TÌM KIẾM OPAC
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
LỊCH PHỤC VỤ

Từ thứ 3 đến chủ nhật

Sáng: Từ 8h00’ đến 12h00’
Chiều: Từ 13h30’ đến 16h30’

 

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Thư mục chuyên đề: “Kháng chiến chống Mỹ, cứu nước -chân lý lịch sử của dân tộc Việt Nam”.

          Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam kéo dài 21 năm (1954-1975) đã giành được thắng lợi to lớn. Chiến công oanh liệt đó là trang sử vàng chói lọi bậc nhất trong lịch sử dân tộc, đi vào lịch sử nhân loại như một sự kiện chính trị vươn tới tầm vóc thời đại. Với ý nghĩa trọng đại của thắng lợi to lớn này, có thể khẳng định cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là một chân lý lịch sử. Chân lý đó sẽ tồn tại mãi mãi cùng dân tộc ta.

Nhân dịp kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng miền Nam  thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2018),  Thư viện tỉnh Quảng Ninh biên soạn thư mục chuyên đề: Kháng chiến chống Mỹ, cứu nước - chân lý lịch sử của dân tộc Việt Nam”.

Thư mục bao gồm 92 tài liệu gồm nhiều thể loại hiện có tại Thư viện tỉnh Quảng Ninh về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta.

Nội dung bản thư mục được sắp xếp theo bảng chữ cái của tên tài liệu giúp bạn đọc tra tìm được dễ dàng hơn.

1. Phạm Chí Nhân. Bác Hồ với cuộc kháng chiến chống Mỹ / Phạm Chí Nhân. - H. : Chính trị Quốc gia, 2006. - 311tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Khái quát con đường hoạt động cách mạng, trình bày tư tưởng, quan điểm, chỉ đạo chiến lược, nghệ thuật quân sự và vai trò lãnh đạo kiên định của Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta.

     Phân loại: 335.4346 / B101H

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.024758

                          Kho Mượn: M.001580

     Từ khoá:Hồ Chí Minh,Kháng chiến chống Mỹ,Hoạt động cách mạng,Việt Nam

2.  Báo cáo bổ sung của đại biểu Đảng nhân dân cách mạng Việt Nam tại Đại hội mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam lần thứ 2. - H. : Sự thật, 1964. - 28tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Báo cáo bổ sung của đồng chí Võ Chí Công tại Đại hội Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam lần 2: Khẳng định những thắng lợi của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng và mặt trận giải phóng dân tộc miền Nam chống đế quốc Mỹ và tay sai từ sau đại hội 1. Nhiệm vụ chính trị "Đoàn kết toàn dân, tiến hành cuộc chiến tranh chống Mỹ thống nhất Tổ quốc tại Đại hội lần 2". Phân tích những chính sách về giai cấp, dân tộc, tôn giáo...của Mặt trận giải phóng trong tình hình đó

     Phân loại: 959.704 / B108C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.001008

     Từ khoá: Việt Nam,Báo cáo chính trị,Mặt trận giải phóng dân tộc,Miền Nam,Kháng chiến chống Mỹ

3.  Ca dao chống Mỹ cứu nước / Trần Quang Nhật sưu tầm và biên soạn, Hà Minh Đức giới thiệu. - H. : Quân đội nhân dân, 1980. - 172tr. ; 19cm.

     Phân loại: 398.809597 / C100D

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.005656

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Ca dao,Kháng chiến chống Mỹ,Việt Nam

4.  Chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước / Biên soạn: Lê Hải Triều ch.b, Nguyễn Đức Hùng,Võ Tá Tao,..... - H. : Quân đội nhân dân, 2005. - 486tr. ; 27cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu con đường dẫn tới chiến dịch Hồ Chí Minh, diễn biến chiến dịch, các đơn vị Anh hùng và anh hùng được tuyên dương trong chiến dịch Hồ Chí Minh...

     Phân loại: 959.7043 / CH305D

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.002685

                          Kho Mượn: MC.008217

     Từ khoá:Chiến dịch Hồ Chí Minh,Lịch sử hiện đại,Việt Nam,Anh hùng quân đội

5.  Chống Mỹ, cứu nước thiên anh hùng ca vĩ đại / Biên soạn: Thành Xuân Chung, Hoàng Cơ Quảng, Hoàng Ngọc Thiết. - H. : Quân đội nhân dân, 1985. - 167tr.;ảnh tư liệu ; 27cm.

     Tóm tắt: Sách tập hợp 167 ảnh tư liệu về cuộc kháng chiến chống Mỹ và xây dựng đất nước Việt Nam.

     Phân loại: 959.704 / CH455M

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.001430

     Từ khoá:Kháng chiến chống Mỹ,Lịch sử,Xây dựng đất nước,Sự kiện lịch sử,Sách ảnh,Việt Nam

6. Nguyễn Hữu Thuỳ. Chủ nghĩa thực dân mới của Mỹ và phong trào chống Mỹ ở châu Phi / Nguyễn Hữu Thuỳ. - H. : Khoa học xã hội, 1968. - 195tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Trình bày về chính sách thực dân kiểu mới của Mỹ ở Châu Phi, những thủ đoạn chủ yếu, những biểu hiện cơ bản của chính sách này trên tất cả các lĩnh vực, đồng thời phản ánh phong trào chống Mỹ ở Châu Phi, đặc biệt là phong trào đấu tranh của nhana dân Côngô

     Phân loại: 973 / CH500N

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.001173

     Từ khoá:Lịch sử,Chủ nghĩa thực dân mới,Phong trào giải phóng dân tộc,Châu Phi,Mỹ

7. Cao Văn Lượng. Công nhân miền Nam Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975) / Cao Văn Lượng. - H. : Khoa học xã hội, 1977. - 194tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Ghi lại những sự kiện, diễn biến chính các cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân miền Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước

     Phân loại: 305.5 / C455N

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.004161

                          Kho Mượn: MC.001555

     Từ khoá:Giai cấp công nhân,Kháng chiến chống Mỹ,Công nhân,Miền Nam,Việt Nam

8.  Công tác văn hóa, văn nghệ phục vụ sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước xây dựng chủ nghĩa xã hội : Nghị quyết Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, chỉ thị Ban bí thư Trung ương Đảng về công tác văn hóa. - Quảng Ninh : Ty văn hóa, 1970. - 63tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Trình bày Nghị quyết Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Ninh, Chỉ thị Ban bí thư Trung ương Đảng về công tác văn hoá, văn nghệ

     Phân loại: 306.459729 / C455T

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000233

     Từ khoá:Văn hoá,Văn nghệ,Kháng chiến chống Mỹ,Xây dựng CNXH,Văn bản pháp qui,Địa chí,Quảng Ninh

9. Tân Phương. Cuộc đảo chính ngày 9 tháng Tám năm 1960 và phong trào cứu nước chống Mỹ của nhân dân Lào / Tân Phương. - H. : Sự thật, 1960. - 50tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu diễn biến chính, nguyên nhân và tính chất của cuộc đảo chính ngày 9 tháng Tám năm 1960 ở Viêng Chăn

