TÌM KIẾM OPAC
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
LỊCH PHỤC VỤ

Từ thứ 3 đến chủ nhật

Sáng: Từ 8h00’ đến 12h00’
Chiều: Từ 13h30’ đến 16h30’

 

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Thư mục Chuyên đề: Kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2017)

THƯ MỤC CHUYÊN ĐỀ:
KỶ NIỆM 73 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM (22/12/1944 – 22/12/2017)

        Cách đây 73 năm, ngày 22/12/1944, tại khu rừng Trần Hưng Đạo, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân - tổ chức tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam được thành lập. Sự ra đời của Quân đội ta là một sự kiện lịch sử trọng đại của cách mạng Việt Nam. Lần đầu tiên trong lịch sử, giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam có một Quân đội kiểu mới do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, giáo dục, rèn luyện và lãnh đạo; một Quân đội mang bản chất giai cấp công nhân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, anh hùng, dũng cảm, sẵn sàng hi sinh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì tự do, hạnh phúc của nhân dân.

                                   
     Nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2017), Thư viện tỉnh Quảng Ninh xin trân trọng giới thiệu cùng quý bạn đọc Thư mục Chuyên đề chào mừng: Kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2017). Thư mục tập hợp 47 tài liệu, được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái như sau:

1. 70 năm quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng / Sưu tầm biên soạn: Nguyễn Đức Cường, Phạm Lan Hương, Nguyễn Anh Minh. - H. : Văn hóa thông tin, 2014. - 435tr. ; 27cm.
Tóm tắt: Đề cập tới sự ra đời của quân đội nhân dân Việt Nam và quá trình xây dựng và trưởng thành trong 70 năm qua từ 22/12/1944 đến nay.
Phân loại: 355.009597 / B112M
Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.005520
2. Báo quân đội nhân dân 2000 - 2001 : Cơ quan của Đảng uỷ quân sự Trung ương và Bộ quốc phòng / Tuyển chọn: Nguyễn Phúc Ấm, Nguyễn Việt Ân, Bùi Văn Bồng,.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2002. - 955tr. ; 27cm.- (Tổng tập báo chí Việt Nam)
Tóm tắt: Sơ lược chặng đường phát triển của báo quân đội nhân dân và đăng tải những bài báo tiêu biểu trong giai đoạn từ 2000 - 2001
Phân loại: 070.5 / B108Q
Ký hiệu kho: Kho Tra cứu: TC.001389
3. Chế độ nghỉ dưỡng sức của người lao động và chế độ đối với sĩ quan quân đội thôi phục vụ tại ngũ, sĩ quan quân đội chuyển sang chuyên nghiệp. - H. : Lao động - xã hội, 2001. - 150tr. ; 19cm.
Tóm tắt: Tập hợp một số văn bản pháp qui hướng dẫn thực hiện chế độ dưàng sức của người lao động và chế độ đối với sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ, sĩ quan chuyển sang chuyên nghiệp.
Phân loại: 344.597 / CH250Đ
Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.018836
Kho Mượn: MC.003156
4. Chi Phan. 22 tác giả quân đội: chuyện đời, chuyện nghề / Chi Phan. - H. : Thanh niên, 2004. - 431tr. ; 19cm.
Phân loại: 895.922803 / H103M
Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.021541
Kho Mượn: MC.015494
5. Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp với quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng / Sưu tầm, biên soạn: Nguyễn Đức Cường, Phạm Lan Hương, Nguyễn Anh Minh. - H. : Văn hóa thông tin, 2014. - 419tr. ; 27cm.
Tóm tắt: Giới thiệu một số bài viết của các nhà nghiên cứu, tướng lĩnh, chiến sĩ về Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp với quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.
Phân loại: 355.0092 / CH500T
Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.005731
Kho Mượn: M.024639
6. Đặng Sỹ Lộc. Bồi dưỡng đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ doanh nghiệp quân đội : Sách chuyên khảo / Đặng Sỹ Lộc. - H. : Chính trị Quốc gia, 2011. - 247tr. ; 21cm.
