TÌM KIẾM OPAC
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
LỊCH PHỤC VỤ

Từ thứ 3 đến chủ nhật

Buổi sáng: Từ 7h30' đến 11h30’
Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00'

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
MỖI NGÀY MỘT CUỐN SÁCH
CÙNG BẠN ĐỌC SÁCH

THƯ MỤC CHUYÊN ĐỀ: KỶ NIỆM 50 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (2/9/1969 – 2/9/2019)

Chủ tịch Hồ Chí Minh – nhà lãnh tụ cách mạng kiệt xuất, Danh nhân văn hóa thế giới, một con người giản dị và vĩ đại, tiêu biểu cho truyền thống hàng ngàn năm lịch sử vẻ vang. Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ để lại cho dân tộc ta một sự nghiệp cách mạng lớn lao, mà còn để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta một di sản cao quý, đó là tấm gương sáng ngời về phẩm chất đạo đức cao đẹp, suốt đời hy sinh phấn đấu quên mình cho đất nước và hạnh phúc của nhân dân.

Cách đây 50 năm, trước lúc ra đi, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta một văn kiện lịch sử vô giá; kết tinh tư tưởng, đạo đức, phong cách của một vĩ nhân, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới - đó là bản Di chúc mà Người gọi là Tài liệu “Tuyệt đối bí mật”.

Nhằm mục đích ôn lại, khẳng định giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc của Di chúc; đồng thời thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; góp phần thực hiện có hiệu quả tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để xây dựng đất nước giàu đẹp, văn minh, Thư viện tỉnh Quảng Ninh biên soạn thư mục Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nội dung bản Thư mục bao gồm 100 tài liệu được sắp xếp theo môn loại tri thức, trong mỗi môn loại được sắp xếp theo vần chữ cái tên sách nhằm giúp bạn đọc tra cứu dễ dàng hơn.

Thư viện tỉnh Quảng Ninh trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

000 - CÁC VẤN ĐỀ CHUNG

1. Danh mục sách viết về Hồ Chí Minh / Biên soạn: Nguyễn Hoài chủ biên, Quách Mai Phương, Vũ Tuyết Mai. - H. : Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn quốc gia, 1997. - 126tr. ; 31cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu danh mục sách viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh được lưu trữ ở một số thư viện.

     Phân loại: 012 / D107M

     Ký hiệu kho: Kho Tra cứu: TC.000593

     Từ khoá:Thư mục,Danh mục,Sách,Hồ Chí Minh.

100 - TRIẾT HỌC. TÂM LÝ HỌC

2. Nhân cách Hồ Chí Minh / Biên soạn: Mạch Quang Thắng chủ biên, Phạm Minh Hạc, Phan Ngọc Liên.... - H. : Chính trị quốc gia, 2010. - 287tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Con đường hình thành, phát triển và hoàn thiện nhân cách Hồ Chí Minh; giá trị nhân cách Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay.

     Phân loại: 155.2 / NH121C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.028248

                          Kho Mượn: M.013724- M.013725

     Từ khóa: Nhân cách,Hồ Chí Minh

3. Cốt cách Hồ Chí Minh / Trần Đương biên soạn. - H. : Thanh niên, 2010. - 223tr. ; 21cm.- (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh)

     Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện về đạo đức, nhân cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

     Phân loại: 170 / C458C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.028041

                          Kho Mượn: M.012879- M.012880

     Từ khoá: Đạo đức,Nhân cách,Hồ Chí Minh

4. Những tấm gương bình dị mà cao quý trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2014. - 295tr. ; 24cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu một số tập thể và cá nhân điển hình trong phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

     Phân loại: 170 / NH556T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.005515

     Từ khoá:Đạo đức,Hồ Chí Minh,Việt Nam

5. Văn Tùng. Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cách mạng cho đoàn viên, thanh niên / Văn Tùng. - In lần thứ 2 có bổ sung. - H. : Thanh niên, 2010. - 197tr. ; 21cm.

Tóm tắt: Khái quát về tình hình thanh niên nước ta trong mấy năm đầu bước vào thế kỉ 21, tính toàn diện và hệ thống về giáo dục và bồi dưỡng đạo đức cách mạng trong tư tưởng của Bác. Bác Hồ với vấn đề giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên và bồi dưỡng đạo đức cách mạng trong mối quan hệ với giáo dục toàn diện theo năm điều Bác Hồ dạy thanh niên.

 Phân loại: 172 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.028370

                          Kho Mượn: M.014393- M.014394

     Từ khóa:Tư tưởng Hồ Chí Minh,Giáo dục đạo đức,Đạo đức cách mạng,Đoàn thanh niên,Đoàn viên

300 - KHOA HỌC XÃ HỘI

6. Hồ Chí Minh với thế hệ trẻ / Tuyển chọn: Lê Văn Yên, Võ Tú Oanh. - H. : Chính trị Quốc gia, 2010. - 422tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Gồm các bài viết, bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò của thế hệ trẻ trong sự nghiệp cách mạng; nội dung, nhiệm vụ, phương thức tổ chức đoàn kết thế hệ trẻ; thế hệ trẻ trong mối quan hệ với Đảng, với Tổ quốc; tầm quan trọng và cần thiết của việc giáo dục, đào tạo thế hệ trẻ.

     Phân loại: 305.23 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.028344

                          Kho Mượn: M.014112- M.014113

     Từ khoá: Tuổi trẻ,Giáo dục,Cách mạng,Tư tưởng Hồ Chí Minh,Bài viết

7. Lê Xuân Vũ. Trong ánh sáng tư tưởng văn hóa Hồ Chí Minh / Lê Xuân Vũ. - H. : Văn học, 2007. - 995tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Nghiên cứu thực tiễn về văn hóa và văn học nghệ thuật của nước ta. Đồng thời đề cập đến quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng về văn hoá, văn nghệ trong điều kiện cụ thể của Việt Nam.

     Phân loại: 306 / TR431A

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.006287- M.006288

     Từ khoá:Văn hoá,Văn nghệ,Tư tưởng Hồ Chí Minh,Việt Nam

8. Song Thành. Hồ Chí Minh nhà văn hóa kiệt xuất / Song Thành. - Tái bản có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị quốc gia, 2010. - 374tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Trình bày những ảnh hưởng về tư tưởng của Hồ Chí Minh trong nền văn hoá dân tộc Việt Nam.

     Phân loại: 306.092 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.028242

                          Kho Mượn: M.013702- M.013703

     Từ khoá:Tư tưởng Hồ Chí Minh,Danh nhân văn hoá,Hồ Chí Minh.

9. Đàm Đức Vượng. Những dấu ấn lịch sử về Hồ Chí Minh và Đảng do người sáng lập / Đàm Đức Vượng. - Tái bản có bổ sung, chỉnh sửa. - H. : Thông tin và truyền thông, 2016. - 340tr. ; 24cm.

