước bối cảnh mới của thời đại và ảnh hưởng của trào lưu xã hội dân chủ ở các nước phương Tây hiện nay.

Kí hiệu phân loại : 320/ TR108L

Số ĐKCB: VN.028766, M.016427, M.016428

21/ Triết lý "dĩ bất biến, ứng vạn biến" trong tư tưởng Hồ Chí Minh / Nguyễn Hùng Hậu ch.b. - H. : Chính trị Quốc gia, 2011. - 210tr. ; 21cm.

Nội dung: Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa cái bất biến và cái vạn biến trong triết học nói chung và trong tư tưởng Hồ Chí Minh nói riêng, trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay

Kí hiệu phân loại : 335.4346 / TR308L

Số ĐKCB: VN.028760, M.016397, M.016398

22/ Vai trò của nhà nước đối với phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội trong tiến trình đổi mới ở Việt Nam : Sách chuyên khảo / Nguyễn Văn Mạnh ch.b. - H. : Chính trị Quốc gia, 2011. - 465tr. ; 21cm.

Nội dung: Cơ sở lí luận về vai trò của nhà nước đối với phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội trong tiến trình đổi mới ở Việt Nam

Kí hiệu phân loại : 303.44/ V103T

Số ĐKCB: VN.028745, M.016357, M.016358

23/ Văn bản hướng dẫn dành cho cán bộ và Đảng viên cấp cơ sở / Dương Phong tuyển chọn. - H. : Lao động, 2011. - 199tr. ; 21cm.

Nội dung: Trình bày một số văn bản hướng dẫn cụ thể về sửa đổi, bổ sung điều lệ Đảng khoa XI và văn bản hướng dẫn dành cho cán bộ và đảng viên cấp cơ sở.

Kí hiệu phân loại: 324.2597071

Số ĐKCB: VN.028711, M.016172, M.016173

24/ Xử lý tình huống công tác cán bộ của Đảng / Chủ biên: Cao Thanh Vân, Đinh Ngọc Giang. - H. : Chính trị Quốc gia, 2011. - 149tr. ; 21cm.

Nội dung: Trình bày vấn đề lí luận về công tác cán bộ và xử lý tình huống trong công tác cán bộ của Đảng; một số tình huống và gợi ý xử lý tình huống đó

Kí hiệu phân loại : 324.2597071/ X550L

Số ĐKCB: VN.028775, M.016409, M.016410

25/ Xử lý tình huống công tác Đảng giai đoạn hiện nay / Chủ biên: Ngô Huy Tiếp, Đinh Ngọc Giang. - H. : Chính trị Quốc gia, 2011. - 518tr. ; 21cm.

Nội dung: Trình bày những tình huống công tác xây dựng Đảng và phương pháp xử lí các tình huống công tác Đảng; Phương hướng và giải pháp cơ bản nhằm nâng cao năng lực xử lí tình huống công tác Đảng; Một số tình huống công tác Đảng và hướng dẫn xử lí và một số văn bản về công tác tổ chức, cán bộ và Đảng viên

Kí hiệu phân loại : 324.2597071/ X550L

Số ĐKCB: VN.028752, M.016373, M.016374

II. KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

26/ 33 phương pháp tập luyện chăm sóc cơ, khớp, khí huyết và trí nhớ / Hà Sơn, Khánh Linh. - H. : Nxb. Hà Nội, 2011. - 138tr. ; 21cm.

Nội dung: Tập hợp 33 phương pháp thể dục đơn giản thuộc các nhóm động tác chăm sóc cơ, khớp, khí huyết và trí nhớ.

Kí hiệu phân loại: 613.7/B100M

Số ĐKCB: M.016514, M.016515, VN.028814

27/ Clu San Txép, P. Khi nào biết nhiều hơn về các hành tinh / P. Clu San Txép; Vũ Khôi Nguyên biên dịch. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2011. - 127tr. ; 21cm.

Nội dung: Cung cấp những kiến thức cơ bản về trái đất và các hành tinh

Kí hiệu phân loại: 523.4/KH300N

Số ĐKCB: DV.010796, DV.010797, DV.010798

28/ Hà Linh. Nhiệt độ cơ thể ảnh hưởng đến sức khỏe bạn như thế nào / Hà Linh, Khánh Linh. - H. : Nxb. Hà Nội, 2011. - 181tr. ; 21cm.- (Y học thường thức)

Nội dung: Trình bày những ảnh hưởng của nhiệt độ đến thể trạng, đồng thời cũng chỉ ra những phương pháp phòng tránh cụ thể giúp có một sức khỏe tốt thông qua việc duy trì nhiệt độ cơ thể ổn định.

Kí hiệu phân loại: 613/NH308Đ

Số ĐKCB: VN.028714, M.016192, M.016193

29/ 215 câu hỏi và giải đáp về sinh sản và bệnh vô sinh / Nguyễn Văn Đức biên soạn. - H. : Thanh niên, 2011. - 332tr. ; 21cm.

Nội dung: Bao gồm 215 câu hỏi và giải đáp về sinh sản và bệnh vô sinh, nguyên nhân và một số phương pháp điều trị cụ thể

Kí hiệu phân loại: 618.2/H103T

Số ĐKCB: VN.028716, M.016196, M.016197

30/ Liệu pháp tự ngã / Thảo Nhi biên dịch. - H. : Hồng Đức, 2012. - 231tr. ; 21cm.