     Phân loại: 959.4 / C514Đ

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.003298

     Từ khoá: Lịch sử,Kháng chiến chống Mỹ,Lào

10. Nguyễn Khắc Huỳnh. Cuộc kháng chiến chống Mỹ của Việt Nam - tác động của những nhân tố quốc tế : Sách tham khảo / Nguyễn Khắc Huỳnh. - H. : Chính trị quốc  gia, 2010. - 259tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Trình bày bối cảnh quốc tế; quan hệ Mỹ - Xô - Trung và chiến tranh Việt Nam; thế giới với Việt Nam trong những ngày khói lửa

     Phân loại: 959.7043 / C514K

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.028275

                          Kho Mượn: M.013836-13837

     Từ khoá:Lịch sử,Kháng chiến chống Mỹ,Việt Nam

11.  Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Việt Nam - Sự lựa chọn lịch sử / Nguyễn Thị Việt Nga biên soạn. - H. : Khoa học xã hội, 2015. - 298tr. ; 21cm.- (40 năm Đại thắng Mùa Xuân 1975 - 2015)

     Tóm tắt: Giới thiệu bối cảnh lịch sử và những chuyển hướng chiến lược của Đảng Lao động Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc Việt Nam. Trình bày về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta qua các giai đoạn: 1964-1968, 1969-1973 và 1973-1975

     Phân loại: 959.7043 / C514K

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.030004

                          Kho Mượn: M.025482-25483

     Từ khoá:Lịch sử,Kháng chiến chống Mỹ,Việt Nam

12.  Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 1954 - 1975 : Những sự kiện quân sự. - H. : Quân đội nhân dân, 1980. - 308tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu những sự kiện quân sự của Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ năm 1954 đến năm 1975

     Phân loại: 959.7043 / C514K

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.005607

                          Kho Mượn: MC.003191

     Từ khoá:Sự kiện lịch sử,Kháng chiến chống Mỹ,Việt Nam,Lịch sử

13.  Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước - Những mốc son lịch sử. - H. : Chính trị Quốc gia, 2010. - 575tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Cung cấp những sự kiện tiêu biểu, dấu ấn, tầm vóc và ý nghĩa lịch sử trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

     Phân loại: 959.704 / C514K

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.028203

     Từ khoá:Lịch sử,Kháng chiến chống Mỹ,Sự kiện,Bài viết

13.  Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ đại. - H. : Sự thật, 1974. - 19cm.

     T.1: 1954 - 1960.-1974.-204tr.

     Tóm tắt: Phản ánh cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân miền Nam trong giai đoạn 1961 - 1964: Những âm mưu của Mỹ, chiến lược chiến tranh đặc biệt hoàn toàn phá sản, sự ủng hộ của quốc tế

     Phân loại: 959.7043 / C514K

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: MC.001436

     Từ khoá: Lịch sử,Kháng chiến chống Mỹ,Việt Nam,Sự kiện

14.  Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ đại. - H. : Sự thật, 1974. - 19cm.

     T.2: 1961 - 1964.-1974.-219tr.

     Tóm tắt: Phản ánh cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân miền Nam trong giai đoạn 1961 - 1964: Những âm mưu của Mỹ, chiến lược chiến tranh đặc biệt hoàn toàn phá sản, sự ủng hộ của quốc tế

     Phân loại: 959.7043 / C514K

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.001418

     Từ khoá: Lịch sử,Kháng chiến chống Mỹ,Việt Nam,Sự kiện

15.  Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại. - H. : Sự thật, 1975. - 19cm.

     T.3: 1965-1968.-1975.-491tr.

     Tóm tắt: Phản ánh cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân miền Nam trong giai đoạn 1965 - 1968 là sự kết hợp với lực lượng chính trị với lực lượng vũ trang, kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh quân sự, kết hợp với khởi nghĩa với chiến tranh cách mạng làm cho chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ bị thất bại hoàn toàn.

     Phân loại: 959.7043 / C514K

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.003516

                          Kho Mượn: MC.001437

     Từ khoá:Lịch sử,Kháng chiến chống Mỹ,Việt Nam,Sự kiện lịch sử,Tư liệu lịch sử

16.  Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại. - H. : Sự thật, 1975. - 19cm.

     T.4 : 1969 - 1973. - 1975.- 490tr.

     Tóm tắt: Phản ánh cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân miền Nam trong giai đoạn 1969 - 1973. Với âm mưu Việt Nam hoá chiến tranh của Đế Quốc Mỹ bị phá sản hoàn toàn và ghi lại những chiến công của nhân dân cả nước. Ngoài ra còn đưa những thông tin về tình hình thế giới ủng hộ Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ

     Phân loại: 959.7043 / C514K

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.003602

     Từ khoá:Lịch sử,Kháng chiến chống Mỹ,Việt Nam,Sự kiện lịch sử,Tư liệu lịch sử

17.  Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại. - H. : Sự thật, 1978. - 19cm.

     T.5 : 1973 - 1975. - 1978.- 319tr.

     Tóm tắt: Phản ánh cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân miền Nam trong giai đoạn 1973 - 1975.

     Phân loại: 959.7043 / C514K

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.003601

                          Kho Mượn: MC.001438

     Từ khoá: Lịch sử,Kháng chiến chống Mỹ,Việt Nam,Sự kiện lịch sử,Tư liệu lịch sử

18. Bùi Ngọc Trác. Cuộc sống chống Mỹ cứu nước và mấy vấn đề phát triển kịch hiện nay / Bùi Ngọc Trác. - H. : Văn hóa, 1987. - 198tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Nội dung nêu lên một số vấn đề cơ bản thuộc về đặc trưng, bản chất loại hình của nghệ thuật sân khấu kịch nói; nêu nên cái hay, cái đẹp, sức hấp dẫn riêng của nghệ thuật kịch; giải tích vì sao bên cạnh các loại hình nghệ thuật khác sân khấu kịch nói đã xuất hiện, tiếp tục tồn tại và phát triển. Nhận định thực tiễn sáng tác kịch và khẳng định vẻ đẹp hình tượng con người mới trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ

     Phân loại: 801 / C514S

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.009019

                          Kho Mượn: MC.007763

     Từ khoá:Nghiên cứu văn học,Kịch,Sáng tác

19.  Cuộc tổng tiến công của quân giải phóng miền nam việt nam năm 1968 : Qua tài liệu lưu trữ của chính quyền Sài Gòn. - Tái bản lần thứ 1 có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2015. - 398tr. ; 24cm.