     Tóm tắt: Trình bày có hệ thống về quá trình hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta; các tổ chức tiền thân của Đảng; Hội nghị thành lập Đảng và toàn bộ quá trình hoạt động của Đảng qua 11 kỳ Đại hội Đại biểu toàn quốc

     Phân loại: 324.2597071 / NH556D

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006093

                          Kho Mượn: M.028229 – M.028230

     Từ khoá: Đảng Cộng sản Việt Nam,Hồ Chí Minh,Lãnh tụ cách mạng

10. Nguyễn Trịnh. Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lãnh đạo thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" / Nguyễn Trịnh // Lịch sử Đảng.- 2011.- Số 1.- Tr.96 - 97 (JD.003436)

     Tóm tắt: Tổng kết, đánh giá, bài học kinh nghiệm của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh qua 4 năm thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

     Phân loại: 324.2597071 / Đ106B

     Từ khoá: Học tập,Tấm gương,Đạo đức,Hồ Chí Minh

11. Bùi Đình Phong. Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh/ Bùi Đình Phong. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh, 2017. - 254tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Những hiểu biết cơ bản về về Đảng trong di sản Hồ Chí Minh và hiện nay: Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh - Nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh.

     Phân loại: 324.2597075 / M458S

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032172

                          Kho Mượn: M.033110 – M.033111

     Từ khoá:Đảng Cộng sản Việt Nam,Tư tưởng Hồ Chí Minh

12. 35 năm thực hiện di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh. - H. : Chính trị Quốc gia, 2004. - 828tr. ; 24cm.

     Tóm tắt: Tập hợp các bài viết và nghiên cứu của một số đồng chí lãnh đạo Đảng và nhà nước về quá trình thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong 35 năm qua.

     Phân loại: 335.4346 / B100M

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.004084

     Từ khoá: Hồ Chí Minh,Tư tưởng Hồ Chí Minh,Di chúc,Bài viết.

13. 365 lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh / Quốc Văn tuyển chọn và giới thiệu. - H. : Thanh niên, 2017. - 119tr. ; 21cm.- (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)

     Tóm tắt: Những lời dạy của Bác Hồ về tình cảm yêu nước thương dân, về kết hợp giữa sức mạnh dân tộc và sức mạnh quốc tế trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc, về giao tiếp đối nhân xử thế trong cuộc sống hàng ngày.

     Phân loại: 335.4346 / B100T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.031202

                          Kho Luân chuyển: LC.002481- LC.002484

             Kho Mượn: M.030639 -  M.030640

     Từ khoá: Hồ Chí Minh,Lời dạy.

14. Bá Ngọc. Hồ Chí Minh chân dung đời thường / Bá Ngọc. - H. : Lao động, 1996. - 113tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Ghi lại cuộc sống giản dị, lòng nhân ái bao la của một nhân cách lớn: Bình dị những nơi ở, Hành trang giản dị, Tấm gương rèn luyện, Nâng niu tất cả, Chỉ quên mình, Tài ứng khẩu của Bác, Những lời dạy dễ hiểu,…

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.015145

     Từ khóa:Hồ Chí Minh,Tiểu sử,Sự nghiệp,Cuộc đời

15. Bá Ngọc. Hồ Chí Minh cuộc đời và sự nghiệp / Bá Ngọc. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2003. - 222tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Trình bày tiểu sử sự nghiệp của Hồ Chí Minh theo trình tự thời gian

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.021363

     Từ khoá:Sự nghiệp,Hồ Chí Minh,Tiểu sử

16. Bùi Đình Phong. Giá trị di sản Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay / Bùi Đình Phong. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thanh niên, 2017. - 218tr. ; 21cm.- (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh)

     Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện, những bài nói, bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giá trị nhân văn, tư tưởng của Người trong thời đại ngày nay.

     Phân loại: 335.4346 / GI100T

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.003664- LC.003666

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh,Hồ Chí Minh,Di sản,Việt Nam

17. Bùi Đình Phong. Hồ Chí Minh trí tuệ và văn hóa / Bùi Đình Phong. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Công an nhân dân, 2017. - 448tr. ; 21cm.- (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)

     Tóm tắt: Giới thiệu gần 30 bài tham luận tập trung phân tích triết lý Hồ Chí Minh về văn hóa lãnh đạo, về dân và công tác dân vận, vai trò của Đảng cầm quyền, về kết hợp nội lực và ngoại lực, nền lập hiến Việt Nam... thể hiện năng lực sáng tạo của Hồ Chí Minh trong lãnh đạo Đảng, cách mạng, cũng là tố chất văn hóa của Người.

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.031570

                          Kho Mượn: M.031457- M.031458

     Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh,Văn hóa,Trí tuệ.

18. Bùi Đình Phong. Trí tuệ và bản lĩnh Hồ Chí Minh / Bùi Đình Phong. - H. : Chính trị quốc gia, 2005. - 386tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu tiểu sử - sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nêu bật trí tuệ, niềm tin và bản lĩnh của Hồ Chí Minh không chỉ có ý nghĩa dân tộc mà còn mang tầm vóc thời đại.

     Phân loại: 335.4346 / TR300T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.023066

     Từ khoá:Hồ Chí Minh,Tư tưởng Hồ Chí Minh

19. Bùi Đình Phong. Triết lý Hồ Chí Minh về phát triển Việt Nam / Bùi Đình Phong. - H. : Thanh niên, 2010. - 207tr. ; 21cm.- (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)

     Tóm tắt: Giới thiệu những bài viết liên quan tới những triết lý của Hồ Chí Minh về phát triển Việt Nam:Quy luật của cách mạng Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh, giá trị thời đại trong tư tưởng của Người.

     Phân loại: 335.4346 / TR308L

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.028031

                          Kho Mượn: M.012859 – M.012860

     Từ khoá:Hồ Chí Minh,Triết lí,Tư tưởng Hồ Chí Minh,Việt Nam

20. Chủ tịch Hồ Chí Minh = President Ho Chi Minh. - H. : Thông tấn, 2004. - 235tr. : Ảnh ; 29cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu tiểu sử, sự nghiệp, quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua những bức ảnh tư liệu cùng một số những tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của người tới toàn quân, toàn dân trong quá trình hoạt động cách mạng và lãnh đạo đất nước.

     Phân loại: 335.4346 / CH500T

     Ký hiệu kho: Kho Tra cứu: TC.001466

     Từ khoá:Hồ Chí Minh,Tiểu sử,Sự nghiệp cách mạng,Hoạt động cách mạng,Tư liệu lịch sử

21. Chủ tịch Hồ Chí Minh cuộc đời và sự nghiệp cách mạng : Ảnh tư liệu. - H. : Chính trị Quốc gia, 2003. - 52tr. ; 31cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu 50 bức ảnh tư liệu chụp ở bảo tàng Hồ Chí Minh và thông tấn xã Việt Nam về cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Người.

     Phân loại: 335.4346 / CH500T

     Ký hiệu kho: Kho Tra cứu: TC.001438

     Từ khoá: Hồ Chí Minh,Ảnh tư liệu,Tiểu sử,Sự nghiệp

22.Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong lòng nhân dân các dân tộc Quảng Ninh. - Quảng Ninh : Ty Văn hóa Thông tin Quảng Ninh, 1980. - 74tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu tóm tắt tiểu sử, sự nghiệp cách mạng của Bác Hồ và những lời dạy bảo ân cần, thư từ, huấn thị của Người với nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh.

     Phân loại: 335.4346 / CH500T

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000391-DC.000392

     Từ khoá:Hồ Chí Minh,Địa chí,Quảng Ninh,Thư từ,Huấn thị

23. Chủ tịch Hồ Chí Minh với phòng, chống tham nhũng / Khánh Vân sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2017. - 359tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Gồm các bài viết, bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện tư tưởng của Người về công tác phòng, chống tham nhũng.