Nội dung: Tổng hợp về liệu pháp tự ngã và phương pháp điều trị một số bệnh bằng liệu pháp tự ngã

Kí hiệu phân loại: 615.8/L309P

Số ĐKCB: M.016516, M.016517

31/ Liệu pháp tự nhiên. - H. : Hồng Đức, 2012. - 399tr. ; 21cm.

Nội dung: Phương pháp chăm sóc sức khỏe và các bài thuốc dân gian chữa bệnh từ liệu pháp tự nhiên

Kí hiệu phân loại: 615/L309P

Số ĐKCB: M.016510, M.016511, VN.028813

32/ 11 lời khuyên dành cho thế hệ trẻ của Bill Gates / Nguyễn Gia Linh biên soạn. - H. : Từ điển bách khoa, 2011. - 179tr. ; 21cm.

Nội dung: Giới thiệu những bài học kinh nghiệm được Bill Gates đúc kết từ những kinh nghiệm của chính bản thân mình nhằm giúp các bạn trẻ biết cách làm người thành công trong cuộc sống và thành đạt trong công việc

Kí hiệu phân loại: 650.1/M558M

Số ĐKCB: M.016530, M.016531, M.016532

33/ Nam Việt. Phương pháp phục hồi chấn thương chi trên / Nam Việt. - H. : Nxb. Hà Nội, 2011. - 118tr. ; 21cm.- (Y học thường thức)

Nội dung: Cung cấp những kiến thức cơ bản về nguyên nhân gây bệnh, tình hình bệnh, phương pháp phục hồi sức khỏe khi chấn thương chi trên.

Kí hiệu phân loại: 617./PH561P

Số ĐKCB: VN.028713, M.016190, M.016191

34/ Ngô Bảo Châu rạng danh trí tuệ Việt Nam. - H. : Chính trị Quốc gia, 2011. - 280tr. ; 21cm.

Nội dung: Tập hợp các bài nói, bài viết, thư chúc mừng của các tác giả trong và ngoài nước viết về Giáo sư Ngô Bảo Châu trước và sau sự kiện ông nhận giả thưởng Fields và hành trình đến với giải thưởng Fields

Kí hiệu phân loại: 510.92/NG450B

Số ĐKCB: M.016502, M.016503, VN.028808

35/ Ngô Quang Tuyến. Để học tốt Hóa học 10 / Ngô Quang Tuyển. - H. : Dân trí, 2011. - 152tr. ; 24cm.

Nội dung: Cung cấp các kiến thức cơ bản, câu hỏi và bài tập hóa học lớp 10 phần nguyên tử, bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, liên kết và phản ứng hóa học,...

Kí hiệu phân loại: 540/Đ250H

SốĐKCB:VL.004906,M.016176,M.016177, M.016178, M.016179

36/ Ngô Quang Tuyến. Để học tốt Hóa học 12 / Ngô Quang Tuyển. - H. : Dân trí, 2011. - 167tr. ; 24cm.

Nội dung: Cung cấp các kiến thức cơ bản, câu hỏi và bài tập hóa học lớp 12 phần este, lipit, cacbonhiđrat,...

Kí hiệu phân loại: 540/Đ250H

Số ĐKCB: VL.004904, M.016184, M.016185, M.016186, M.016187, M.016188

37/ Ngô Quang Tuyến. Để học tốt Hóa học 11 / Ngô Quang Tuyển. - H. : Dân trí, 2011. - 256tr. ; 24cm.

Nội dung: Cung cấp các kiến thức, câu hỏi và bài tập hóa học lớp 11 phần dung dịch, hóa hữu cơ, cacbon,...

Kí hiệu phân loại: 540/Đ250H

SốĐKCB:VL.004905,M.016180,M.016181, M.016182, M.016183

38/ Nguyễn Hoài Thu.Giải bài tập Vật Lý 6 / Nguyễn Hoài Thu, Phạm Văn Quang. - H. : Nxb. Hà Nội, 2011. - 88tr. ; 24cm.

Nội dung: Giới thiệu và hướng dẫn cách giải các dạng bài tập vật lí cơ bản và nâng cao lớp 6

Kí hiệu phân loại: 530/GI103B

Số ĐKCB: DV.010814, DV.010815, DV.010816

39/ Nguyễn Thế Giang.Giải bài tập Sinh học 9 / Nguyễn Thế Giang. - H. : Nxb. Hà Nội, 2011. - 203tr. ; 24cm.

Nội dung: Giới thiệu và hướng dẫn cách giải các dạng bài tập Sinh học cơ bản lớp 9

Kí hiệu phân loại: 570/GI103B

Số ĐKCB: DV.010844, DV.010845, DV.010846

40/ Nguyễn Thế Giang. Giải bài tập Sinh học 11 cơ bản và nâng cao / Nguyễn Thế Giang. - H. : Nxb. Hà Nội, 2011. - 143tr. ; 24cm.

Nội dung: Tập hợp các dạng bài tập cơ bản và nâng cao môn Sinh học lớp 11 có kèm theo hướng dẫn giải và đáp án chi tiết.

Kí hiệu phân loại: 570/GI103B

SốĐKCB:VL.004915,M.016507,M.016508, M.016509

41/ Nguyễn Thế Giang. Giải bài tập Sinh học 8 / Nguyễn Thế Giang. - H. : Nxb. Hà Nội, 2011. - 160tr. ; 24cm.