Tóm tắt: Những vấn đề cơ bản; thực trạng và bài học kinh nghiệm; phương hướng và những giải pháp bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ doanh nghiệp quân đội theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
Phân loại: 174 / B452D
Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.028807
Kho Mượn: M.016413-16414
7. Đỗ Bích Thúy. Văn xuôi những cây bút trẻ quân đội / Đỗ Bích Thúy, Bùi Thị Như Lan, Quỳnh Vân. - H. : Phụ nữ, 2007. - 294tr. ; 19cm.
Phân loại: 895.9223 / V115X
Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.025417
Kho Mượn: M.003247, M.003275-3277
8. Hoàng Đức Nhuận. Bồi dưỡng lập trường giai cấp công nhân của đội ngũ đảng viên ở tổ chức cơ sở đảng trong quân đội hiện nay / Hoàng Đức Nhuận. - H. : Quân đội nhân dân, 2006. - 185tr. ; 19cm.
Tóm tắt: Trình bày quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và của Đảng về người đảng viên cộng sản, lập trường giai cấp công nhân ở đảng viên. Nêu một số vấn đề cơ bản, thực trạng cũng như đưa ra các phương hướng và giải pháp bồi dưỡng lập trường giai cấp công nhân của đội ngũ đảng viên ở các tổ chức cơ sở đảng trong quân đội hiện nay.
Phân loại: 355.4346 / B452D
Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.025172
Kho Mượn: M.002320
9. Hồ Chí Minh. Về kỷ luật và dân chủ trong quân đội / Hồ Chí Minh. - H. : Quân đội nhân dân, 1971. - 80tr. ; 19cm.
Tóm tắt: Trình bày tóm tắt những bài nói và viết của Hồ Chủ Tịch về đoàn kết, kỷ luật và dân chủ trong Đảng và Quân đội Việt Nam.
Phân loại: 335.4346 / V250K
Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.001825
10. Góp phần phòng, chống "phi chính trị hóa" quân đội. - H. : Quân đội nhân dân, 2010. - 250tr. ; 21cm.
Tóm tắt: Tập hợp các bài viết của các tác giả về phòng, chống "phi chính trị hóa" quân đội
Phân loại: 355 / G434P
Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.028579
Kho Mượn: M.015432
11. Lê Bỉnh. Tăng cường sức mạnh tư tưởng của quân đội nhân dân Việt Nam : Sách tham khảo / Lê Bỉnh. - H. : Chính trị quốc gia, 2003. - 180tr. ; 19cm.
Tóm tắt: Trình bày một số đặc điểm cơ bản của cuộc đấu tranh hệ tư tưởng ở nước ta hiện nay, sự tác động của nó đối với quân đội và nêu ra một số giải pháp cơ bản nhằm tăng cường sức mạnh tư tưởng của quân đội ta trong giai đoạn cách mạng mới
Phân loại: 355.009597 / T116C
Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.021391
Kho Mượn: MC.003231
12. Lê Văn Dũng. Nâng cao chất lượng xây dựng quân đội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước / Lê Văn Dũng. - H. : Quân đội nhân dân, 2001. - 139tr. ; 19cm.
Tóm tắt: Trình bày quá trình nâng cao chất lượng xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ từng bước hiện đại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
Phân loại: 355.009597 / N122C
Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.021902
Kho Mượn: MC.002926
13. Lê Văn Dũng. Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam về chính trị - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn / Lê Văn Dũng. - H. : Quân đội nhân dân, 2004. - 569tr. ; 21cm.
Tóm tắt: Khẳng định vai trò lãnh đạo về mọi mặt của Đảng đối với quân đội, đồng thời đưa ra những vấn đề chỉ đạo xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam về chính trị và một số công tác khác
Phân loại: 355.009597 / X126D
Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.025925
Kho Mượn: M.005061
14. Lê Văn Dũng. Xây dựng bản chất cách mạng của Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời kỳ mới / Lê Văn Dũng. - H. : Quân đội nhân dân, 2006. - 313tr. ; 21cm.