     Tóm tắt: Tổng quan tổ chức chiến trường Miền Nam 1967 - 1968, tình hình chiến trường Miền Nam trước cuộc tổng tiến công năm 1968, cuộc tổng tiến công năm 1968 của giải phóng quân Miền Nam Việt Nam, thắng lợi của cuộc tổng tiến công năm 1968 với cuộc đàm phán sơ bộ tại pari

     Phân loại: 959.7043 / C514T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.005757

                          Kho Mượn: M.025666-25667

     Từ khoá:Tổng tiến công Mùa xuân 1968,Việt Nam,Kháng chiến chống Mỹ,Lịch sử

20. Nguyễn Quang Liệu. Cuộc vận động thanh niên miền Bắc của Đảng trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1965-1975) / Nguyễn Quang Liệu. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2012. - 302tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Trình bày quá trình chỉ đạo thực hiện công tác vận động thanh niên miền Bắc của Đảng từ năm 1965 đến năm 1975. Từ đó làm rõ vai trò, đóng góp to lớn của thanh niên miền Bắc trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và rút ra những kinh nghiệm nhằm phục vụ công tác vận động thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

     Phân loại: 324.25970753 / C514V

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.029103

                          Kho Mượn: M.019061-19062

     Từ khoá: Chính trị,Vận động quần chúng,Thanh niên,Kháng chiến chống Mỹ,Miền Bắc,Việt Nam

21.  Cương lĩnh chính trị của mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. - H. : Sự thật, 1967. - 37tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu nội dung cương lĩnh chính trị của mặt trân dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam và Thông báo của Đại hội bất thường mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam về việc thông qua cương lĩnh chính trị

 

     Phân loại: 959.7043 / C561L

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.001160

                          Kho Mượn: MC.001477

     Từ khoá:Cương lĩnh,Mặt trận dân tộc giải phóng,Miền Nam,Việt Nam

22.  Đại tướng Nguyễn Chí Thanh với cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước / Biên soạn: Lê Hải Triều chủ biên, Nguyễn Đức Hùng, Nguyễn Trung Kiên, Trần Văn Quang,.... - H. : Quân đội nhân dân, 2004. - 618tr. ; 27cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu cuộc đời hoạt động cách mạng và đóng góp lớn lao của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh cho sự nghiệp cách mạng của Đảng của dân tộc, của quân đội ta đặc biệt là cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước về chiến lược quân sự và chính trị lập nên chiến công lớn của hai trận đánh mùa khô (1965 - 1966); (1966 - 1967)

     Phân loại: 959.704 / Đ103T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.002652

                          Kho Mượn: MC.008188

     Từ khoá:Đường lối kháng chiến,Nhà quân sự,Việt Nam,Lịch sử hiện đại,Kháng chiến chống Mỹ

23.  Đại tướng Võ Nguyên Giáp với cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước / Sưu tầm: Đỗ Tất Thắng, Phạm Thuý Nga.. - H. : Quân đội nhân dân, 2005. - 1002tr. ; 27cm.

     Tóm tắt: Sưu tầm, tập hợp một số tác phẩm, bài nói, bài viết và hồi ức của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

     Phân loại: 959.7043 / Đ103T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.002855

                          Kho Mượn: MC.008187

     Từ khoá:Lịch sử,Kháng chiến chống Mỹ,Nhân vật,Việt Nam

24. Nguyễn Xuân Tú. Đảng chỉ đạo giành thắng lợi từng bước trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thời kỳ 1965 - 1975 : Sách tham khảo / Nguyễn Xuân Tú. - H. : Lao động, 2003. - 271tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Trình bày những đường lối chỉ đạo của Đảng trong quá trình kháng chiến chống Mỹ từ 1965 đến 1975.

     Phân loại: 324.2597071 / Đ106C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.019857

                          Kho Mượn: MC.001171

     Từ khoá:Đảng cộng sản Việt Nam,Kháng chiến chống Mỹ,Đường lối,Việt Nam

25. Nguyễn Huy Động. Đảng lãnh đạo xây dựng tuyến đường Trường Sơn trong cuộc kháng chống Mỹ, cứu nước (1959 - 1975) / Nguyễn Huy Động. - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2012. - 222tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Trình bày tính chất tất yếu khách quan của việc xây dựng tuyến đường Trường sơn đáp ứng yêu cầu , nhiệm vụ cách mạng của  nước ta; phân tích, luận giải, làm rõ chủ trương, sự chỉ đạo của Đảng trong xây dựng, củng cố, phát triển và phát huy vai trò của tuyến đường.

     Phân loại: 324.2597071 / Đ106L

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.029393

                          Kho Mượn: M.022039-22040

     Từ khoá: Đảng Cộng sản Việt Nam,Đường Hồ Chí Minh,Kháng chiến chống Mĩ,Xây dựng,Lãnh đạo

26. Thăng Long. Đồng đô la trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước / Thăng Long. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 1997. - 409tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Cung cấp một số thông tin về các hoạt động mưu trí, gan dạ, trong sáng và thầm lặng của những con người hoạt động trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng nước ta thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước

     Phân loại: 959.7043 / Đ455Đ

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.014990

                          Kho Mượn: MC.008226

     Từ khoá:Lịch sử,Tiền tệ,Đồng đô la,Kháng chiến chống Mỹ,Việt Nam

27.  Hải Phòng thành phố kiên cường, hậu phương lớn trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước / Trịnh Quang Sử, Võ Nguyên Giáp, Hoàng Minh Thảo,.... - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 2008. - 367tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Bao gồm các bài viết của nhiều tác giả về quân và dân Hải Phòng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ

     Phân loại: 959.7043 / H103P

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.027020

     Từ khoá:Lịch sử,Kháng chiến chống Mỹ,Hải Phòng

28. Nguyễn Xuân Tú. Hậu phương miền Bắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975) / Nguyễn Xuân Tú. - H. : Chính trị Quốc gia, 2009. - 222tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Tìm hiểu về miền Bắc trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ và đẩy mạnh chi viện cho miền Nam, đồng thời nêu lên vai trò của hậu phương lớn quyết định thắng lợi của cuộc đấu tranh thống nhất đất nước

     Phân loại: 959.7043 / H125P

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.027554

                          Kho Mượn: M.010898-10899

     Từ khoá: Giai đoạn 1954 - 1975; Lịch sử,Kháng chiến chống Mỹ,Hậu phương,Việt Nam

29.  Hỏi đáp về các chiến dịch trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước / Sưu tầm, biên soạn: Phạm Huy Dương, Bùi Thanh Sơn, Bùi Văn Hoàn, Nguyễn Phương Chi. - H. : Quân đội nhân dân, 2010. - 223tr. ; 21cm.- (Tủ sách lịch sử)

     Tóm tắt: Trình bày dưới dạng hỏi đáp về các chiến dịch trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta.

     Phân loại: 959.7043 / H428Đ

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.027876

                          Kho Mượn: M.011813

     Từ khoá: Lịch sử,Lịch sử hiện đại,Kháng chiến chống Mỹ,Chiến dịch,Sách hỏi đáp,Việt Nam

30.  Hỏi đáp về các chiến khu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975). - H. : Quân đội nhân dân, 2009. - 226tr. ; 21cm.- (Tủ sách lịch sử)

     Tóm tắt: Giới thiệu những vấn đề cơ bản của quá trình ra đời, xây dựng và phát triển của bốn chiến khu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954 - 1975 dưới dạng hỏi đáp.

     Phân loại: 959.704 / H428Đ

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.027879

                          Kho Mượn: M.011816

     Từ khoá:Lịch sử,Kháng chiến chống Mỹ,Chiến khu,Sách hỏi đáp,Việt Nam

31.  Hội nghị trí thức Việt Nam chống Mỹ, cứu nước : Từ 4 - 6 tháng 1 năm 1966. - H. : Lao động, 1966. - 143tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Tập hợp các bài báo cáo, bài diễn văn, bài nói chuyện và thư hội nghị... được trình bày và thống nhất trong hội nghị Trí thức Việt Nam chống Mỹ, cứu nước.