Nội dung: Giới thiệu và hướng dẫn cách giải các dạng bài tập Sinh học cơ bản lớp 8

Kí hiệu phân loại: 570/GI103B

Số ĐKCB: DV.010841, DV.010842, DV.010843

42/ Nguyễn Văn Thoại. Tuyển chọn đề thi vào lớp 10 chuyên môn Hóa học / Nguyễn Văn Thoại, Phạm Thái An. - Tái bản lần thứ 4, có sửa chữa và bổ sung. - H. : Nxb. Hà Nội, 2011. - 332tr. ; 24cm.

Nội dung: Giới thiệu và đưa ra phương pháp giải chi tiết một số dạng đề thi vào lớp 10 chuyên môn Hóa học

Kí hiệu phân loại: 540/T527C

Số ĐKCB: DV.010808, DV.010809, DV.010810

43/ Những bí ẩn của địa cầu/ Diệp Chi biên soạn. - H. : Thời đại, 2011. - 231tr. ; 20cm.

Nội dung: Khám phá những bí ẩn của địa cầu trong các lĩnh vực như khoa học trái đất, thiên văn, thời tiết,…

Kí hiệu phân loại: 550/NH556B

SốĐKCB:DV.010742,DV.010743,DV.010744, M.016504, M.016505, M.016506

44/ Những bí ẩn của vũ trụ / Diệp Chi biên soạn. - H. : Thời đại, 2011. - 208tr. ; 21cm.

Nội dung: Giới thiệu và phân tích một số hiện tượng bí ẩn trong vũ trụ

Kí hiệu phân loại: 523.1/NH556B

Số ĐKCB: DV.010740, DV.010741, M.016189

45/ Những dấu hiệu cảnh báo bệnh tật từ cơ thể / Hải Ngọc biên soạn. - H. : Thanh niên, 2011. - 176tr. ; 21cm.- (Y học thường thức)

Nội dung: Đưa ra một số dấu hiệu để nhận biết bệnh tật từ cơ thể, nguyên nhân, triệu chứng và phương pháp điều trị cụ thể

Kí hiệu phân loại: 616/NH556D

Số ĐKCB: VN.028715, M.016194, M.016195

46/ Phạm Thu.Tổng hợp kiến thức Toán 8 THCS : Theo chương trình và SGK mới / Phạm Phu. - Tái bản lần 2. - H. : Nxb. Đại học Sư phạm, 2011. - 299tr. ; 24cm.

Nội dung: Giới thiệu những kiến thức cơ bản và hướng dẫn giải một số dạng bài tập trong chương trình Toán lớp 8

Kí hiệu phân loại: 510/T455H

Số ĐKCB: DV.010811, DV.010812, DV.010813

47/ Tập làm kế toán bán hàng trên Excel / Biên soạn: Nhật Minh, Hà Thành. - H. : Văn hóa thông tin, 2011. - 279tr. ; 21cm.

Nội dung: Cách tổ chức dữ liệu trên Excel để làm kế toán bán hàng như thao tác với bảng tính, thao tác với các Cell, xử lý và trình bày dữ liệu các công thức và hàm...

Kí hiệu phân loại: 657.0285/T123L

Số ĐKCB: VN.028720, M.016204, M.016205

48/ Tập làm kế toán tiền lương trên Excel / Biên soạn: Nhật Minh, Hà Thành. - H. : Văn hóa thông tin, 2011. - 267tr. ; 21cm.

Nội dung: Giới thiệu một số kiến thức Excel cơ bản và ứng dụng làm kế toán tiền lương trên Excel

Kí hiệu phân loại: 657.0285/T123L

Số ĐKCB: VN.028718, M.016200, M.016201

49/ Tập làm kế toán vật tư trên Excel / Biên soạn: Nhật Minh, Hà Thành. - H. : Văn hóa thông tin, 2011. - 295tr. ; 21cm.

Nội dung: Cách tổ chức dữ liệu trên Excel để làm kế toán vật tư như thao tác với bảng tính, thao tác với các Cell, xử lý và trình bày dữ liệu các công thức và hàm...

Kí hiệu phân loại: 657.0285/T123L

Số ĐKCB: VN.028719, M.016202, M.016203

50/ Tuyển chọn đề thi vào lớp 10 chuyên môn Vật lí / Tuyển chọn: Nguyễn Quang Hậu, Lương Tất Đạt. - Tái bản có bổ sung. - H. : Nxb. Hà Nội, 2011. - 311tr. ; 24cm.

Nội dung: Giới thiệu và đưa ra phương pháp giải chi tiết một số dạng đề thi vào lớp 10 chuyên môn Vật lí

Kí hiệu phân loại: 530/T527C

Số ĐKCB: DV.010835, DV.010836, DV.010837

III. NGHIÊN CỨU VĂN HỌC VÀ TÁC PHẨM VĂN HỌC

51/ Bạch Cư Dị. Thơ Bạch Cư Dị / Ngô Văn Phú tuyển dịch, biên soạn. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2011. - 399tr. ; 21cm.

Nội dung: Tập sách giới thiệu 137 bài thơ của nhà thơ đời Đường của Bạch Cư Dị do nhà thơ Việt Nam Ngô Văn Phú tuyển chọn, giới thiệu. Ngoài ra cuốn sách còn giới thiệu đôi nét về nhà thơ được cho là chỉ sau Lý Bạch và Đỗ Phủ.

Kí hiệu phân loại: 895.1/TH460B

Số ĐKCB: M.016321, M.016322, VN.028729

52/ Bằng Ái Thơ. Mắt lặng : Thơ / Bằng Ái Thơ. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2011. - 91tr. ; 18cm.