     Phân loại: 335.4346 / CH500T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.031151

                          Kho Mượn: M.030511

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh,Phòng, chống tham nhũng,Việt Nam

24. Cốt cách Hồ Chí Minh / Trần Đương biên soạn. - H. : Thanh niên, 2017. - 239tr. ; 21cm.- (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)

     Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện về đạo đức, nhân cách của Hồ Chí Minh.

     Phân loại: 335.4346 / C458C

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.002011

                          Kho Luân chuyển: LC.003667-LC.003669, LC.005639-LC.005640

     Từ khoá:Đạo đức,Nhân cách,Hồ Chí Minh

25. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. - H. : Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, 1989. - 58tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu bản di chúc của Người công bố năm 1969 và lời Điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam.

     Phân loại: 335.4346 / D300C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.010127

     Từ khoá: Hồ Chí Minh,Di chúc,Tư tưởng Hồ Chí Minh

26. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh : Lý luận và thực tiễn. - H. : Chính trị quốc gia, 2010. - 358tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Tập hợp những bài viết của các tác giả về lý luận và thực tiễn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

     Phân loại: 335.4346 / D300C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.028243

                          Kho Mượn: M.013704 – M.013705

     Từ khoá:Tư tưởng Hồ Chí Minh,Hồ Chí Minh,Di chúc,Lý luận,Thực tiễn

27. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những địa danh lịch sử gắn với cuộc đời cách mạng của Người. - H. : Lao động, 2012. - 391tr. ; 27cm.

     Tóm tắt: Gồm bản di chúc lịch sử, quê hương yêu dấu, những năm tháng tìm đường cứu nước ở ngoại quốc, những địa danh lịch sử nơi chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo tổng khởi nghĩa và kháng chiến chống Pháp.

     Phân loại: 335.4346 / D300C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.005394

     Từ khoá:Hồ Chí Minh,Di chúc,Lịch sử,Cách mạng,Cuộc đời

28. Đào Phan. Hồ Chí Minh danh nhân văn hóa / Đào Phan. - H. : Văn hoá, 1991. - 283tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu và nghiên cứu sự nghiệp của Hồ Chí Minh trong lĩnh vực văn hóa.

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.010914

                          Kho Mượn: MC.000984

     Từ khoá: Hồ Chí Minh,Danh nhân văn hoá,Việt Nam

29. Giá trị nhân văn của di chúc Hồ Chí Minh / Phạm Thị Lai, Đinh Xuân Lâm, Lê Thị Liên,.... - H. : Thanh niên, 2017. - 314tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Sách tuyển chọn 24 bài trích trong kỷ yếu hội thảo về Di chúc của Bác, qua đó giúp bạn đọc có điều kiện tìm hiểu, nghiên cứu sâu hơn về bản di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thấy được giá trị nhân văn trong bản di chúc của Người.

     Phân loại: 335.4346 / GI100T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.031561

                          Kho Mượn: M.031477- M.031478

     Từ khoá: Hồ Chí Minh,Di chúc,Giá trị nhân văn

30. Học tập và làm việc theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân : Tài liệu học tập năm 2009. - H. : Chính trị Quốc gia, 2009. - 51tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Trình bày sự cần thiết, tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân và học tập, làm theo tấm gương của đạo đức của Người.

     Phân loại: 335.4346 / H419T

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.020945

     Từ khoá:Tư tưởng Hồ Chí Minh,Đạo đức,Tổ quốc,Nhân dân,Học tập

31. Hồ Chí Minh anh hùng giải phóng dân tộc nhà văn hóa kiệt xuất / Hoằng Quang, Vĩnh Trị biên soạn và trích dẫn. - H. : Từ điển bách khoa, 2006. - 245tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Tập hợp một số bài viết, bài trích của các tác giả trong nước và nước ngoài về cuộc sống và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.024318

                          Kho Mượn: M.001145

     Từ khoá: Sự nghiệp,Bài viết,Bài trích,Hồ Chí Minh,Danh nhân văn hóa,Anh hùng dân tộc

32. Hồ Chí Minh chiến sĩ cách mạng quốc tế / Chủ biên: Phan Ngọc Liên, Trịnh Vương Hồng. - H. : Quân đội nhân dân, 2000. - 459tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu những tư liệu, sự kiện lịch sử viết về cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là những hoạt động của Người đối với phong trào đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.017697

                          Kho Mượn: MC.000987- MC.000988

     Từ khoá:Sự nghiệp,Hồ Chí Minh,Cuộc đời,Cách mạng vô sản,Thế giới

33. Hồ Chí Minh chân dung và di sản:  Những bài viết tâm đắc của các Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà Nghiên cứu... trong cả nước / Phan Văn Hoàng sưu tầm. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 407tr. ; 23cm.

     Tóm tắt: Tập hợp  những bài viết tâm đắc của các Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà Nghiên cứu... trên tất cả các lĩnh vực viết về chân dung Hồ Chí Minh và di sản Hồ Chí Minh.

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006307

                          Kho Luân chuyển: LC.004863 – LC.004865

                          Kho Mượn: M.029950

     Từ khoá: Hồ Chí Minh,Chân dung,Di sản,Tư tưởng Hồ Chí Minh,Việt Nam

34. Hồ Chí Minh một chân dung / Lady Borton biên soạn; Tạ Đức dịch. - H. : Thanh niên, 2003. - 139tr. : ảnh ; 24cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu tiểu sử, cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng và những đóng góp của Hồ Chí Minh trong lĩnh vực văn học nghệ thuật thông qua các tư liệu lịch sử, ảnh minh hoạ.

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.002684

     Từ khoá:Hồ Chí Minh,Tiểu sử,Sự nghiệp,Văn học nghệ thuật

35. Hồ Chí Minh - Người là ngọn đuốc sáng mãi trong lòng nhân dân Việt Nam / Phương Thúy sưu tầm và tuyển soạn. - H. : Lao động, 2008. - 866tr. ; 27cm.

     Tóm tắt: Chỉ thị, công văn, khẩu hiệu, kế hoạch thông báo về cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; Tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm chống tham ô, lãng phí, chống bệnh quan liêu, về nâng cao đạo đức cách mạng...

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.004481

     Từ khoá:Tư tưởng Hồ Chí Minh,Đạo đức,Chỉ thị,Công văn

36. Hồ Chí Minh - Người mang lại ánh sáng. - H. : Thời đại, 2011. - 449tr. ; 24cm.

     Tóm tắt: Tập hợp các bài viết về cuộc đời hoạt động cách mạng, sự nghiệp cứu nước, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, quân sự, văn hoá văn nghệ và những bài học đạo đức cách mạng của Người trên nhiều mặt công tác.

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.005302

                          Kho Mượn: M.019175

     Từ khoá: Hồ Chí Minh,Hoạt động,Sự nghiệp,Bài viết,Tư tưởng Hồ Chí Minh,Lịch sử,Việt Nam

37. Hồ Chí Minh - nhà cách mạng sáng tạo / Mạch Quang Thắng chủ biên. - H. : Chính trị Quốc gia, 2009. - 522tr. ; 22cm.

     Tóm tắt: Nghiên cứu đặc điểm, bản chất và sự vận dụng sáng tạo của tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn cách mạng Việt Nam.