     Phân loại: 959.7043 / H452N

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: MC.001464

     Từ khoá: Lịch sử,Kháng chiến chống Mỹ,Hội nghị,Trí thức,Việt Nam

32.  Hướng dẫn viết kỷ niệm sâu sắc chống Mỹ, cứu nước / Đại Đồng, Hồ Khải Đại, Bùi Ngọc Trác.... - H. : Quân đội nhân dân, 1977. - 145tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Những kinh nghiệm thực tế khi viết các bài văn thơ tham gia cuộc vận động viết kỷ niệm sâu sắc chống Mỹ cứu nước

     Phân loại: 808 / H561D

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.004023

                          Kho Mượn: MC.007207

     Từ khoá:Sáng tác văn học,Kĩ năng viết,Lí luận văn học,Phương pháp sáng tác,Văn học,Chống Mỹ cứu nước

33.  Lịch sử kháng chiến chống Mỹ, cứu nước : 1954 - 1975 / Biên soạn: Trần Bưởi chủ biên, Lê Song Nguyên, Lê Xuân Thử, Nguyễn Văn Minh. - H. : Sự thật, 1990. - 19cm.

     T1.- 1990.-314tr.

     Tóm tắt: Trình bày cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam chóng đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai trong thời kỳ sau Hiệp định Giơnevơ 1954 đến cuộc Tổng tiến công và nổi dậy vào tết Mậu Thân 1968

     Phân loại: 959.704 / L302S

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.010945

     Từ khoá:Lịch sử,Kháng chiến chống Mỹ,Việt Nam

34.  Lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954 - 1975. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2013. - cm.

          T.2: Chuyển chiến lược. - Xuất bản lần thứ 2.- 2013. - 403tr.

     Tóm tắt: Trình bày các sự kiện lịch sử từ sau hiệp định Giơnevơ đến cao trào Đồng Khởi vĩ đại của nhân dân miền Nam năm 1960

     Phân loại: 959.7041 / L302S

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.030852

     Từ khoá:Lịch sử,Sự kiện lịch sử,Kháng chiến chống Mỹ,Việt Nam

35.  Lịch sử kháng chiến chống Mỹ, cứu nước : 1954 - 1975 / Biên soạn: Phan Định chủ biên, Hoàng Phương, Lê Hồng Lĩnh,.... - H. : Sự thật, 1991. - 19cm.

     T2.- 1991.- 258tr.

     Tóm tắt: Trình bày các sự kiện lịch sử từ tết Mậu Thân đến 30 tháng 4 năm 1975 giải phóng hoàn toàn Miền Nam

     Phân loại: 959.704 / L302S

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.010946

     Từ khoá:Việt Nam,Lịch sử,Kháng chiến chống Mỹ

 

36.  Lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước : 1954 - 1975 / Biên soạn: Nguyễn Văn Minh chủ biên ; Ngô Văn Bỉnh, Hồ Khang, Trần Tiến Hoạt,.... - H. : Chính trị quốc gia, 1997. - 22cm.

     T3: Đánh thắng chiến tranh đặc biệt.- 1997.- 394tr.

     Tóm tắt: Ghi lại những sự kiện lịch sử của quân đội nhân dân Việt Nam trong việc đánh thắng chiến tranh đặc biệt của Đế Quốc Mỹ giai đoạn từ 1960 đến 1965.

     Phân loại: 959.704 / L302S

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.015567

                          Kho Mượn: MC.008280

     Từ khoá: Lịch sử,Lịch sử hiện đại,Kháng chiến chống Mỹ,Chiến tranh đặc biệt,Sự kiện lịch sử,Việt Nam

37.  Lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954 - 1975. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2013. - cm.

          T.4: Cuộc đụng đầu lịch sử. - Xuất bản lần thứ 2.- 2013. - 467tr.

     Tóm tắt: Trình bày những sự kiện lịch sử của những năm tháng khốc liệt 1965 - 1967 nhưng rất hào hùng của quân và dân ta trên cả hai miền Nam - Bắc

     Phân loại: 959.7041 / L302S

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.030853

     Từ khoá:Lịch sử,Sự kiện lịch sử,Kháng chiến chống Mỹ,Việt Nam

38.  Lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước : 1954 - 1975 / Nguyễn Văn Minh chủ biên, Đỗ Xuân Huy, Trần Tiến Hoạt,.... - H. : Chính trị quốc gia, 1999. - 22cm.

     T.4: Cuộc đụng đầu lịch sử.-1999.-412tr.

     Tóm tắt: Những sự kiện lịch sử trong những năm tháng khốc liệt (1965-1967) của nhân dân ta trên cả hai miền Nam - Bắc trong cuộc đụng đầu lịch sử của dân tộc Việt Nam với đế quốc Mỹ

     Phân loại: 959.704 / L302S

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.017029

     Từ khoá:Lịch sử,Lịch sử hiện đại,Kháng chiến chống Mỹ

39.  Lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954 - 1975 / Nguyễn Văn Minh chủ biên. - H. : Chính trị quốc gia, 2001. - 334tr. ; 22cm.

     T.5: Tổng tiến công và nổi dậy năm 1968. - 2001. - 334tr.

     Tóm tắt: Tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ 1954 - 1975. Đặc biệt là cuộc tổng tiến công và nổi dậy năm 1968 thu được thắng lợi vĩ đại đưa cách mạng Việt Nam tiến tới hội nghị Pari bàn việc rút quân Mỹ khỏi miền Nam kết thúc chiến tranh ở Việt Nam.

     Phân loại: 959.7043 / L302S

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.017909

                          Kho Mượn: MC.008281

     Từ khoá:Lịch sử,Kháng chiến chống Mỹ,Tổng tiến công mùa xuân 1968,Việt Nam

40.  Lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954 - 1975 / Hồ Khang, Nguyễn Văn Minh, Trần Tiến Hoạt,.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2003. - 22cm.

     T.6 : Thắng Mỹ trên chiến trường ba nước Đông Dương . - 2003.- 344tr.

     Tóm tắt: Trình bày một cách khái quát và tương đối đầy đủ về cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc ta từ đầu năm 1969 đến năm 1971

     Phân loại: 959.7041 / L302S

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.019946

                          Kho Mượn: MC.008282

     Từ khoá: Lịch sử,Sự kiện lịch sử,Kháng chiến chống Mỹ,Lịch sử hiện đại,Việt Nam

41. Hồ Khang. Lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954 - 1975. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2013. - cm.

          T.8: Toàn thắng / Hồ Khang, Trần Tiến Hoạt, Nguyễn Xuân Năng.... - Xuất bản lần thứ 2.- 2013. - 574tr.