Nội dung: Tuyển chọn và giới thiệu 36 bài thơ của nhà thơ Bằng Ái Thơ

Kí hiệu phân loại: 895.92214/M118L

Số ĐKCB: M.016625, M.016626, M.016627

53/ Cầu Dung Khang. Mong rằng hoa vẫn đỏ : Tiểu thuyết / Cầu Dung Khang; Nguyễn Đức Vịnh dịch. - H. : Lao động, 2011. - 391tr. ; 21cm.

Nội dung: Câu chuyện miêu tả về cuộc sống ở Hàng Châu của 6 thanh niên với những cung bậc khác nhau về tình bạn, tình yêu giữa họ.

Kí hiệu phân loại: 895.1/M431R

Số ĐKCB: M.016221, M.016222, M.016223

54/ Cháu muốn xem nhà Bác : Truyện tranh Việt Nam. - H. : Kim Đồng, 2011. - 32tr. ; 19cm.- (Bác Hồ sống mãi)

Nội dung: Kể lại câu chuyện cảm động về các cháu nhỏ được đến thăm Phủ Chủ Tịch và được diện kiến Bác Hồ..

Kí hiệu phân loại: 895.9223/CH111M

Số ĐKCB: DV.010869, DV.010870, DV.010871

55/ Cho em nghĩ lại một giây thôi : Tập truyện ngắn / Hương Nguyễn, Kẹo Ngọt, Link Chip,.... - H. : Văn học, 2011. - 304tr. ; 21cm.

Nội dung: Gồm những bài viết, truyện ngắn hay về tình yêu của nhiều tác giả được đăng trên ngoisao.net, như một món quà dành tặng cho những ai đã, đang và sẽ yêu. Đó là những câu chuyện tình nhẹ nhàng, thú vị, để lại nhiều dư ba trong lòng độc giả.

Kí hiệu phân loại: 895.92234/CH450E

Số ĐKCB M.016810, M.016811, M.016812

56/ Di Li. Trại hoa đỏ : Tiểu thuyết trinh thám kinh dị / Di Li. - In lần thứ 3. - H. : Văn học, 2011. - 575tr. ; 21cm.

Nội dung: Gồm 35 chương, với 3 vụ án. mở đầu là món quà mà nhân vật Trần Hoàng Lưu tặng cho vợ và con trai: một trang trại. Kể từ khi Diên Vĩ (người vợ) đặt chân đến Trại Hoa Đỏ, những sự kiện kỳ dị liên tục xảy ra khiến cô không lý giải nổi, tiếp theo đó là hàng loạt cái chết rùng rợn, dường như được bàn tay định mệnh sắp đặt hết sức ngẫu nhiên. Tất cả đều được viết rất thật, thật đến mức có nhiều chi tiết hoàn toàn là bịa, nhưng mà người đọc vẫn cho đó là có thật trong đời vì nó có sức ám ảnh rất lớn.

Kí hiệu phân loại: 895.92234/TR103H

Số ĐKCB: M.016325, M.016326, VN.028732

57/ Đào Duy Kiên. Anh là gì trong trái tim em : Tập truyện ngắn / Đào Duy Kiên. - H. : Văn học, 2011. - 288tr. ; 21cm.

Nội dung: Tập hợp một số truyện ngắn của cây viết trẻ Đào Huy Kiên. Đây là những câu chuyện tình nhẹ nhàng, vừa thân thương, gần gũi với những người trẻ tuổi, vừa mang tính triết lý nhân văn, sâu sắc khiến những người đã, đang và sẽ yêu có cái nhìn đúng đắn và chân thực về tình yêu đôi lứa.

Kí hiệu phân loại: 895.92234/A107L

Số ĐKCB: M.016292, M.016293, M.016294

58/ Đào Hữu Phương.Vọng phu hai mặt : Tập truyện ngắn / Đào Hữu Phương. - H. : Văn học, 2011. - 203tr. ; 19cm.

Nội dung: Tập hợp và giới thiệu 14 truyện ngắn đặc sắc của nhà văn Đào Hữu Phương như: Nước mắt biển, Di cảo, Hoa rừng, Đất quê, Làng đảo,…

Kí hiệu phân loại: 895.92234/V431P

Số ĐKCB: M.016274, M.016275, M.016276

59/ Đặng Thân. 3.3.3.9 [những mảnh hồn trần] / Đặng Thân. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2011. - 665tr. ; 21cm.

Nội dung: Gồm 60 chương đã mang đến một bức tranh liên hoàn, đan xen nhiều màu sắc. Một Câu chuyện lớn (từ lịch sử - văn hóa - truyền thống - hiện đại - nhân loại…)và chứa đựng những câu chuyện nhỏ (gia phả, đạo, âm nhạc, kinh doanh, văn học, dịch thuật, phong tục, nhân vật, du lịch, cửa Phật, ngôn ngữ, thời sự trong nước và thế giới...).

Kí hiệu phân loại: 895.92234/NH556M

Số ĐKCB: M.016298, M.016299, M.016300

60/ Đặng Văn Sinh. Kẻ chiếm dụng thời gian của thượng đế : Tuyển tập truyện ngắn / Đặng Văn Sinh. - H. : Dân trí, 2011. - 293tr. ; 21cm.

Nội dung: Gồm 16 truyện ngắn: Đêm trăng Tả Giàng, Bến Phù Dung, Cái vòi, Chiều muộn, Đò đêm, Thế võ gia truyền,...