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.028350

                          Kho Mượn: M.014118 – M.014119

     Từ khoá:Hồ Chí Minh,Tư tưởng Hồ Chí Minh,Phương pháp luận,Người cách mạng

38. Hồ Chí Minh nhà dự báo chiến lược / Chủ biên: Phạm Ngọc Anh, Lê Thị Thu Hồng. - H. : Công an nhân dân, 2017. - 295tr. ; 21cm.- (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)

     Tóm tắt: Trình bày những khái niệm, cơ sở hình thành những dự báo chiến lược, giá trị lý luận và thực tiễn những dự báo chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.031564

                          Kho Mượn: M.031471 – M.031472

   Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh,Dự báo,Chiến lược

39. Hồ Chí Minh nhà văn hóa của tương lai/ Hoàng Chí Bảo, Phạm Hồng Chương, Lê Kim Dung,.... - H. : Thanh niên, 2009. - 183tr. ; 21cm.- (Tủ sách tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác)

     Tóm tắt: Tập hợp một số bài viết, nghiên cứu của một số tác giả như Hoàng Chí Bảo, Phạm Hồng Chương, Đỗ Đình Hãng,... về tư tưởng Hồ Chí Minh trên lĩnh vực văn hoá.

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.027182

                          Kho Mượn: M.009576 – M.009577

     Từ khoá:Tư tưởng Hồ Chí Minh,Hồ Chí Minh,Văn hoá,Di sản văn hóa,Văn hoá ứng xử

40. Hồ Chí Minh những sự kiện. - H. : Thông tin lý luận, 1987. - 415tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Gồm những bài viết, bài phát biểu quan trọng của Người qua các thời kì lịch sử, chỉ phương hướng, sách lược, đường lối, chủ chương cho cách mạng Việt Nam, đề cập đến những kỳ họp quan trọng của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ chính trị, Quốc hội, Hội đồng chính phủ có người tham dự. Giới thiệu những hoạt động lớn của người với các tầng lớp nhân dân, hoạt động ở nước ngoài, quan hệ ngoại giao với các nước trên thế giới.

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.009146

     Từ khoá: Sự nghiệp,Đường lối cách mạng,Việt Nam,Hồ Chí Minh,Tiểu sử,Quan hệ ngoại giao,Hoạt động chính trị

41. Hồ Chí Minh tấm gương sáng trung với nước, hiếu với dân. - H. : Chính trị Quốc gia, 2009. - 103tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Tuyển chọn 8 bài viết ngợi ca tấm gương đạo đức của Người, góp phần đưa tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đi vào cuộc sống

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.027533

                          Kho Mượn: M.010858 – M.010859

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh,Đạo đức cách mạng,Hồ Chí Minh,Bài viết

42. Hồ Chí Minh và 5 bảo vật quốc gia / Biên soạn: Nguyễn Văn Dương, Vũ Thị Kim Yến, Lường Thị Lan. - Tái bản lần 2. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2014. - 296tr. ; 20cm.

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006106

                          Kho Mượn: M.028209 – M.028210

     Từ khoá: Di sản,Tư tưởng Hồ Chí Minh,Hồ Chí Minh.

43. Hồ Chí Minh và bản di chúc trường tồn lịch sử/ Phạm Ngọc Anh, Nguyễn Thế Phúc, Đỗ Trọng Bằng.... - H. : Thanh niên, 2017. - 338tr. ; 21cm.- (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)

     ĐTTS ghi: Bảo tàng Hồ Chí Minh; Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội

     Tóm tắt: Gồm các bài viết, bài tham luận về chiến lược con người, về đạo đức, đại đoàn kết dân tộc, văn hóa, thanh niên... trong bản di chúc lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.031572

                          Kho Mượn: M.031453 – M.031454

     Từ khoá:Tư tưởng Hồ Chí Minh,Di chúc,Hồ Chí Minh

44. Hồ Chí Minh với sự nghiệp độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam /Chủ biên: Vũ Đình Hoè, Bùi Đình Phong. - H. : Chính trị quốc gia, 2010. - 359tr. ; 21cm.

     Tóm tắt:  Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trong thời đại ngày nay.

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.028249

                          Kho Mượn: M.013726 – M.013727

     Từ khoá:Hồ Chí Minh,Tư tưởng Hồ Chí Minh,Độc lập dân tộc,Chủ nghĩa xã hội

45. Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2018: "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" / Hệ thống: Tăng Bình, Ái Phương. - H. : Hồng đức, 2018. - 399tr. ; 27cm.

     Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản về xây dựng phong cách tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tư tưởng Hồ Chí Minh về khoa học, nghệ thuật quản lý và phong cách lãnh đạo; hướng dẫn chi tiết các chuyên đề về bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên và nhân dân.

     Phân loại: 335.4346 / H561D

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006942

     Từ khoá:Tư tưởng Hồ Chí Minh,Tài liệu học tập,Đạo đức Hồ Chí Minh,Phong cách

46. Lê Duẩn. Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh tụ vĩ đại của Đảng và dân tộc ta / Lê Duẩn. - H. : Sự thật, 1986. - 101tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Sự hy sinh và đóng góp to lớn của Hồ Chủ Tịch đối với Đảng và dân tộc ta, tình cảm của nhân dân ta đối với Bác Hồ.

     Phân loại: 335.4346 / CH500T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.008260

     Từ khoá: Hồ Chí Minh,Đảng Cộng sản Việt nam,Xây dựng đất nước.

47. Lê Văn Yên. Học tấm gương làm việc và học tập suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh / Lê Văn Yên. - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2016. - 191tr. ; 21cm.- (Tủ sách xã, phường, thị trấn)

     Tóm tắt: Cung cấp những tư liệu, phân tích chỉ dẫn và lời căn dặn về phong cách làm việc và học tập của Chủ tịch Hồ Chí Minh

     Phân loại: 335.4346 / H419T

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.033981

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học tập, Làm việc

48. Mạch Quang Thắng. Hồ Chí Minh đồng hành cùng dân tộc / Mạch Quang Thắng. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 270tr. ; 24cm.

     Tóm tắt: Gồm các bài viết nghiên cứu về nhân cách, quan điểm, tư tưởng của Hồ Chí Minh về những vấn đề như Đảng Cộng sản Việt Nam, kinh tế tài chính, công tác dân vận, chủ nghĩa dân tộc, giáo dục...

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006308

                          Kho Luân chuyển: LC.004869 – LC.004871

                          Kho Mượn: M.029951

     Từ khoá: Hồ Chí Minh,Tư tưởng Hồ Chí mInh,Việt Nam

49. Mạnh Quang Thắng. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam / Mạnh Quang Thắng. - H. : Chính trị Quốc gia, 1995. - 184tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề cơ bản thuộc nội dung tư tưởng, đường lối chính sách của Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Đảng cộng sản Việt Nam - nhân tố mấu chốt, luôn luôn có ý nghĩa quyết định trong tiến trình cách mạng ở nước ta.

     Phân loại: 335.4346 / T550T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.013324

                          Kho Mượn: MC.001096

     Từ khoá: Hồ Chí Minh,Tư tưởng Hồ Chí Minh,Xây dựng Đảng,Đảng Cộng sản Việt Nam.