     Tóm tắt: Tái hiện lại diễn biến lịch sử một cách toàn diện và đầy đủ giai đoạn cuối cùng của cuộc kháng chiến từ năm 1973 đến năm 1975

     Phân loại: 959.7041 / L302S

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.030854

     Từ khoá: Lịch sử,Sự kiện lịch sử,Kháng chiến chống Mỹ,Việt Nam

42.  Lịch sử nghệ thuật chiến dịch Việt Nam trong 30 năm chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ 1945 - 1975. - In lần thứ 2. - H. : Quân đội nhân dân, 1995. - 742tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu về nghệ thuật chiến dịch Việt Nam trong 30 năm chiến tranh chống thực dân Pháp và đế Quốc Mỹ từ năm 1945 - 1975

     Phân loại: 355.009597 / L302S

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.014008

     Từ khoá: Lịch sử,Nghệ thuật quân sự,Việt Nam,Kháng chiến chống Mỹ,Kháng chiến chống Pháp,Quân sự

43. Hoàng Ngọc Thanh. Liên hiệp công đoàn giải phóng miền nam Việt Nam 1961 - 1975 / Hoàng Ngọc Thanh. - H. : Lao động, 1999. - 175tr. ; 19cm

     Tóm tắt: Quá trình hình thành hoạt động và đấu tranh của liên hiệp công đoàn giải phóng miền Nam Việt Nam qua các thời kỳ 1961-1965, chống chiến tranh cục bộ 1965-1968, Việt Nam hoá chiến tranh 1969-1975

     Phân loại: 331.8 / L305H

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.016847

     Từ khoá: Lịch sử,Công đoàn,Kháng chiến chống Mỹ,Mặt trận giải phóng dân tộc

44.  Lực lượng vũ trang nhân dân Tây Nguyên trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước / Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Đinh Thảo , Đoàn Như Kiến, Nguyễn Thiên Lương. - H. : Quân đội nhân dân, 1980. - 389tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu đất nước và con người Tây Nguyên cùng với các lực lượng vũ trang nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ

     Phân loại: 959.704332 / L552L

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.005591

     Từ khoá:Lịch sử,Lực lượng vũ trang,Kháng chiến chống Mỹ,Tây Nguyên,Việt Nam

45.  Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam / Biên soạn: Nguyễn Duy Hùng, Lê Văn Yên, Lê Mậu Hãn,.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2010. - 455tr. ; 24cm.

     Tóm tắt: Tập hợp, chọn lọc các bài nghiên cứu, các văn kiện tiêu biểu về vị trí, vai trò và những đóng ghóp quan trân của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam trong cuộc kháng chiến chỗng Mỹ, cứu nước vĩ đại  của dân tộc

     Phân loại: 959.7043322 / M118T

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.021134

     Từ khoá:Lịch sử,Kháng chiến chống mỹ,Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam,Văn kiện,Bài nghiên cứu

46. Nguyễn Duy Trinh. Mặt trận ngoại giao thời kỳ chống Mỹ cứu nước / Nguyễn Duy Trinh. - H. : Sự thật, 1979. - 318tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu nội dung các cuộc trả lời phỏng vấn của nhà ngoại giao ta với các phóng viên báo chí nước ngoài về chủ trương, đường lối chính sách ngoại giao của Đảng và Nhà nước ta trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước

     Phân loại: 327.209597 / M118T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.005496

                          Kho Mượn: MC.001684

     Từ khoá: Quan hệ quốc tế,Quan hệ ngoại giao,Chính sách đối ngoại,Việt Nam,Kháng chiến chống Mỹ

47.  Một số văn kiện của Đảng về chống Mỹ cứu nước. - H. : Sự thật, 1985. - 19cm.

     T1: 1954- 1965. - 1985. - 230tr.

     Tóm tắt: Gồm một số bài nói và viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh và một số phần trích trong Nghị quyết, Chỉ thị ở các Đại hội, hội nghị của ban chấp hành Trung ương Đảng các khoá II, III, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta thời kì 1954 - 1965

     Phân loại: 324.259707 / M458S

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.007664

     Từ khoá:Đảng cộng sản Việt Nam,Kháng chiến chống Mỹ,Nghị quyết,Di chúc,Bài nói chuyện,Chỉ thị,Báo cáo,Hồ Chí Minh

48.  Một số văn kiện của Đảng về chống Mỹ, cứu nước. - H. : Sự thật, 1986. - 19cm.

     T.2.-1986.-230tr.

     Tóm tắt: Gồm một số bài nói và viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh và một số phần trích trong Nghị quyết, Chỉ thị ở các Đại hội, hội nghị của ban chấp hành Trung ương Đảng các khoá II, III, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta thời kì 1954 - 1965

     Phân loại: 324.2597071 / M458S

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.008270

     Từ khoá: Đảng Cộng sản Việt Nam,Kháng chiến chống Mỹ,Nghị quyết,Chỉ thị,Báo cáo

49. Lê Đức Thọ. Một số vấn đề về xây dựng Đảng trong giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa và chống Mỹ, cứu nước / Lê Đức Thọ. - H. : Sự thật, 1967. - 227tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu những bài viết của đồng chí Lê Đức Thọ bàn về một số vấn đề về đường lối tổ chức của Đảng trong giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa và chống Mỹ cứu nước, về tính chất Đảng, về phương châm, phương hướng công tác củng cố và phát triển Đảng, về đề bạt, sử dụng cán bộ hoặc về công tác tư tưởng của Đảng ta...

     Phân loại: 324.2597071 / M458S

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.000240, VN.002669

     Từ khoá: Đảng cộng sản Việt Nam,Xây dựng Đảng,Nhà nước XHCN,Nhà nước

50.  Mười năm văn học chống Mỹ : Nghiên cứu phê bình của nhiều tác giả / Bảo Định Giang, Hà Huy Giáp, Hoàng Trung Thông,.... - [Kđ] : Giải phóng, 1972. - 423tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Đánh giá chung và từng mặt những thành tựu của văn học cách mạng miền Nam trong 10 năm qua. Đi sâu nghiên cứu, phân tích từng tác giả, tác phẩm và nêu những đặc điểm, đặc trưng của tình hình chiến đấu và của con người miền Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước

     Phân loại: 895.92209 / M558N

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.000282

                          Kho Mượn: MC.007610

     Từ khoá:Nghiên cứu văn học,Văn học hiện đại,Kháng chiến chống Mỹ,Việt Nam,Văn học

51.  Mười tám năm chống Mỹ cứu nước thắng lợi : Một số tư liệu từ 1954 - 1972. - H. : Quân đội nhân dân, 1974. - 188tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu quá trình xâm lược của đế quốc Mỹ đối với ba nước Đông Dương, thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta

     Phân loại: 959.7043 / M558T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.002922

     Từ khoá:Lịch sử hiện đại,Kháng chiến chống Mỹ,Sự kiện lịch sử,Việt Nam

52. Nguyễn Xuân Tú. Nghệ thuật chỉ đạo của Đảng kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1973 - 1975) / Nguyễn Xuân Tú. - H. : Quân đội nhân dân, 2010. - 197tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Quá trình Đảng chỉ đạo và những thành công trong nghệ thuật chỉ đạo kết thúc cuộc kháng chiến chống mỹ, cứu nước của Đảng

     Phân loại: 324.2597071 / NGH250T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.028021

                          Kho Mượn: M.012839-12840

     Từ khoá:Đảng Cộng sản Việt Nam,Nghệ thuật lãnh đạo,Kháng chiến chống Mỹ,Lịch sử,Việt Nam

53. Hoàng Minh Thảo. Nghệ thuật quân sự Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước và bảo vệ Tổ quốc / Hoàng Minh Thảo. - In lần thứ 2. - H. : Quân đội nhân dân, 2004. - 180tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu tư tưởng Hồ Chí Minh về nghệ thuật quân sự của chiến trranh nhân dân có ý nghĩa phổ biến đối với mọi giai đoạn của cuộc đấu tranh vũ trang. Đồng thời phản ánh bản chất của cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam.