Kí hiệu phân loại: 895.92234/K200C

Số ĐKCB: M.016253, M.016254, M.016255

61/ Đoàn Giỏi. Đất rừng phương nam / Đoàn Giỏi. - H. : Văn học, 2011. - 273tr. ; 21cm.

Nội dung: Viết về cuộc đời phiêu bạt của một cậu bé tên An. Bối cảnh của tiểu thuyết là các tỉnh miền Tây Nam Bộ, Việt Nam vào những năm 1945, sau khi thực dân Pháp quay trở lại xâm chiếm Nam Bộ.

Kí hiệu phân loại. 895.922334/Đ124R

Số ĐKCB: M.016684, M.016685, M.016686

62/ García, Gabriel . Tình yêu thời thổ tả = Love in the time of cholera / Gabriel García Márquez; Nguyễn Trung Đức dịch. - H. : Văn học, 2011. - 583tr. ; 21cm.

Nội dung: Là cuốn tiểu thuyết hay viết về tình yêu của con người ở mọi lứa tuổi.

Kí hiệu phân loại: 863/T312Y

Số ĐKCB: VN.028829, M.016696, M.016697

63/ Hàn Băng Vũ. Bản sao không hoàn hảo : Truyện dài / Hàn Băng Vũ. - H. : Văn học, 2012. - 187tr. ; 21cm.

Nội dung: Câu chuyện xoay quanh đời sống tâm lý, tình cảm thường ngày của một cô gái mới lớn với cô chị sinh đôi, bố mẹ và bạn bè,… Tác giả đã phản ánh chân thật đời sống tâm lý, tình cảm của tuổi teen. Mỗi câu chuyện đều dí dỏm, hài hước nhưng ẩn chứa nhiều ý nghĩa thú vị, sâu sắc về các mối quan hệ trong gia đình, xã hội của lứa tuổi mới lớn.

Kí hiệu phân loại: 895.92234/B105S

Số ĐKCB: M.016801, M.016802, M.016803

64/ Hãy yêu thương các cháu : Truyện tranh Việt Nam. - H. : Kim Đồng, 2011. - 32tr. ; 19cm.- (Bác Hồ sống mãi)

Nội dung: Kể về tấm lòng bao dung của Bác đối với trẻ thơ

Kí hiệu phân loại: 895.9223/H112Y

Số ĐKCB: DV.010872, DV.010873, DV.010874

65/ Hiện tượng Sơn Tùng trong văn học Việt Nam hiện đại / Biên soạn: Hằng Thi, Thiên Sơn ch.b, Kiều Việt Quang. - H. : Thanh niên, 2011. - 628tr. ; 21cm.

Nội dung: Giới thiệu một số bài viết của các nhà nghiên cứu, nhà văn, nhà báo có những đánh giá cao về cuộc đời và đóng góp của nhà văn Sơn Tùng trong lịch sử văn học Việt Nam.

Kí hiệu phân loại: 895.9228/H305T

Số ĐKCB: VN.028833, M.016617, M.016618

66/ Hoài An. Bức thư tình chưa gửi / Hoài An. - H. : Hồng Đức, 2012. - 247tr. ; 20cm.

Nội dung: Là những lời yêu thương, nhung nhớ, những hối hận, xót xa, tiếc nuối và cả những điều trăn trở mà người viết chưa bao giờ dám thổ lộ hoặc không có cơ hội nói ra với người mình yêu quý. Mỗi lá thư là một câu chuyện tình yêu với những cung bậc cảm xúc khác nhau, có yêu thương, có hờn giận, trách móc và có cả những niềm đau không dễ gì xoa dịu…

Kí hiệu phân loại: 895.92234/B552T

Số ĐKCB: M.016566, M.016567, M.016568

67/ Hoài An. Vết xước tâm hồn / Hoài An. - H. : Hồng Đức, 2012. - 255tr. ; 20cm.

Nội dung: tuyển tập những câu chuyện ngắn về tình yêu của nhiều tác giả khác nhau: Người đến sau, Em cũng muốn lấy chồng, Và em sẽ quên anh, Lời thề cỏ may, Nụ hôn cho bảy năm, Yêu không hoàn hảo… Mỗi câu chuyện đem đến cho người đọc những cảm xúc và trải nghiệm vừa lạ vừa quen.

Kí hiệu phân loại: 895.92234/V258X

Số ĐKCB: M.016569, M.016570, M.016571

68/ Hoàng Tuấn Nhã. Những ngày máu lửa : Phóng sự - Bút ký từ năm 1966 đến 1979 / Hoàng Tuấn Nhã. - H. : Chính trị Quốc gia, 2011. - 479tr. ; 21cm.

Nội dung: Tuyển chọn từ các bài phóng sự, bút ký của tác giả viết trong những năm 1966-1979 về cuộc chiến tranh phi nghĩa do đế quốc Mỹ tiến hành ở Việt Nam

Kí hiệu phân loại: 895.922803/NH556N

Số ĐKCB: VN.028830, M.016611, M.016612

69/ Huyền Minh. Viết trên cổng trời / Huyền Minh. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2011. - 83tr. ; 20cm.

Nội dung: Giới thiệu những bài thơ của tác giả viết về mảnh đất cao nguyên đá Hà Giang

Kí hiệu phân loại : 895.92234/V308T

Số ĐKCB : M.016628, M.016629, M.016630

70/ KaWi. Tôi không phải là công chúa : Tiểu thuyết / Kawi. - H. : Văn học, 2011. - 235tr. ; 21cm.