50.  Một giờ với đồng chí Hồ Chí Minh / Lê Khánh Sơn sưu tầm, biên soạn. - H. : Thanh niên, 2007. - 283tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Tập hợp các bài viết của một số nhà hoạt động chính trị, bài viết trên các báo, tạp chí nước ngoài nhằm ca ngợi con người, tư tưởng Hồ Chí Minh

     Phân loại: 335.4346 / M458G

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.009700 – M.009701

     Từ khoá: Hồ Chí Minh,Tư tưởng Hồ Chí Minh,Bài viết

51.  117 chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh / Biên soạn: Trương Minh Tuấn ch.b, Ngô Bá Toại, Nguyễn Đức Bình, Trịnh Duy Kim,.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2007. - 421tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Tập hợp 117 câu chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của một số tác giả khi được tiếp xúc, gặp gỡ Bác kể lại.

     Phân loại: 335.4346 / M458T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.026086

                          Kho Mượn: M.005726 – M.005727

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh,Đạo đức,Hồ Chí Minh.

52. Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh với con đường cách mạng Việt Nam. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2012. - 401tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Bao gồm các bài viết của các nhà khoa học, tướng lĩnh cán bộ nghiên cứu làm rõ ý nghĩa lịch sử của việc  Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, lựa chọn con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; làm sáng tỏ những giá trị cốt lõi trong tư tưởng của Người.

     Phân loại: 335.4346 / NG527A

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.028920

                          Kho Mượn: M.017212 – M.017213

     Từ khoá: Hồ Chí Minh,Tư tưởng Hồ chí Minh,Cách Mạng Việt nam

53. Nguyễn Bá Linh. Tư tưởng Hồ Chí Minh thêm bạn bớt thù - một nhân tố thắng lợi của cách mạng tháng Tám / Nguyễn Bá Linh. - H. : Công an nhân dân, 2005. - 343tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về sức mạnh của yếu tố dân tộc cũng như những cống hiến của Người về lý luận và thực tiễn cho thắng lợi của cách mạng tháng Tám, đồng thời khẳng định tư tưởng thêm bạn bớt thù là một trong những nhân tố dẫn đến thắng lợi vẻ vang đó. Đưa ra một số bài học chủ yếu của cách mạng tháng Tám.

     Phân loại: 335.4346 / T550T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.024131

     Từ khoá: Hồ Chí Minh,Tư tưởng Hồ Chí Minh,Cách mạng tháng Tám,Việt Nam

54. Nguyễn Bích Hạnh. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết và mặt trận đoàn kết dân tộc / Nguyễn Bích Hạnh, Nguyễn Văn Khoan. - Tái bản lần thứ nhất có bổ sung. - H. : Lao động, 2001. - 159tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết và sự lãnh đạo của người trên mặt trận đoàn kết dân tộc. Đồng thời phân tích tư duy chung của Hồ Chí Minh đối với đấu tranh giai cấp, phần phụ lục là biên niên sự kiện của Bác trong lĩnh vực này.

     Phân loại: 335.4346 / T550T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.018514

                          Kho Mượn: MC.001077

     Từ khoá: Hồ Chí Minh,Tư tưởng Hồ Chí Minh,Đấu tranh giai cấp

55. Nguyễn Đài Trang. Hồ Chí Minh tâm và tài của một nhà yêu nước : Sách tham khảo / Nguyễn Đài Trang. - H. : Chính trị quốc gia, 2010. - 194tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Thân thế, sự nghiệp và công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc Việt Nam, qua đó giúp người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài hiểu sâu hơn về đất nước và con người Việt Nam, về công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay.

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.028235

                          Kho Mượn: M.013708 – M.013709

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh,Chính trị gia,Việt Nam

56. Nguyễn Khắc Nho. Hồ Chí Minh đỉnh cao truyền thống nhân trí dũng Việt Nam / Nguyễn Khắc Nho. - H. : Chính trị Quốc gia, 2008. - 266tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu cuộc đời, sự nghiệp, nhân cách và tấm gương đạo đức Hồ chí Minh: những tinh hoa trong truyền thống nhân - trí - dũng của dân tộc Việt Nam.

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.027542

                          Kho Mượn: M.010875- M.010876

     Từ khoá:Tư tưởng Hồ chí Minh,Đạo đức cách mạng,Tiểu sử,Nhân cách,Hồ Chí Minh,Việt Nam

57. Nguyễn Lai. Hồ Chí Minh tầm nhìn ngôn ngữ / Nguyễn Lai. - H. : Lao động, 2007. - 295tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Tìm hiểu năng lực điều hành ngôn ngữ của Hồ Chí Minh với tư cách là nhà văn hoá, nhà chiến lược cách mạng trong tầm tác động của ngôn ngữ tới tư tưởng, hoạt động thực tiễn.

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.025686

                          Kho Mượn: M.004094 – M.004095

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh,Ngôn ngữ,Tiếng Việt,Đường lối,Quan điểm

58. Nguyễn Như Ý. Sống - học tập - làm việc theo tư tưởng Hồ Chí Minh / Nguyễn Như Ý, Nguyễn An Tiêm, Nguyễn Nguyên. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2015. - 391tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu những lời dạy sâu sắc, toàn diện của Chủ tịch Hồ Chí Minh về các vấn đề cốt lõi của cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ đến cách mạng xã hội chủ nghĩa; tính chất tiên phong của Đảng và tư cách người đảng viên; bản chất của Nhà nước dân chủ của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; tự phê bình và phê bình.

     Phân loại: 335.4346 / S455H

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.029625

     Từ khoá: Hồ Chí Minh,Tư tưởng Hồ Chí Minh

59. Nguyễn Thị Thanh Dung. Phong cách tư duy Hồ Chí Minh với việc xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ta hiện nay / Nguyễn Thị Thanh Dung. - H. : Chính trị quốc gia, 2010. - 167tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Phản ánh khái quát, có hệ thống những nội dung cơ bản của phong cách tư duy Hồ Chí Minh với việc xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ta hiện nay.

     Phân loại: 335.4346 / PH431C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.028250

                          Kho Mượn: M.013728 – M.013729

     Từ khoá:Hồ Chí Minh,Phong cách,Tư duy

60. Nguyễn Thủy Trường. Để học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh/ Nguyễn Thủy Trường. - H. : Dân trí, 2012. - 95tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Gồm những bài viết về những vấn đề mang tính chất bồi dưỡng đạo đức cách mạng được rút ra từ tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh qua những mẩu chuyện.

     Phân loại: 335.4346 / Đ250H

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.030789

                          Kho Mượn: M.029492 – M.029494

     Từ khoá:Tư tưởng Hồ Chí Minh,Tấm gương đạo đức,Hồ Chí Minh

61. Nguyễn Trung Thu. Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng con người mới, văn hóa mới / Nguyễn Trung Thu. - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2013. - 367tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Gồm những bài nghiên cứu của tác giả đề cập tới những vấn đề cơ bản trong đường lối cũng như chỉ đạo thực tiễn về hoạt động văn hóa, văn nghệ của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

     Phân loại: 335.4346 / T550T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.029374

                          Kho Mượn: M.022009 – M.022010

     Từ khoá:Đảng Cộng Sản Việt Nam,Hồ Chí Minh,Đường lối,Văn hóa,Văn nghệ

62. Nguyễn Văn Khoan. Bao dung Hồ Chí Minh / Nguyễn Văn Khoan. - H. : Lao động, 1995. - 80tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Đề cập đến tư tưởng, quan điểm cách mạng và nghệ thuật thu phục lòng người của  Hồ Chí Minh. Sự ảnh hưởng của Nho giáo đối với đạo đức, phong cách ứng xử và những đóng góp to lớn của Người đối với nền văn minh nhân loại.