     Phân loại: 355 / NGH250T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.022330

                          Kho Mượn: MC.003305

     Từ khoá: Quân đội,Nghệ thuật quân sự,Kháng chiến chống Mĩ,Cách mạng XHCN,Tư tưởng Hồ Chí Minh,Việt Nam

54.  Nghiên cứu văn kiện của Đảng về chống Mỹ cứu nước / Hoàng Tùng, Nguyễn Vịnh, Hoàng Văn Thái,.... - H. : Sự thật, 1986. - 829tr. ; 19cm.

     ĐTTS ghi: Viện Mác-Lênin. Viện sử quân sự - Bộ quốc phòng

     Tóm tắt: Tập hợp một số bản tham luận của các tác giả trong hội nghị khoa học nghiên cứu văn kiện của Đảng về chống Mỹ cứu nước do Viện Mác  Lênin và Viện sử quân sự tổ chức

     Phân loại: 324.2597071 / NGH305C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.008924

     Từ khoá:Văn kiện,Đảng cộng sản Việt Nam,Nghiên cứu,Tham luận,Hội nghị khoa học,Kháng chiến chống Mỹ

55. Lê Quang Hòa. Những chặng đường chống Mỹ : Hồi ký / Lê Quang Hòa. - H. : Quân đội nhân dân, 1982. - 259tr. ; 19cm.

     Phân loại: 895.922803 / NH556C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.006184

     Từ khoá: Văn học hiện đại,Việt Nam,Hồi kí

56.  Những Nhà thơ Việt Nam thời chống Mỹ / Trần Đăng Khoa, Vũ Quần Phương, Nguyễn Hoàng Sơn, Trúc Thông tuyển chọn và giới thiệu. - H. : Kim Đồng, 2007. - 307tr. ; 19cm.

     Phân loại: ĐV11 / NH556N

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.002253-2255

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Thơ,Việt Nam,Sách thiếu nhi

57.  Những nữ anh hùng trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội. - H. : Phụ nữ, 1967. - 141tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu một số gương mặt tiêu biểu qua các phong trào chống Mỹ cứu nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội

     Phân loại: 305.4092 / NH556N

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.001570, VN.003333

     Từ khoá:Phụ nữ,Phong trào phụ nữ,Anh hùng lực lượng vũ trang,Anh hùng lao động,Việt Nam

58.  Những văn kiện chủ yếu của mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam : Từ tháng 12 - 1965 đến tháng 12 - 1966. - H. : Sự thật, 1967. - 122tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu những văn kiện chủ yếu của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam từ 28 - 12 - 1965 đến 20 - 12 - 1966

     Phân loại: 959.7043 / NH556V

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.002335

     Từ khoá:Văn kiện,Mặt trận giải phóng dân tộc,Miền Nam,Việt Nam

58.  Những văn kiện chủ yếu của mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam : Từ tháng 11 - 1964 đến tháng 12 - 1965. - H. : Sự thật, 1966. - 142tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu những văn kiện chủ yếu của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam từ Từ tháng 11 - 1964 đến tháng 12 - 1965

     Phân loại: 959.7043 / NH556V

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.003359

     Từ khoá:Lịch sử,Mặt trận giải phóng dân tộc,Kháng chiến chống Mỹ,Việt Nam,Văn kiện

60.  Những văn kiện chủ yếu của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam : Từ tháng 9 - 1962 đến tháng 11 - 1963. - H. : Sự thật, 1963. - 135tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu những văn kiện và tài liệu quan trọng của Mặt trận giải phóng dân tộc miền Nam từ tháng 9 năm 1962 đến tháng 11 năm 1963

     Phân loại: 959.7043 / NH556V

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.001573

     Từ khoá:Văn kiện,Mặt trận giải phóng dân tộc,Miền Nam,Việt Nam,Lịch sử

61.  Những văn kiện chủ yếu của mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam : Từ sau Đại hội lần thứ I của mặt trận đến tháng mười 1962. - H. : Sự thật, 1963. - 113tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu những văn kiện và tài liệu quan trọng của mặt trận giải phóng dân tộc miền Nam Từ sau Đại hội lần thứ I của mặt trận đến tháng mười 1962

     Phân loại: 959.7043 / NH556V

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.003356

     Từ khoá: Lịch sử,Mặt trận giải phóng dân tộc,Kháng chiến chống Mỹ,Việt Nam,Văn kiện

62.  Nụ cười kháng chiến chống Mỹ và những kỷ niệm / Biên soạn: Lê Kim, Phùng Văn Khai. - H. : Phụ nữ, 2007. - 255tr. ; 19cm.

     Phân loại: 895.922803 / N500C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.025408

                          Kho Mượn: M.003234-3237

     Từ khoá: Văn học hiện đại,Kí,Việt Nam,Ghi chép

63. Phạm Văn Đồng. Phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đẩy mạnh cao trào thi đua chống Mỹ, cứu nước, quyết tâm đánh thắng giặc mỹ xâm lược / Phạm Văn Đồng, Lê Thanh Nghị. - H. : Sự thật, 1967. - 68tr. ; 19cm.

     ĐTTS ghi: Đại hội anh hùng, chiến sĩ thi đua chống Mỹ, cứu nước (Đại hội anh hùng, chiến sĩ thi đua lần thứ 4)

     Tóm tắt: Gồm 2 văn kiện của Đại hội anh hùng, chiến sĩ thi đua, chống Mỹ cứu nước; Bài nói của Thủ tướng Phạm Văn Đồng, báo cáo của chính phủ Phó thủ tướng Lê Thanh Nghị trình bày về: phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đẩy mạnh sự nghiệp chống Mỹ cứu nước đến thắng lợi

     Phân loại: 959.7043 / PH110H

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.001072

     Từ khoá:Kháng chiến chống Mỹ,Chủ nghĩa anh hùng cách mạng,Chiến sĩ thi đua,Đại hội,Lần thứ 4

64.  Phong trào phụ nữ "Ba đảm đang" trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước / Lê  Chân  Phương biên soạn, sưu tầm. - Tái bản. - H. : Phụ nữ, 2005. - 271tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Nêu những nét cơ bản và khái quát về phong trào "Ba đảm đang" và một số gương điển hình tiên tiến trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

     Phân loại: 305.409597 / PH431T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.022770

                          Kho Mượn: MC.001632

     Từ khoá: Phong trào "Ba đảm đang",Phụ nữ,Kháng chiến chống Mỹ,Việt Nam

65.  Quảng Ninh lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 - 1975). - H. : Quân đội nhân dân, 1996. - 203tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Ghi lại quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của quân và dân Quảng Ninh dưới sự lãnh đạo của Đảng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ

     Phân loại: 959.729 / QU106N

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000482-483

     Từ khoá:Lịch sử,Kháng chiến chống Mỹ,Địa chí,Quảng Ninh

66. Hồ Chí Minh. Quyết tâm giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, tiến tới hoà bình thống nhất nước nhà / Hồ Chí Minh. - H. : Sự thật, 1971. - 127tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Một số bài nói, viết của Hồ Chủ Tịch từ 1930 đến 1969 nêu rõ quyết tâm chống xâm lược bảo vệ và xây dựng tổ quốc của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng

     Phân loại: 335.4346 / QU605T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.000130

     Từ khoá:Bài viết,Bài nói chuyện,Hồ Chí Minh,Kháng chiến chống Pháp,Kháng chiến chống Mỹ