Nội dung: Là câu chuyện thú vị về tình yêu tuổi Teen nói riêng và phản ánh đời sống tâm lý, xã hội của lứa tuổi nói chung, xoay quanh câu chuyện về Lam và những người bạn trai.

Kí hiệu phân loại: 895.92234/T452K

Số ĐKCB : M.016804, M.016805, M.016806

71/ Kiều Xuân Thủy. Trò đùa : Tập truyện ngắn / Kiều Xuân Thủy. - H. : Lao động, 2012. - 186tr. ; 21cm.

Nội dung: Tập hợp 13 truyện ngắn viết về những vấn đề trong xã hội hiện đại. Mỗi câu chuyện gắn với số phận một con người; nhân vật chính thường là những con người nhỏ bé trong xã hội, đang cố gắng vươn lên trong cuộc sống, dù khó khăn vất vả nhưng bao giờ cũng hy vọng vào ngày mai

Kí hiệu phân loại: 895.92234/TR400Đ

Số ĐKCB: M.016262, M.016263, M.016264

72/ Lý Bạch. Thơ Lý Bạch / Ngô Văn Phú sưu tầm, biên soạn, dịch thơ. - H. : Văn học, 2011. - 411tr. ; 21cm.

Nội dung: Giới thiệu đôi nét về thân thế, sự nghiệp và tuyển dịch một số tác phẩm tiêu biểu của nhà thơ Lý Bạch.

Kí hiệu phân loại: 895.1/TH460L

Số ĐKCB: M.016323, M.016324, VN.028730

73/ Mệnh lệnh của Bác Hồ : Truyện tranh Việt Nam. - H. : Kim Đồng, 2011. - 32tr. ; 19cm.- (Bác Hồ sống mãi)

Nội dung: Kể về một mệnh lệnh giàu tình nhân ái, hướng về tương lai xa cho đất nước và thế hệ trẻ

Kí hiệu phân loại: 895.9223/M256L

Số ĐKCB: DV.010867, DV.010868

74/ Miles, Rosalind. Trở về Eden = Return to Eden / Rosalind Miles; Người dịch: Lê Xuân Sơn, Nguyễn Thị Kim Hiền. - H. : Văn học, 2011. - 759tr. ; 21cm.

Nội dung: Eden là gia tài khổng lồ của người cha để lại cho Stephany Harper thừa hưởng. Đây là nơi cô muốn xây dựng một thiên đường thực sự cùng với người chồng mà cô yêu say đắm là Greg Marsdan – một ngôi sao quần vợt hào hoa. Nhưng cũng chính ở Eden, trong tuần trăng mật, khi đã nằm trong hàm cá sấu, cô mới nhìn thấy bộ mặt thật của chồng và người bạn gái thân thiết nhất – Jilly. Câu chuyện là cuộc vật lộn giữa cái thiện và cái ác, giữa tình yêu và dục vọng, giữa thù hận và lòng cao thượng dữ dội trên từng trang sách của Rosalind Miles.

Kí hiệu phân loại: 823/TR460V

Số ĐKCB: M.016672, M.016673, M.016674

75/ Nguyễn Bình. Cuộc chiến với hành tinh Fantom / Nguyễn Bình. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2011. - 173tr. ; 20cm.

Nội dung: Câu chuyện viết về bọn trẻ ở thành phố Philadelphia, Mỹ (tất cả đều sinh năm 2005), trong chuyến du lịch đến Hy Lạp đã bất ngờ phát hiện ra bọn người thuộc hành tinh Bóng Ma (Fantom) trên những chiếc UFO đang chuẩn bị tấn công Trái Đất.

Kí hiệu phân loại: 895.9223/C514C

Số ĐKCB: DV.010853, DV.010854, DV.010855

76/ Nguyễn Quang Dũng. Bóng hạc về : Tùy bút / Nguyễn Quang Dũng. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2012. - 135tr. ; 20cm.

Nội dung: Gồm 19 bài viết, câu chuyên chứa đựng những ký ức tuổi thơ, phố phường Hà Nội, bạn bè, tình yêu, gia đình… trong thế giới xung quanh của Nguyễn Quang Dũng

Kí hiệu phân loại: 895.922803/B431H

Số ĐKCB: M.016587, M.016588, M.016589

77/ Nguyễn Văn Hồng. Đất kim cương : Truyện ký / Nguyễn Văn Hồng. - H. : Thanh niên, 2012. - 210tr. ; 19cm.

Nội dung: Viết về tình đồng chí đồng đội, tinh thần quốc tế cao cả của bộ đội tình nguyện Việt Nam khắc phục khó khăn, gian khổ giúp đỡ nhân dân Cam-pu-chia thoát khỏi ách diệt chủng và xây dựng cuộc sống mới.

Kí hiệu phân loại: 895.922803/Đ124K

Số ĐKCB: M.016244, M.016245, M.016246

78/ Nguyễn Xuân Thủy. Biển xanh màu lá : Cuốn tiểu thuyết đầu tiên về Trường Sa / Nguyễn Xuân Thủy. - In lần thứ 2. - H. : Phụ nữ, 2011. - 402tr. ; 21cm.

Nội dung: Viết về số phận của cán bộ, chiến sĩ, quân dân đang sinh sống, làm việc và bảo vệ vùng đất thiêng Trường Sa, Hoàng Sa.