Tóm tắt: Khẳng định vai trò lãnh đạo trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, nâng cao bản chất cách mạng của Quân đội ta trong giai đoạn hiện nay
Phân loại: 355.009597 / X126D
Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.025946
15. Lê Văn Quang. Phát triển ý thức chính trị xã hội chủ nghĩa trong xã hội và quân đội thời kỳ đổi mới / Lê Văn Quang. - H. : Quân đội nhân dân, 2001. - 270tr. ; 19cm.
Tóm tắt: Trình bày bản chất quá trình biện chứng của ý thức chính trị xã hội chủ nghĩa và quân đội, đồng thời đề xuất về mặt phương pháp luận để phát triển ý thức chính trị xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
Phân loại: 320.532 / PH110T
Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.021904
Kho Mượn: MC.001578
16. Lịch sử quân đội nhân dân Việt Nam / Biên soạn: Phan Định, Hoàng Cơ Quảng, Nguyễn Đức Thông,.... - In lần thứ 4, có sửa chữa, bổ sung. - H. : Quân đội nhân dân, 1994. - 19cm.
T.2.-1994.-605tr.
Tóm tắt: Gồm những sự kiện và những kết luận, bài học kinh nghiệm về lịch sử đấu tranh và xây dựng quân đội nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam
Phân loại: 355.009597 / L302S
Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.012878
17. Lịch sử - Truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam. - H. : Văn hóa thông tin, 2014. - 418tr. ; 27cm.
Tóm tắt: Ghi lại những chặng đường lịch sử, truyền thống vẻ vang, những chiến công oanh liệt của Quân đội nhân dân ta.
Phân loại: 355.009597 / L302S
Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.005726
18. Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam. - H. : Quân đội nhân dân, 2000. - 65tr. ; 19cm.
Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật sĩ quan Việt Nam được quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 10 kì họp thứ 6 thông qua ngày 21/12/1999
Phân loại: 343.597 / L504S
Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.016905
19. Luật sỹ quan quân đội nhân dân Việt Nam. - H. : Hồng Đức, 2017. - 35tr. ; 19cm.
Tóm tắt: Luật sỹ quan quân đội nhân dân Việt Nam được sửa đổi, bổ sung một số điều có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2015
Phân loại: 343.597 / L504S
Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.029446-29447
Kho Tra cứu: TC.002282
20. Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam : Hiệu lực từ 01 - 7 - 2008. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2008. - 55tr. ; 19cm.
Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật sĩ quan quân đội nhân dân việt nam
Phân loại: 343.597 / L504S
Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.008467-8468
Kho Tra cứu: TC.001786
21. Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam. - H. : Hồng Đức, 2017. - 35tr. ; 19cm.
Tóm tắt: Toàn văn luật sửa đổi và bổ sung một số điều của luật sĩ quan quân đội nhân dân đã được quốc hội nước CHXHXN Việt Nam thông qua ngày 27/11/2014, có hiệu lực từ 1/7/2015.
Phân loại: 343.597 / L504S
Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.000096-98
Kho Mượn: M.030473-30474
22. Lưu Ngọc Khải. Thanh niên quân đội với việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong hội nhập quốc tế hiện nay : Sách chuyên khảo / Lưu Ngọc Khải, Nguyễn Văn Tùng. - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2013. - 146tr. ; 21cm.
Tóm tắt: Đề cập đến một số vấn đề lý luận về bản sắc văn hóa dân tộc, vai trò của thanh niên quân đội trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong hội nhập quốc tế hiện nay, thực trạng, phương hướng và giải pháp cơ bản nhằm phát huy vai trò của thanh niên quân đội trong việc giữ gin bản sắc văn hóa dân tộc trong hội nhập quốc tế hiện nay.