67. Viện sử học. Sức mạnh chiến thắng của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. - H. : Khoa học xã hội, 1985. - 379tr ; 19cm

     Tóm tắt: Nguyên nhân thắng lợi, những bài học kinh nghiệm, ý nghĩa và tác động to lớn của đại thắng mùa xuân 1975 đối với dân tộc và thời đại

     Phân loại: 959.7043 / S552M

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.008305

                          Kho Mượn: MC.008240-8241

     Từ khoá: Kháng chiến chống Mỹ,Lịch sử,Việt Nam

68.  Sức mạnh văn hóa Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước / Phạm Bá Toàn sưu tầm, biên soạn. - H. : Quân đội nhân dân, 2015. - 223tr. ; 21cm.- (40 năm đại thắng mùa xuân 1975 - 2015)

     Tóm tắt: Giới thiệu những giá trị, tinh hoa văn hóa xuyên suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đó là chủ nghĩa yêu nước, bản lĩnh, trí tuệ của con người Việt Nam, tinh thần đại đoàn kết dân tộc và nghệ thuật quân sự, tinh hoa văn hóa giữ nước...

     Phân loại: 959.7043 / S552M

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.029963

                          Kho Mượn: M.025514-25515

     Từ khoá:Lịch sử,Văn hóa,Kháng chiến chống Mỹ,Việt Nam

69.  Thanh niên trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước / Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng.... - H. : Thanh niên, 1967. - 174tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Trích các bài phát biểu vàchỉ thị quan trọng của BCH Trung ương Đảng, Hồ chủ Tịch của các vị lãnh tụ từ 1965 đến1967

     Phân loại: 324.2597 / TH107N

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.001850

     Từ khoá:Thanh niên,Kháng chiến chống Mỹ,Sinh hoạt tư tưởng

70. Nguyễn Văn Đệ. Thanh niên xung phong phục vụ giao thông vận tải thời chống Mỹ / Nguyễn Văn Đệ. - H. : Giao thông vận tải, 1996. - 215tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu những câu chuyện, những tư liệu lịch sử về truyền thống và những hoạt động của thanh niên xung phong phục vụ giao thông vận tải thời kháng chiến chống Mỹ

     Phân loại: 305.242 / TH107N

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.017583

     Từ khoá:Thanh niên xung phong,Giao thông vận tải,Kháng chiến chống Mỹ,Việt Nam

71.  Thắng lợi kháng chiến chống Mỹ và 20 năm xây dựng đất nước sau chiến tranh. - H. : Khoa học xã hội, 1995. - 266tr. ; 19cm

     Tóm tắt: Tổng kết nguyên nhân thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, sự kết hợp hài hóa giữa các yểu tố như : sự đoàn kết toàn dân, toàn quân, sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng... và những thành tựu đạt được sau cuộc chiến tranh của Việt nam

     Phân loại: 959.704 / TH116L

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.013510

                          Kho Mượn: MC.008170-8171

     Từ khoá:Lịch sử,Kháng chiến chống Mỹ,Việt Nam

72. Hoàng Tùng. Thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước / Hoàng Tùng. - H. : Sự thật, 1974. - 94tr. ; 19cm.

     Phân loại: 959.704 / TH116L

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.000210

     Từ khoá:Lịch sử,Kháng chiến chống Mỹ

73. Hồ Khang. Tết Mậu thân 1968 bước ngoặt lớn của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước / Hồ Khang. - H. : Quân đội nhân dân, 2005. - 375tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Đề cập đến tình thế mới và chủ trương chiến lược trong tết Mậu thân 1968 của các cơ quan chỉ đạo chiến lược của Việt Nam. Đồng thời phác hoạ diễn biến của cuộc tổng tiến công nổi dậy tết Mậu thân, ứng phó của Mỹ, nguỵ trên chiến trường và đưa ra một số đánh giá về ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của cuộc tiến công Tết Mậu thân 1968.

     Phân loại: 959.7043 / T258M

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.026097

                          Kho Mượn: M.005744-5745

     Từ khoá:Lịch sử,Kháng chiến chống Mỹ,Tổng tiến công mùa xuân 1968,Chiến thuật quân sự,Việt Nam

74.  Thơ chống Mỹ cứu nước 1965 - 1967 : Chọn / Chế Lan Viên, Hồ Chí Minh, Sóng Hồng.... - H. : Văn học, 1968. - 485tr. ; 19cm.

     Phân loại: 895.922134 / TH460C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.002415

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Thơ,Việt Nam,Kháng chiến chống Mỹ

75.  Tiếng hát chống Mỹ, cứu nước : 1964 - 1968 / Văn An, Vĩnh An, Quốc Anh,.... - H. : Mỹ thuật - Âm nhạc, 1971. - 284tr. ; 27cm.

     Tóm tắt: Tập hợp hơn 100 ca khúc  phổ biến của các nhạc sĩ Việt nam trong 4 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ 1964 đến 1968.

     Phân loại: 782.42 / T306H

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: MC.006890

     Từ khoá: Bài hát,Việt Nam,Âm nhạc

76. Đào Duy Tùng. Tìm hiểu tư duy khoa học của Đảng ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước / Đào Duy Tùng. - H. : Sự thật, 1986. - 74tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Nghiên cứu, phân tích và tổng kết sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

     Phân loại: 959.7043 / T310H

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.008875

     Từ khoá:Kháng chiến chống Mỹ,Đảng cộng sản Việt Nam,Lịch sử

77. Phạm Văn Đồng. Toàn dân đoàn kết, chống Mỹ cứu nước / Phạm Văn Đồng. - H. : Sự thật, 1965. - 67tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu nội dung bản báo cáo của Chính phủ do Thủ tướng Phạm Văn Đồng trình bày tại Quốc hội khoá III kỳ họp thứ hai, từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 4 năm 1965

     Phân loại: 959.7 / T406D

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.002728

     Từ khoá:Kháng chiến chống Mỹ,Đoàn kết dân tộc,Báo cáo chính trị,Lịch sử,Việt Nam

78.  Tóm tắt các chiến dịch trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 1954-1975 / Biên soạn: Phạm Vĩnh Phúc, Nguyễn Kim Lân, Khuất Biên Hòa,.... - H. : Quân đội nhân dân, 2001. - 641tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu tóm tắt diễn biến, nội dung các chiến dịch trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954-1975

     Phân loại: 959.704 / T429T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.018244

                          Kho Mượn: MC.008228-8229

     Từ khoá:Lịch sử,Kháng chiến chống Mỹ,Sự kiện lịch sử,Quân sự,Việt Nam

79.  Tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước thắng lợi và bài học : Lưu hành nội bộ / Biên soạn: Trần Văn Quang ch.bi, Lê Bằng, Hoàng Dũng,.... - H. : Chính trị Quốc gia, 1995. - 319tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Cung cấp những thông tin, sự kiện lịch sử bao gồm nhiều khía cạnh, trên mọi mặt trận quan sự, chính trị, ngoại giao... những thắng lợi và bài học kinh nghiệm của cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước

     Phân loại: 959.7043 / T455K

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.013364

                          Kho Mượn: MC.007948, MC.008181

     Từ khoá:Kháng chiến chống Mỹ,Bài học kinh nghiệm,Tổng kết,Sự kiện lịch sử

80.  Truyện ngắn hay về kháng chiến chống Mỹ / Thụy An, Hạnh Nguyên tuyển chọn. - H. : Văn học, 2015. - 291tr. ; 21cm.- (40 năm Đại thắng Mùa Xuân 1975 - 2015)

     Phân loại: 895.9223 / TR527N

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.030018

                          Kho Mượn: M.025550-25551

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Truyện ngắn,Việt Nam

81.  Truyện và ký ba năm chống Mỹ / Nguyễn Khải, Chế Lan Viên, Bùi Hiển,.... - H. : Văn học, 1968. - 427tr. ; 19cm.

     Phân loại: 895.9223 / TR527V

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.002740

     Từ khoá: Văn học hiện đại,Truyện ngắn,Kí,Việt Nam

82.  Tuổi trẻ dũng cảm trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ / Khánh Linh tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2017. - 199tr. ; 21cm.