     Phân loại: 335.4346 / B108D

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.013206

                          Kho Mượn: MC.000979, MC.001100

     Từ khoá: Hồ Chí Minh,Tư tưởng Hồ Chí Minh,Phong cách sống,Đạo đức cách mạng.

63. Nguyễn Văn Khoan. Về Nguyễn Ái Quốc Hồ Chí Minh / Nguyễn Văn Khoan. - H. : Công an nhân dân, 2012. - 351tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Tuyển chọn một số bài viết về Nguyễn Ái Quốc về con người, hoạt động, tư tưởng, chủ nghĩa nhân văn, tư tưởng của người về điều thiện, điều ác, về dân tộc, dân chủ...

     Phân loại: 335.4346 / V250N

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.020417 – M.020418

     Từ khoá: Hồ Chí Minh,Tư tưởng,Bài viết,Chủ nghĩa nhân văn,Con người

64. Nguyễn Văn Linh. Mãi mãi đi theo con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn/ Nguyễn Văn Linh. - H. : Chính trị quốc gia, 2010. - 207tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Tập hợp những bài viết và bài phát biểu được chọn lọc của đồng chí Nguyễn Văn Linh về sự lãnh đạo, chỉ đạo tài tình sáng suốt của Đảng, của Bác Hồ.

     Phân loại: 335.4346 / M103M

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.028237

                          Kho Mượn: M.013712 – M.013713

     Từ khoá:Đảng Cộng sản Việt Nam,Tư tưởng Hồ Chí Minh

65. Nhân cách đạo đức Hồ Chí Minh - Giá trị và sức lan tỏa / Phạm Ngọc Anh chủ biên. - H. : Dân trí, 2016. - 331tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Nội dung gồm 3 phần, phân tích những giá trị cốt lõi của đạo đức trong di sản Hồ Chí Minh.

     Phân loại: 335.4346 / NH121C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.030411

                          Kho Mượn: M.027413 – M.027414

     Từ khoá:Hồ Chí Minh,Đạo đức,Tư tưởng Hồ Chí Minh.

66. Nhân cách Hồ Chí Minh / Biên soạn: Mạnh Quang Thắng ch.b, Phạm Minh Hạc, Phan Ngọc Liên,... - H. : Chính trị Quốc gia, 2010. - 287tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Trình bày về con đường hình thành, phát triển hoàn thiện nhân cách Hồ Chí Minh và giá trị nhân cách Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay.

     Phân loại: 335.4346 / NH121C

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.020736

     Từ khoá: Hồ Chí Minh,Con người,Nhân cách

67.  Những anh hùng tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh / Sưu tầm, biên soạn: Nguyễn Văn Dương, Vũ Thị Kim Yến, Nguyễn Thị Bình,.... - H. : Văn học, 2017. - 217tr. ; 21cm.- (Tủ sách Bác Hồ với thế hệ trẻ)

     ĐTTS ghi: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

     Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện kể về gương thiếu niên, thanh niên anh dũng trong học tập, lao động sản xuất và chiến đấu được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh, được Người động viên, khen thưởng, khích lệ.

     Phân loại: 335.4346 / NH556A

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032585

                          Kho Mượn: M.034521 – M.034522

     Từ khoá:Tư tưởng Hồ Chí Minh,Anh hùng,Tuổi trẻ,Thế hệ trẻ

68.  Những chuyện kể về tấm gương trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh / Lê Trang sưu tầm. - H. : Chính trị Quốc gia sự thật, 2016. - 260tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện kề về tấm gương trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

     Phân loại: 335.4346 / NH556C

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.029484

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh,Chuyện kể,Hồ Chí Minh.

69. Phạm Văn Đồng. Hồ Chí Minh một con người, một dân tộc, một thời đại, một sự nghiệp / Phạm Văn Đồng. - H. : Sự thật, 1990. - 88tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Tìm hiểu về tư tưởng, những luận điểm và hành động của Hồ Chí Minh về sự nghiệp hoạt động chính trị và bản chất của Người.

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.010233

     Từ khoá: Đường lối cách mạng,Sự nghiệp cách mạng,Tư tưởng Hồ Chí Minh,Hoạt động cách mạng,Hồ Chí Minh

70. Phạm Văn Đồng. Hồ Chí Minh quá khứ, hiện tại và tương lai / Phạm Văn Đồng. - H. : Sự thật, 1991. - 19cm.

     T.2.-1991.-107tr.

     Tóm tắt: Giới thiệu những bài viết của đồng chí Phạm Văn Đồng về tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua các vấn đề về thời đại, dân tộc, cách mạng XHCN, vấn đề xã hội.

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.011005

                          Kho Mượn: MC.001060

     Từ khoá:Hồ Chí Minh (1890 - 1969),Tư tưởng Hồ Chí Minh,Dân tộc,Cách mạng XHCN.

71. Phạm Văn Đồng. Hồ Chí Minh và con người Việt nam trên con đường dân giàu, nước mạnh/ Phạm Văn Đồng. - H. : Chính trị quốc gia, 1994. - 128tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Đề cập lịch sử con người Việt Nam trong lịch sử Việt Nam, Hồ Chí Minh và con người Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh.

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.012704

                          Kho Mượn: MC.001056

     Từ khóa:Hồ Chí Minh,Sự nghiệp cách mạng,Tư tưởng Hồ Chí Minh,Việt Nam,Con người.

72. Phùng Hữu Phú. Bí quyết thành công Hồ Chí Minh / Phùng Hữu Phú. - H. : Chính trị Quốc gia, 2010. - 207tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Tập hợp các nghiên cứu về tư tưởng Hồ Chí Minh về những vấn đề then chốt như nhân dân, khối đại đoàn kết toàn dân, Đảng cầm quyền, giai cấp công nhân, con đường đi lên CNXH, giải phóng dân tộc, giải phóng con người... ; những nguyên nhân dẫn đến thành công của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

     Phân loại: 335.4346 / B300Q

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.028329

                          Kho Mượn: M.014143 – M.014144

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh,Bí quyết thành công.

73. Phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh/ Biên soạn: Đặng Xuân Kỳ chủ biên, Trịnh Tùng, Nguyễn Văn Khoan.... - H. : Chính trị quốc gia, 2010. - 254tr. ; 19cm.

     Tóm tắt:  Trình bày khái niệm, nội dung của phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh, đi từ Khái niệm đến hệ thống phương pháp và phong cách của Người để từ đó khẳng định mối quan hệ giữa phong cánh của Hồ Chí Minh với phong cách của những người Cộng sản chân chính.

     Phân loại: 335.4346 / PH561P

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.028238

                          Kho Mượn: M.013714 – M.013715

     Từ khoá:Tư tưởng Hồ Chí Minh,Phương pháp,Phong cách

74. Sáng ngời đạo đức Hồ Chí Minh / Sưu tầm và biên soạn: Thanh Vân, Vinh Quang. - H. : Từ điển bách khoa, 2005. - 241tr. ; 19cm.

     ĐTTS ghi: Kỷ niệm 115 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

     Tóm tắt: Nghiên cứu tư tưởng đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Giới thiệu những nội dung cơ bản trong tư tưởng đạo đức của Bác thông qua các bài nói, bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các nhà khoa học chuyên nghiên cứu về tư tưởng đạo đức của Người.