Phân loại: 355.009597 / TH107N
Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.029407
Kho Mượn: M.021987-21988
23. Mười năm truyện ngắn văn nghệ quân đội 1991 - 2000 / Tuyển chọn : Ngô Vĩnh Bình, Khuất Quang Thụy. - H. : Văn học, 2001. - 575tr. ; 19cm.
Tóm tắt: Giới thiệu 30 truyện ngắn trên tạp chí văn nghệ quân đội từ 1991- 2000.
Phân loại: 895.922334 / M558N
Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.017828
Kho Mượn: MC.013885-13886
24. Nhuận Vũ. Những tháng ngày trong quân đội miền Nam / Nhuận Vũ. - H. : Quân đội nhân dân, 1962. - 129tr. ; 19cm.
Phân loại: 895.922803 / NH556T
Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.000770
25. Nguyễn Bình trung tướng đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam. - In lần thứ 2 có sửa chữa. - H. : Quân đội nhân dân, 2005. - 336tr. ; 21cm.
Tóm tắt: Tập hợp những bài viết tưởng niệm ghi công trung tướng Nguyễn Bình-trung tướng đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp
Phân loại: 959.704092 / NG527B
Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.024122
Kho Mượn: M.000685
26. Nguyễn Mạnh Hưởng. Xây dựng quân đội về chính trị trong tình hình mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh / Nguyễn Mạnh Hưởng. - H. : Quân đội nhân dân, 2011. - 283tr. ; 21cm.
Tóm tắt: Trình bày tư tưởng xây dựng quân đội về chính trị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những nhân tố tác động và yêu cầu xây dựng quân đội về chính trị trong tình hình mới. Giới thiệu một số vấn đề vận dụng tư tưởng xây dựng quân đội về chính trị của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tình hình mới.
Phân loại: 355.009597 / X126D
Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.029143
Kho Mượn: M.019216
27. Nguyễn Văn Lý. Vai trò quân đội trong quá trình chủ động hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam : Sách chuyên khảo / Nguyễn Văn Lý. - H. : Quân đội nhân dân, 2011. - 254tr. ; 21cm.
Tóm tắt: Phân tích làm rõ thực trạng thực hiện vai trò quân đội trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và những vấn đề đặt ra hiện nay. Quan điểm, giải pháp khả thi góp phần tăng cường vai trò của quân đội trong quá trình chủ động hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam
Phân loại: 355.009597 / V103T
Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.029134
Kho Mượn: M.019223
28. Nguyễn Đình Minh. 70 năm quân đội nhân dân Việt Nam - Cội nguồn sức mạnh tinh thần / Nguyễn Đình Minh, Nguyễn Mạnh Hưởng. - H. : Quân đội nhân dân, 2014. - 219tr. ; 21cm.
Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản từ cội nguồn sức mạnh tinh thần đến những biểu hiện sức mạnh tinh thần của quân đội nhân dân Việt Nam trong lịch sử và trong tình hình mới.
Phân loại: 355.009597 / B126M
Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.030810
Kho Mượn: M.029540-29541
29. Nguyễn Mạnh Hưởng. Tư tưởng Hồ Chí Minh về quân đội nhân dân và việc vận dụng hiện nay / Nguyễn Mạnh Hưởng. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2012. - 294tr. ; 21cm.
Tóm tắt: Phân tích những nhân tố tác động, một số vấn đề cơ bản của việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong quân đội nhân dân vào sự nghiệp xây dựng quân đội cách mạng, củng cố quốc phòng, tảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
30. Phạm Văn Trà. 60 năm quân đội nhân dân Việt Nam xây dựng,chiến đấu,trưởng thành dưới lá cờ vẻ vang của Đảng / Phạm Văn Trà. - H. : Quân đội nhân dân, 2004. - 417tr. ; 21cm.