     Phân loại: 959.7092 / T515T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.031187

                          Kho Luân chuyển: LC.002388-2393

                          Kho Mượn: M.030599-30600

                          Kho Thiếu Nhi: DV.024853

     Từ khoá: Lịch sử,Truyện kí

83.  Tuyên bố của Uỷ ban Trung ương mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam về việc đế quốc Mỹ tăng cường và mở rộng chiến tranh xâm lược ở miền Nam Việt Nam : Ngày 22 tháng 3 năm 1965. - H. : Sự thật, 1965. - 19tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn nội dung bản tuyên bố của Uỷ ban Trung ương mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam về việc đế quốc Mỹ tăng cường và mỏ rộng chiến tranh xâm lược ở miền Nam Việt Nam

     Phân loại: 959.7043322 / T527B

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.000792

     Từ khoá: Lịch sử,Tuyên bố,Mặt trận giải phóng dân tộc,Việt Nam,Kháng chiến chống Mỹ

84. Nguyễn Bá Linh. Tư tưởng Hồ Chí Minh ngọn cờ dẫn đến thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước / Nguyễn Bá Linh. - H. : Công an nhân dân, 2005. - 311tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Trình bày khái quát về cuộc kháng chiến chống Mỹ của toàn quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và Hồ Chủ Tịch, Đồng thời cung cấp những bức thư, điện thư, bài phỏng vấn của Người gửi cho Tổng thống Mỹ, chính phủ Mỹ và nhân dân Mỹ thể hiện quan điểm đúng đắn của mình và quyết tâm của toàn dân tộc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

     Phân loại: 335.4346 / T550T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.023356

                          Kho Mượn: MC.000887

     Từ khoá:Tư tưởng Hồ Chí Minh,Kháng chiến chống Mỹ,Hồ Chí Minh

85. Võ Nguyên Giáp. Vai trò chiến lược của dân quân tự vệ trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước vĩ đại của nhân dân ta / Võ Nguyên Giáp. - H. : Quân đội nhân dân, 1967. - 61tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Trình bày nội dung bài nói của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Hội nghị tổng kết công tác quân sự địa phương quân khu 3

     Phân loại: 355.009597 / V103T

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: MC.003296

     Từ khoá:Dân quân tự vệ,Quân đội,Vai trò,Thời kì chống Mỹ,Việt Nam

86.  Vài mẩu chuyện về quân giải phóng Miền Nam. - H. : Quân đội nhân dân, 1964. - 139tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Tập hợp những bài viết về gương chiến đấu anh dũng của Quân Nhân Miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

     Phân loại: 895.922334 / V103M

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.002846

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Truyện ngắn,Việt Nam,Kháng chiến chống Mỹ

87. Phạm Văn Sĩ. Văn học giải phóng miền Nam 1954 - 1970 / Phạm Văn Sĩ. - Tái bản có bổ sung, sữa chữa. - H. : Đại học và Trung học chuyên nghiệp, 1976. - 460tr. ; 19cm.

     Phân loại: 895.92209 / V115H

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.004223

     Từ khoá: Văn học hiện đại,Nghiên cứu văn học,Việt Nam,Miền Nam

88. Phạm Văn Sĩ. Văn học giải phóng miền Nam 1954 - 1970 / Phạm Văn Sĩ. - H. : Đại học và Trung học chuyên nghiệp, 1975. - 452tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Tìm hiểu cuộc đấu tranh chống Mỹ, cứu nước của nhân dân miền Nam và sự phát triển của văn học từ năm 1954 đến 1970, đồng thời giới thiệu về một số tác giả, tác phẩm văn học giải phóng miền nam

     Phân loại: 895.92209 / V115H

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.000910

     Từ khoá:Nghiên cứu văn học,Tác giả,Tác phẩm,Phê bình văn học

89.  Văn học Việt Nam chống Mỹ cứu nước / Biên soạn: Hoàng Trung Thông ch.b, Phong Lê, Vũ Tuấn Anh, Tất Thắng. - H. : Khoa học xã hội, 1979. - 467tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Đánh giá và phân tích nghiên cứu giai đoạn phát triển của nền văn học Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ

     Phân loại: 895.92209 / V115H

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.005584

                          Kho Mượn: MC.007754

     Từ khoá: Nghiên cứu văn học,Văn học cách mạng,Kháng chiến chống Mỹ

90.  Văn kiện và tài liệu về cuộc đi thăm miền Bắc của đoàn Đại biểu mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt-Nam. - H. : Sự thật, 1963. - 185tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu văn kiện và những tài liệu của đoàn đại biểu mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam đến Hà Nội từ ngày 19-10-1962 đến 31-10-1962

     Phân loại: 959.7043322 / V115K

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.001915

                          Kho Mượn: MC.001500

     Từ khoá: Lịch sử,Văn kiện,Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam,Việt Nam

91. Văn Tiến Dũng. Về cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước / Văn Tiến Dũng. - In lần 2, có bổ sung. - H. : Quân đội nhân dân, 2005. - 615tr. ; 20cm.

     Tóm tắt: Đề cập đến một số chiến dịch cũng như tinh thần chiến đấu và nghệ thuật quân sự của ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

     Phân loại: 959.7043 / V250C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.025932

                          Kho Mượn: M.005068

     Từ khoá: Lịch sử,Kháng chiến chống Mỹ,Quân sự,Việt Nam

92. Văn Tiến Dũng. Về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước / Văn Tiến Dũng. - H. : Chính trị Quốc gia, 1996. - 537tr. ; 22cm.

     Tóm tắt: Đề cập đến một số chiến dịch cũng như tinh thần chiến đấu và nghệ thuật quân sự của ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

     Phân loại: 959.7043 / V250C

     Ký hiệu kho: Kho Tra cứu: TC.000528

     Từ khoá: Lịch sử,Kháng chiến chống Mỹ,Quân sự,Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin khác
TIN MỚI
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
VIDEO GIỚI THIỆU
MỖI NGÀY MỘT CUỐN SÁCH
Làm ít hơn, được nhiều hơn

Có lẽ "Phá vỡ lối mòn tư duy" không phải là cuốn sách có thể thay đổi cuộc đời của bạn chỉ sau một đêm. Nhưng...
>>Xem thêm

Video sách nói
BÌNH CHỌN

Đánh giá của bạn về website TVT Quảng Ninh


  Dễ sử dụng và có ích
  Dễ sử dụng
  Khó sử dụng