Kí hiệu phân loại: 895.92234/B305X

Số ĐKCB: VN.028846, M.016790, M.016791

79/ Ngược nắng để yêu em : Tập truyện ngắn / Quỳnh Chi, Lê Bảo Ngọc, Hạc Xanh,.... - H. : Văn học, 2012. - 265tr. ; 21cm.

Nội dung: Tập hợp những câu chuyện của một số tác giả trẻ Quỳnh Chi, Lê Bảo Ngọc, Hạc Xanh,… phản ánh đời sống tâm lý lứa tuổi thanh thiếu niên.

Kí hiệu phân loại: 895.92234/NG557N

Số ĐKCB: M.016792, M.016793, M.016794

80/ Ni Xảo Nhi. Lời thách đố tình yêu : Tiểu thuyết / Ni Xảo Nhi; Hoàng Mai Hương dịch. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2011. - 364tr. ; 21cm.

Nội dung: Kể về mối tình của những cô cậu đang ở lứa tuổi học trò. Hai nhân vật chính trong truyện, cậu thiếu niên lãng tử Âu Dương Dị, một chàng trai dường như hội tụ tất cả những yếu tố mà mọi nữ sinh đều ao ước: thành tích học tập và thể thao hoàn hảo; ngoại hình, tính cách, gia thế đáng ngưỡng mộ và Thu Hạ Hạ một nữ sinh "nổi loạn" nhất trường. Tác giả miêu tả những diễn biến tâm lý phức tạp của tuổi mới lớn. hài hước, ngang bướng, xung đột nảy lửa nhưng vẫn đáng yêu, cả hai nhân vật đã cho người đọc chứng kiến một mối tình ẩm ương nhiều kịch tính.

Kí hiệu phân loại : 895.1/L462T

Số ĐKCB : M.016798, M.016799, M.016800

81/ Phan Hà Anh. Hành trình đi tìm hạnh phúc : Tiểu thuyết / Phan Hà Anh. - H. : Lao động, 2012. - 251tr. ; 19cm.

Nội dung: Câu chuyện ghi lại những tháng ngày sống ở Đức của tác giả,, sau khi đã trải qua nhiều cảm xúc và biến cố để tìm được một gia đình nhỏ bình yên và hạnh phúc.

Kí hiệu phân loại: 895.92234/H107T

Số ĐKCB : M.016247, M.016248, M.016249

82/ Phùng Quán. Tuổi thơ dữ dội / Phùng Quán. - H. : Văn học, 2011. - 719tr. ; 21cm.

Nội dung: Miêu tả quá trình tham gia chiến đấu và hy sinh ở tuổi đời rất trẻ của hơn ba mươi thiếu niên.

Kí hiệu phân loại: 895.9223/T515T

Số ĐKCB: DV.010856, DV.010857

83/ Quý Hải. Mùa hè cháy : Nhật ký chiến tranh / Quý Hải. - Tái bản. - H. : Nxb.Hội nhà văn, 2011. - 332tr. ; 21cm.

Nội dung: Nêu cao tinh thần chiến đấu ngoan cường của cán bộ, chiến sĩ pháo binh, bộ binh và nhân dân dũng cảm vượt qua bom đạn khốc liệt để giành chiến thắng tại mặt trận Quảng Trị mùa hè 1972

Kí hiệu phân loại: 895.922803/M501H

Số ĐKCB: VN.028834, M.016619, M.016620

84/ Sheldon, Sidney . Cát bụi thời gian = The sands of time : Tiểu thuyết / Sidney Sheldon; Đỗ Lê Chi dịch. - H. : Công an nhân dân, 2011. - 479tr. ; 21cm.

Nội dung: Truyện xoay quanh những hoạt động của nhóm khủng bố ly khai ETA nhằm tách xứ Basque ra khỏi đất nước Tây Ban Nha.. Sidney Sheldon đã miêu tả rất thành công con người xứ Basque với những suy nghĩ cao thượng cũng như những dục vọng tầm thường dung tục. Tất cả hòa lẫn với nhau để tạo nên những phẩm chất kiên cường, lòng yêu cuộc sống để có thể đối phó và chinh phục thiên nhiên, cuộc sống khắc nghiệt.

Kí hiệu phân loại: 813/C110B

Số ĐKCB: M.016675, M.016676, M.016677

85/ Sheldon, Sidney . Ký ức nửa đêm : Tiểu thuyết / Sidney Sheldon; Nguyễn Minh Châu dịch. - H. : Công an nhân dân, 2011. - 451tr. ; 21cm.

Nội dung: Mô tả quá trình phục hồi trí nhớ và quay trở lại xã hội thượng lưu của cô gái Catherine. Đan xen vào đó là những câu chuyện tình tay ba, những vụ thanh toán lẫn nhau cũng như con đường tiến thân đầy tội lỗi của những ông chủ như Constantin Demiric. Tất cả chỉ xoay quanh việc thỏa mãn dục vọng cùng những khát khao quyền lực, tiền bạc của con người.

Kí hiệu phân loại: 813/K600Ư

Số ĐKCB: M.016666, M.016667, M.016668

86/ Stowe, Harriet Beecher. Túp lều bác Tôm = Uncle Tom's cabin / Harriet Beecher Stowe; Đỗ Đức Hiển dịch. - H. : Văn học, 2011. - 455tr. ; 21cm.