     Phân loại: 335.4346 / S106N

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.022983

                          Kho Mượn: MC.000891

     Từ khoá:Hồ Chí Minh,Tư tưởng Hồ Chí Minh,Đạo đức Hồ Chí Minh

75. Song Thành. Hồ Chí Minh nhà văn hóa kiệt xuất / Song Thành. - H. : Chính trị quốc gia, 1999. - 187tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Trình bày sự sáng tạo trong việc vận dụng thế giới quan và phương pháp luận Mác - Lênin vào xây dựng nền văn hóa dân tộc có sắc thái riêng, có cách nhìn và quan niệm mới.

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.016345

                          Kho Mượn: MC.000927

     Từ khoá:Hồ Chí Minh,Danh nhân văn hóa

76. Thi đua học tâp và làm theo lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh. - H. : Lao động, 2016. - 387tr. ; 27cm.

     Tóm tắt: Tập hợp những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quan điểm đạo đức của Người và những mẩu chuyện về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

     Phân loại: 335.4346 / TH300Đ

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006060

                          Kho Mượn: M.027926

     Từ khoá: Hồ Chí Minh,Tư tưởng Hồ Chí Minh,Lời dạy

77.Thế giới còn đổi thay, nhưng tư tưởng Hồ Chí Minh sống mãi. - H. : Khoa học xã hội, 2008. - 926tr. ; 27cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về quá trình nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh từ năm 1970 đến nay và tập hợp các bài phát biểu, bài nghiên cứu về con người cũng như những giá trị của tư tưởng đó.

     Phân loại: 335.4346 / TH250G

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.003799

                          Kho Mượn: M.007053

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh,Đạo đức cách mạng,Hồ Chí Minh

78. Trần Quang Nhiếp. Hồ Chí Minh giá trị về tư tưởng và đạo đức / Trần Quang Nhiếp, Nguyễn Văn Sáu. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Công an nhân dân, 2017. - 376tr. ; 21cm.- (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)

     Tóm tắt: Trình bày vị trí, vai trò, chuẩn mực, nguyên tắc, tấm gương và tính thiết thực của đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh.

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.031563

                          Kho Mượn: M.031473 – M.031474

     Từ khoá:Tư tưởng Hồ Chí Minh,Đạo đức

79. Triết lý "dĩ bất biến, ứng vạn biến" trong tư tưởng Hồ Chí Minh / Nguyễn Hùng Hậu ch.b. - H. : Chính trị Quốc gia, 2011. - 210tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa cái bất biến và cái vạn biến trong triết học nói chung và trong tư tưởng Hồ Chí Minh nói riêng, trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay.

     Phân loại: 335.4346 / TR308L

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.028760

                          Kho Mượn: M.016397- M.016398

     Từ khoá:Tư tưởng Hồ Chí Minh,Triết học,Việt Nam.

80. Trường Chinh. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp cách mạng của chúng ta / Trường Chinh. - H. : Sự thật, 1985. - 41tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Toàn văn bài diễn văn của đồng chí Trường Chinh tại Hội trường Ba Đình ngày 18/5/1985, ca ngợi sự nghiệp cách mạng và khẳng định tư tưởng, đường lối của Chủ Tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

     Phân loại: 335.4346 / CH500T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.007995

     Từ khoá:Hồ Chí Minh,Diễn văn,Sự nghiệp cách mạng,Tư tưởng Hồ Chí Minh,Đường lối cách mạng

81. Hồ Chí Minh. 120 sắc lệnh quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh : Tuyển chọn: Nguyễn Sông Lam, Bình Minh. - H. : Thanh niên, 2010. - 347tr. ; 21cm.- (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh)

     Tóm tắt: Tập hợp 120 sắc lệnh quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

     Phân loại: 340 / M458T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.028049

                          Kho Mượn: M.012895-M. 012896

     Từ khoá:Hồ Chí Minh,Sắc lệnh

800 – VĂN HỌC

82. Những cảm xúc về Chủ tịch Hồ Chí Minh / Công Anh sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Lao động, 2006. - 157tr. ; 17cm.

     Phân loại: 895.9221 / NH556C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.024458

                          Kho Mượn: M.001222

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Thơ,Việt Nam

83.  117 chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh / Biên soạn: Trương Minh Tuấn ch.b, Ngô Bá Toại, Nguyễn Đức Bình,.... - H. : Nxb. Hà Nội, 2007. - 367tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Tập hợp nhiều mẩu chuyện hay thể hiện được sự cao cả, tấm lòng bao dung, yêu thương đồng bào, tinh thần vững vàng, quyết tâm vì dân tộc của Bác.

     Phân loại: 895.9223 / M458T

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.019804

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Truyện ngắn,Truyện kí,Việt Nam

84.  Hồ Chí Minh chuyện đời thường / Tạ Hữu Yên biên soạn. - In lần thứ 2. - H. : Thanh niên, 2011. - 167tr. ; 19cm.- (Tủ sách tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác)

     Tóm tắt: Bao gồm những mẩu chuyện về cuộc sống đời thường và sự sinh hoạt thanh cao, thanh đạm, giản dị của Hồ Chí Minh

     Phân loại: 895.922332 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.028974

                          Kho Mượn: M.017330 – M.017331

     Từ khoá:Hồ Chí Minh,Truyện ngắn,Con người,Cuộc sống

85. Hà Huy Giáp.Bác Hồ người Việt Nam đẹp nhất / Hà Huy Giáp. - H. : Thanh niên, 1977. - 233tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Gồm các nội dung vềHồ Chủ tịch và đạo đức cách mạng; cách mạng giải phóng dân tộc và Bác Hồ - Người Việt Nam đẹp nhất

Phân loại:895.922803

Ký hiệu kho:Kho đọc: VN.004162

Từ khoá:Văn học hiện đại, Việt Nam, Truyện ký, Hồ Chí Minh

86. Hồ Chí Minh tên người toả sáng / Biên soạn: Nguyễn Chí Thắng, Nguyễn Ngọc Đào, Lê Kim Dung. - Tái bản có sửa chữa. - H. : Thanh niên, 2000. - 155tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Gồm những mẩu chuyện được biên soạn theo lời kể của các nhân chứng lịch sử đã có những dịp tiếp xúc với Người ; Các bài viết về tác phong, ứng xử linh hoạt, khôn khéo của Bác những năm tháng ở nước ngoài.

     Phân loại: 895.922803 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.017254

                          Kho Mượn: MC.015500

     Từ khoá:Hồi kí,Hồ Chí Minh,Văn học hiện đại,Việt Nam

87. 120 câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh / Tuyển chọn: Nguyễn Sông Lam, Bình Minh. - H. : Thanh niên, 2010. - 291tr. ; 21cm.- (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh)

Tóm tắt: Gồm 120 câu chuyện hay, cảm động về Bác Hồ với đồng bào, chiến sĩ, và nhất là với các em thiếu nhi, đặc biệt là các em thiếu nhi miền Nam.

Phân loại: 895.922803 / M458T

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.028055

                          Kho Mượn: M.012907 – M.012908

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Kí,Việt Nam,Kỷ niệm

88. Người là Hồ Chí Minh : Tập hồi ký / Phong Vũ sưu tầm, biên soạn. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 1995. - 268tr. ; 19cm.

