TÌM KIẾM OPAC
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
LỊCH PHỤC VỤ

Từ thứ 3 đến chủ nhật

Sáng: Từ 8h00’ đến 12h00’
Chiều: Từ 13h30’ đến 16h30’

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Phòng Hành chính tổng hợp

  Phó phòng phụ trách: Đỗ Hoàng Thu

Điện thoại văn phòng0203.6500.163

Email: dohoangthusvhttdlqn@gmail.com

 

  Phó phòng: Trần Thị Xuyến

- Điện thoại văn phòng

- Email: tranthixuyen.tvtqn@gmail.com

 

1. Vị trí, chức năng:

1.1. Phòng Hành chính tổng hợp là phòng chuyên môn thuộc Thư viện tỉnh thực hiện chức năng tham mưu giúp Giám đốc:

1.1.1. Công tác tổng hợp, xử lý thông tin, điều phối và tình hình hoạt động giữa các phòng thuộc Thư viện tỉnh;

1.1.2. Xây dựng, theo dõi việc thực hiện kế hoạch tài chính, công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng;

1.1.3. Bảo đảm điều kiện và phương tiện cho hoạt động của đơn vị; Đảm bảo an ninh trật tự, cơ sơ vật chất, trang thiết bị kỹ thuật trong cơ quan.

1.2. Phòng Hành chính tổng hợp chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Thư viện tỉnh.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

2.1. Công tác hành chính, tổng hợp:

2.1.1. Tham mưu giúp Giám đốc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác quý, năm của đơn vị; tham mưu các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao và tổ chức thực hiện khi được phê duyệt; công tác điều hành các hoạt động của đơn vị và công tác phối hợp giữa các phòng;

2.1.2. Tham mưu báo cáo định kỳ và đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị; ban hành thông báo, biên bản các hội nghị, cuộc họp của cơ quan; xây dựng, thực hiện, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các Quy chế: Quy chế làm việc, thực hiện dân chủ, chi tiêu nội bộ, thi đua khen thưởng kỷ luật, nâng lương trước thời hạn,…;

2.1.3. Quản lý cơ sở vật chất, kỹ thuật, tài sản, phương tiện, điều kiện làm việc phục vụ chung cho các hoạt động của đơn vị và công tác quản trị nội bộ; mua sắm, sữa chữa, cải tạo đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các hoạt động của đơn vị;

2.1.4. Giúp Giám đốc xây dựng và thực hiện kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn trong đơn vị. Phối hợp với công an phường, công an thành phố Hạ Long thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn những hành vi vi phạm nội quy đơn vị. Hướng dẫn và giám sát bạn đọc thực hiện nội quy, quy định của thư viện. Trông giữ tài sản, trông giữ xe cho cán bộ, lao động của đơn vị và khách đến liên hệ công tác. Quản lý hệ thống kiểm soát an ninh, hệ thống báo cháy tự động. Bảo quản giữ gìn cơ sở vật chất, trang thiết bị trong phạm vi quản lý;

2.1.5. Tổ chức quản lý, đảm bảo việc ban hành các văn bản của đơn vị theo đúng thể thức và quy định; tiếp nhận, chuyển giao, luân chuyển công văn đi đến và quản lý việc sử dụng con dấu; tổ chức in ấn, sao lưu tài liệu phục vụ công tác, quản lý công tác lưu trữ hồ sơ tài liệu của đơn vị;

2.1.6. Là đầu mối liên hệ, giao dịch công tác với các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, địa phương;

2.1.7. Chủ trì phối hợp với các phòng tổ chức và phục vụ các hội nghị, cuộc họp của cơ quan; thực hiện công tác lễ tân và chủ trì việc tiếp, tiễn các đoàn khách của cơ quan; tổ chức hậu cần phục vụ các đoàn công tác của cơ quan.

2.2. Công tác tổ chức cán bộ:

2.2.1. Tham mưu dự thảo các văn bản về tổ chức bộ máy, nhân lực, chế độ chính sách thuộc phạm vi quản lý của đơn vị;

2.2.2. Tham mưu ban hành các quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của các phòng;

2.2.3. Chủ trì triển khai thực hiện tuyển dụng người lao động theo chỉ tiêu biên chế được duyệt; Căn cứ vào nhu cầu công tác của đơn vị đề xuất việc sắp xếp tổ chức, điều động, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng viên chức, người lao động phù hợp với yêu cầu phát triển của đơn vị. Giúp Giám đốc quản lý người lao động theo quy định phân cấp quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao; giải quyết chế độ chính sách cho người lao động theo quy định của Nhà nước;

2.2.4. Quản lý và cập nhật hồ sơ cán bộ, viên chức, lao động của đơn vị theo quy định.

2.3. Công tác kế hoạch tài chính:

2.31. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện dự toán, kế hoạch ngân sách được duyệt, việc thu chi tài chính, thực hiện nghĩa vụ ngân sách, thanh toán công nợ; kiểm tra, quản lý, hướng dẫn thực hiện các quy định của Nhà nước về việc mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản của đơn vị;

2.3.2. Tham mưu thực hiện chế độ chính sách, kế hoạch tài chính, cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp theo quy định của pháp luật; tham gia Hội đồng thẩm định giá của đơn vị;

2.3.3. Thực hiện công tác thu thập, xử lý, thống kê số liệu kinh tế, kế toán, lập báo cáo tài chính, báo cáo thống kê gửi các ngành chức năng theo quy định;

2.3.4. Giúp Giám đốc trong việc phân tích thông tin, số liệu thực hiện kế hoạch, số liệu kế toán; tham mưu đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản lý và quyết định về tài chính của lãnh đạo;

2.3.5. Thực hiện các giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của đơn vị theo quy định của pháp luật;

2.3.6. Thực hiện công tác thủ quỹ, thủ kho của đơn vị;

2.3.7. Quản lý cán bộ, viên chức, lao động thuộc phòng Hành chính tổng hợp theo thẩm quyền; Trưởng phòng Hành chính tổng hợp được Giám đốc ủy quyền ký thừa lệnh một số công văn, giấy tờ như: Thông báo, giấy đi đường, giấy giới thiệu, sao lưu văn bản.

Tin khác
TIN MỚI
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
VIDEO GIỚI THIỆU
THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG
Thời tiết
BÌNH CHỌN

Đánh giá của bạn về website TVT Quảng Ninh


  Dễ sử dụng và có ích
  Dễ sử dụng
  Khó sử dụng