Nội dung: Kể về cuộc đời thống khổ của một người nô lệ da đen là bác Tôm. Cuộc đời bác là chuỗi ngày đen tối, đầy tủi nhục. Bác phải lìa bỏ vợ con, bị bán từ nơi này sang nơi khác, bị đánh đập tàn nhẫn. Cuối cùng do bảo vệ nhân phẩm của mình, bác bị đánh chết trong đồn điền trồng bông khủng khiếp ở miền Nam nước Mỹ – nơi chôn vùi bao cuộc đời lầm than như cuộc đời bác. Tác phẩm còn kể về Êlida, một người mẹ cực kỳ thương con, một người vợ tha thiết yêu chồng…Với tác phẩm “Túp Lều Bác Tôm” của mình, nhà văn Stowe đã đóng góp một phần vào công cuộc giải phóng nô lệ ở nước Mỹ; bà đã tố cáo thống thiết chế độ vô nhân đạo ấy, khích lệ những người Mỹ có lương tâm đấu tranh để tiêu diệt nó.

Kí hiệu phân loại: 813/T521L

Số ĐKCB: M.016681, M.016682, M.016683

87/ Từ Thiệu Thọ. Tình yêu phi thường : Tiểu thuyết / Từ Triệu Thọ; Việt Hà dịch. - H. : Lao động, 2011. - 661tr. ; 21cm.

Nội dung: Câu chuyện kể về nhân vật chính Trương Duy điển hình cho một thế hệ nhỏ thanh niên tức thời lúc bấy giờ, những con người đã chán chường với một Trung Quốc cổ hủ. Họ muốn vươn cao, vươn xa hơn nữa, mong vượt qua nó - những rào cản của giáo điều khuôn mẫu, một cuộc sống tôn thờ vật chất hòng đạt được sự tự do tuyệt đối như những bậc hiền triết nhưng không còn cách nào khác phải đối mặt với cuộc sống trần trụi khắc nghiệt...

Kí hiệu phân loại: 895.1/T312Y

Số ĐKCB: M.016265, M.016266, M.016267

88/ Tiếu lâm Trung Quốc hay nhất / Đức Anh sưu tầm & tuyển chọn. - H. : Thời đại, 2011. - 238tr. ; 21cm.

Nội dung: Gồm những câu chuyện cười dùng để chế giễu cái xấu, cái đần độn ngốc nghếch, thói ba hoa, hợm hĩnh, đanh đá chua ngoa của một số người. Đồng thời nêu bật cái thông minh, mưu trí để chiến thắng cái ác, hoàn cảnh, số phận....

Kí hiệu phân loại: 895.1/T309L

Số ĐKCB: M.016608, M.016609, M.016610

89/ Trần Ngọc Dương. Quán trà xít blogs : Tập truyện ngắn / Trần Ngọc Dương. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2011. - 183tr. ; 20cm.

Nội dung: Tập hợp 15 truyện ngắn được tác giả đưa vào blogs cá nhân của tác giả Trần Ngọc Dương. Những đề tài trong tập truyện là những vấn đề bình dị của đời thường, là tình yêu đôi lứa và những rung cảm đầu đời.

Kí hiệu phân loại: 895.92234/QU105T

Số ĐKCB: M.016575, M.016576, M.016577

90/ Trần Ngọc Lân. Cõi đời này nếu phải ra đi / Trần Ngọc Lân. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2011. - 191tr. ; 20cm.

Nội dung: Ôn lại những biến cố của một gia đình sau 40 năm, từ năm 1971 cho đến đầu năm 2011, câu chuyện kể về mối tình giữa nhà báo Ngọc và cô giáo Ngần, một mối tình đầu tha thiết nảy nở từ thuở mười tám, đôi mươi nhưng do hoàn cảnh trớ trêu đành dang dở, chia ly. Bất ngờ gặp lại nhau sau 40 năm, họ sẽ ứng xử ra sao khi mái đầu đã bạc nhưng tình cảm vẫn nồng nàn ấp áp như thủa ban đầu...

Kí hiệu phân loại: 895.92234/C428Đ

Số ĐKCB: M.016596, M.016597, M.016598

91/ Trúc Tâm Túy. Yêu anh là ước nguyện cả đời không hối tiếc : Tiểu thuyết / Trúc Tâm Túy; Đặng Thị Vân Anh dịch. - H. : Lao động, 2011. - 440tr. ; 21cm.

Nội dung: Kể về chuyện tình lãng mạn và trải qua nhiều biến cố bộ ba giữa Giang Hạo Vũ - diễn viên nam chính, Lâm Mặc - trợ lý của công ty giải trí và Chung Nhã Tuệ - mối tình đầu của Giang Hạo Vũ.

Kí hiệu phân loại: 895.1/Y606A

Số ĐKCB : M.016289, M.016290, M.016291

 

92/ Truyện ngắn hay non nước / Tuyển chọn: Nguyễn Nho Khiêm, Nguyễn Kim Huy, Nguyễn Thị Thu Hương, Thanh Quế. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2011. - 584tr. ; 21cm.

Nội dung: Tập hợp khoảng hơn 50 truyện ngắn của nhiều tác giả quen thuộc ở TP Đà Nẵng và cả nước.

Kí hiệu phân loại. 895.9223/TR527N

Số ĐKCB: VN.028836

 

Sách khác
TIN MỚI
Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc
Ngày sách Việt Nam lần thứ 7
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
VIDEO GIỚI THIỆU
HÌNH ẢNH GIỚI THIỆU
BÌNH CHỌN

Đánh giá của bạn về website TVT Quảng Ninh


  Dễ sử dụng và có ích
  Dễ sử dụng
  Khó sử dụng