     Phân loại: 895.922803 / NG558L

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.013398

                          Kho Mượn: MC.015588 – MC.015589

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Hồi kí,Việt Nam,Hồ Chí Minh

89. Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. - H. : Chính trị Quốc gia, 2011. - 21cm.- (Tủ sách xã - phường - thị trấn)

          T.2 / Biên soạn: Trương Minh Tuấn chủ biên, Đào Duy Quát, Ngô Bá Toại, .... - Xuất bản lần thứ 2.- 2011. - 219tr.

     Phân loại: 895.922803 / NH556M

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.015503

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Truyện kể,Kí,Việt Nam

900 – LỊCH SỬ. ĐỊA LÝ

90. Đinh Chương. Hồ Chí Minh qua ký ức các nhân chứng lịch sử / Đinh Chương. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2005. - 375tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Bao gồm những câu chuyện kể về cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

     Phân loại: 959.704 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.023037

     Từ khoá:Hồi kí,Hồ Chí Minh,Hoạt động cách mạng,Việt Nam

91. Thời đại Hồ Chí Minh - Những mốc son rực rỡ / Vũ Kim Yến sưu tầm và biên soạn. - H. : Văn hóa thông tin, 2015. - 203tr. ; 21cm.- (Hồ Chí Minh người là niềm tin tất thắng)

     Tóm tắt: Tổng hợp lại những sự kiện lịch sử có tính chất bước ngoặt của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

     Phân loại: 959.704 / TH462Đ

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.029990

                          Kho Mượn: M.025450 – M.025451

     Từ khoá:Lịch sử,Hồ Chí Minh,Sự kiện lịch sử,Việt Nam

92. Chủ tịch Hồ Chí Minh & bản di chúc lịch sử / Bùi Kim Hồng chủ biên. - H. : Văn hoá thông tin, 2009. - 171tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Tóm tắt tiểu sử của chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như quá trình viết di chúc của Người

     Phân loại: 959.704092 / CH500T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.027400

                          Kho Mượn: M.010415- M.010416

     Từ khoá: Hồ Chí Minh,Tiểu sử,Di chúc

93. Đinh Chương. Hồ Chí Minh qua ký ức các nhân chứng lịch sử / Đinh Chương. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2005. - 375tr. ; 20cm.

     Tóm tắt: Tập hợp một số bài viết về cuộc sống đời thường cũng như trong sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua hồi ức của nhiều nhân chứng lịch sử.

     Phân loại: 959.704092 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.024569

                          Kho Mượn: M.001342

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Hồi ức,Hồ Chí Minh,Việt Nam

94. Đinh Thu Xuân. Bài ca Hồ Chí Minh / Đinh Thu Xuân. - H. : Công an nhân dân, 2010. - 231tr. ; 21cm.- (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)

     Tóm tắt: Ghi lại những dấu ấn, chân dung, nhân cách và tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời kì kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

     Phân loại: 959.704092 / B103C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.028042

                          Kho Mượn: M.012881 – M.012882

     Từ khoá:Lịch sử,Nhân vật,Tư tưởng Hồ Chí Minh,Sự kiện lịch sử,Hồ Chí Minh,Việt Nam

95. Đỗ Sâm. Những tấm gương tiêu biểu của thời đại Hồ Chí Minh : Hưởng ứng cuộc vận động sáng tác "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" / Đỗ Sâm. - H. : Thông tin và truyền thông, 2013. - 250tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Tập hợp các bài viết về cuộc đời, sự nghiệp của nhiều tấm gương sáng, tiêu biểu thế hệ Hồ Chí Minh như: Võ Nguyên Giáp, Trần Đăng Ninh, Phạm Kiệt,...

     Phân loại: 959.704092 / NH556T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.029471

                          Kho Mượn: M.022419 – M.022421

     Từ khoá: Lịch sử,Nhân vật,Tiểu sử,Sự nghiệp

96. Trần Văn Giàu. Hồ Chí Minh - Vĩ đại một con người / Trần Văn Giàu. - H. : Chính trị Quốc gia, 2010. - 790tr. ; 24cm.

     Tóm tắt: Trình bày về cuộc đời huyền thoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh với những cống hiến cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

     Phân loại: 959.704092 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.004700

                          Kho Mượn: M.014156

     Từ khoá:Hồ Chí Minh,Nhân vật lịch sử,Cuộc đời,Sự nghiệp,Việt Nam.

97. Unesco với sự kiện tôn vinh chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất / Chủ biên: Mạch Quang Thắng, Bùi Đình Phong, Chu Đức Tính. - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2013. - 223tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu một số hiểu biết cơ bản về Đại hội đồng Unesco tổ chức kỷ niệm các danh nhân, nghị quyết của Đại hội Unesco về Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và một số bài viết của một số tác giả nước ngoài về nhà văn hóa kiệt xuất Hồ Chí Minh.

     Phân loại: 959.704092 / U500N

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.029469

                          Kho Mượn: M.022393

     Từ khoá: Hồ Chí Minh,Anh hùng dân tộc,Nhà văn hóa,Unesco.

98. Văn Thị Thanh Mai. Hồ Chí Minh hành trình từ Làng Sen đến Ba Đình (1890 - 1969) / Văn Thị Thanh Mai. - H. : Chính trị Quốc gia, 2010. - 462tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu về tiểu sử cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh theo trình tự thời gian từ năm 1890 đến năm 1969.

     Phân loại: 959.704092 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.028818

                          Kho Mượn: M.016391- M.016392

     Từ khoá: Nhân vật lịch sử,Hồ Chí Minh,Tiểu sử,Sự nghiệp

99. Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử / Chủ biên: Phan Văn Các, Lê Văn Tích. - H. : Thông tin lý luận, 1993. - 20cm.

Tóm tắt:Trình bày các sự kiện về cuộc đời hoạt động của Hồ Chí Minh theo tiến trình lịch sử từ năm 1930 đến 2/9/1945

Phân loại: 959.7092

Ký hiệu kho:  Kho đọc: VN.012117

                      Kho mượn: MC.000997

Từ khóa: Hồ Chí Minh, Tiểu sử, Biên niên sử, Sự kiện lịch sử

100. Những mốc son trong hành trình của danh nhân Hồ Chí Minh. - H. :Lao động, 2000. - 294tr. ; 20cm.

     Tóm tắt: Những mốc lịch sử của Hồ Chí Minh từ lúc sinh thời đến khi Bác  ra đi tìm đường cứu nước và lãnh đạo đất nước đánh thắng giặc Pháp, giặc Mỹ cho đến lúc Bác về cõi vĩnh hằng.

     Phân loại: 959.7092 / NH556M

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.017266

     Từ khoá: Hồ Chí Minh,Tiểu sử,Kháng chiến chống Pháp,Kháng chiến chống Mỹ,Sự kiện lịch sử,Việt Nam.

Thư viện tỉnh Quảng Ninh
Tin khác
Cuộc thi Đại sứ văn hóc đọc năm 2020
Ngày sách Việt Nam lần thứ 7
TIN MỚI
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
VIDEO GIỚI THIỆU
BÌNH CHỌN

Đánh giá của bạn về website TVT Quảng Ninh


  Dễ sử dụng và có ích
  Dễ sử dụng
  Khó sử dụng