Tóm tắt: Tập hợp những bài viết trình bày quan điểm,tư tưởng, những vấn đề lí luận và thực tiễn về quá trìh xây dựng, trưởng thành và phát triển của quân đội nhân dân Việt Nam. đề cập đến phương hướng xây dựng quân đội trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, xây dựng Tổ quốc Việt Nam XHCN
Phân loại: 355.009597 / S111M
Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.022660
Kho Mượn: MC.003277
31. Pháo binh Quân đội nhân dân Việt Nam trong Đại thắng mùa Xuân năm 1975. - H. : Quân đội nhân dân, 2005. - 324tr. ; 21cm.
Tóm tắt: Nghiên cứu tổng kết, phát triển lý luận khoa học về nghệ thuật tác chiến pháo binh Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
Phân loại: 358 / PH108B
Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.025942
Kho Mượn: M.005078
32. Quan điểm tư tưởng Hồ Chí Minh về đức - tài trong xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội / Biên soạn: Nguyễn Quang Phát (ch.b), Phạm Bá Toàn, Nguyễn Đức Hùng,.... - H. : Quân đội nhân dân, 2006. - 325tr. ; 20cm.
Tóm tắt: Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức, tài năng người cán bộ cách mạng và vận dụng tư tưởng đó trong đội ngũ cán bộ quân đội hiện nay. Đồng thời trích dẫn Văn kiện của Đảng Cộng sản Việt Nam về đạo đức cách mạng và quan điểm của Hồ Chí Minh bàn về đạo đức và rèn luyện đạo đức cách mạng
Phân loại: 335.4346 / QU105Đ
Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.024846
33. Quân đội nhân dân Việt Nam truyền thống và hiện đại / Tuyển chọn và giới thiệu: Phan Ngọc Liên, Nghiêm Đình Vỳ, Nguyễn Minh Đức. - H. : Từ điển bách khoa, 2004. - 798tr. ; 24cm.
Tóm tắt: Gồm những bài viết giới thiệu truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam với sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của Đảng, Bác Hồ qua các thời kỳ cách mạng.
Phân loại: 355.009597 / QU121Đ
Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.002637
Kho Mượn: MC.003279
34. Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước : Sách chuyên khảo / Chủ biên: Trần Đăng Bộ, Hoàng Văn Phai. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2015. - 234tr. ; 21cm.
Tóm tắt: Đề cập đến một số vấn đề lý luận quân đội tham gia đào tạo nguồn nhân lực, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thực trạng , quan điểm và giải pháp.
Phân loại: 355.209597 / QU121Đ
Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.030065
Kho Mượn: M.025277-25278
35. Sưu tập tranh cổ động ở Bảo tàng Quân đội. - H. : Quân đội nhân dân, 2002. - 192tr. ; 19cm.
Tóm tắt: Giới thiệu khái niệm, vị trí của tranh cổ động trong xã hội. Tập hợp 249 bức tranh cổ động được chia thành 8 chủ đề khác nhau: Dân tộc, Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh... trong bảo tàng Quân đội Việt Nam.
Phân loại: 741.9597 / S566T
Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.024135
36. Tổng tập nhà văn quân đội : Kỷ yếu và tác phẩm / Tuyển chọn: Nam Hà, Dương Duy Ngữ, Phạm Hoa,.... - H. : Quân đội nhân dân, 2000. - 22cm.
T.1.- 2000.- 689tr.
Tóm tắt: Giới thiệu khái quát tiểu sử, sự nghiệp của các nhà văn quân đội, mỗi tác giả có đăng một số tác phẩm tiêu biểu.
Phân loại: 895.922 / T455T
Ký hiệu kho: Kho Tra cứu: TC.001231
37. Tổng tập nhà văn quân đội : Kỷ yếu và tác phẩm / Tuyển chọn: Nam Hà, Dương Duy Ngữ, Phạm Hoa,.... - H. : Quân đội nhân dân, 2000. - 22cm.
T.3.- 2000.- 1037tr.
Tóm tắt: Giới thiệu khái quát tiểu sử, sự nghiệp của các nhà văn quân đội, mỗi tác giả có đăng một số tác phẩm tiêu biểu.
Phân loại: 895.922 / T455T
Ký hiệu kho: Kho Tra cứu: TC.001233
38. Tổng tập nhà văn quân đội : Kỷ yếu và tác phẩm / Tuyển chọn: Nam Hà, Dương Duy Ngữ, Phạm Hoa,.... - H. : Quân đội nhân dân, 2000. - 22cm.
T.4.- 2000.- 1044tr.
Tóm tắt: Giới thiệu khái quát tiểu sử, sự nghiệp của các nhà văn quân đội, mỗi tác giả có đăng một số tác phẩm tiêu biểu.
Phân loại: 895.922 / T455T
Ký hiệu kho: Kho Tra cứu: TC.001234
39. Tổng tập nhà văn quân đội : Kỷ yếu và tác phẩm / Tuyển chọn: Nam Hà, Dương Duy Ngữ, Phạm Hoa,.... - H. : Quân đội nhân dân, 2000. - 22cm.
T.5.- 2000.- 1034tr.
Tóm tắt: Giới thiệu khái quát tiểu sử, sự nghiệp của các nhà văn quân đội, mỗi tác giả có đăng một số tác phẩm tiêu biểu.
Phân loại: 895.922 / T455T
Ký hiệu kho: Kho Tra cứu: TC.001235
Kho Mượn: M.005088-5089
40. Trần Duy Hương. Mấy vấn đề xây dựng Đảng, xây dựng quân đội trong thời kỳ hiện nay / Trần Duy Hương. - H. : Quân đội nhân dân, 2007. - 379tr. ; 19cm.
Tóm tắt: Tập hợp những bài viết phân tích âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cách mạng, Đảng và nhà nước ta. Tìm hiểu một số vấn đề về xây dựng Đảng, xây dựng quân đội hiện nay
Phân loại: 320 / M126V
Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.026243
41. Truyện ngắn hay trên tạp chí văn nghệ quân đội 1997. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 1998. - 553tr. ; 19cm.
Phân loại: 895.922334 / TR527N
Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.015923
Kho Mượn: MC.014997
42. Truyện ngắn hay và đoạt giải tạp chí văn nghệ quân đội : 1957 - 2002 / Tuyển chọn: Nguyễn Minh Tân, Anh Vũ, Nguyễn Thị Hạnh. - H. : Văn học, 2002. - 743tr. ; 21cm.
Phân loại: 895.9223 / TR527N
Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.019111
Kho Mượn: MC.015006
Kho Mượn: M.006275-6276
43. Truyện ngắn nữ văn nghệ quân đội mới. - H. : Phụ nữ, 2007. - 468tr. ; 21cm.
Phân loại: 895.92234 / TR527N
Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.025759
Kho Mượn: M.004291-4294
44. Truyện ngắn hay và đoạt giải văn nghệ quân đội mới 2005 - 2006 / Tuyển chọn: Nguyễn Bảo, Khuất Quang Thuỵ, Sương Nguyệt Minh. - H. : Phụ nữ, 2007. - 668tr. ; 21cm.
Phân loại: 895.92234 / TR527N
Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.026174
Kho Mượn: M.005919-5920, M.006055-6056
45. Tuyển truyện ngắn được giải tạp chí văn nghệ quân đội / Tuyển chọn: Nguyễn Bảo, Khuất Quang Thụy, Sương Nguyệt Minh. - H. : Văn học, 2007. - 826tr. ; 21cm.
Phân loại: 895.9223 / T527T
Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.025772
Kho Mượn: M.004366-4368
46. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức Cách mạng của người cán bộ quân đội. - H. : Quân đội nhân dân, 2004. - 152tr. ; 19cm.
Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức của người cán bộ quản lý trong quân đội. Phản ánh toàn diện các yếu tố tác động, phương hướng nội dung nâng cao đạo đức cách mạng người cán bộ quản lý trong quân đội hiện nay.
Phân loại: 335.4346 / T550T
Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.023372
Kho Mượn: MC.000920
47. Văn tạp chí văn nghệ quân đội : 1957 - 1982. - H. : Quân đội, 1981. - 857tr. ; 22cm.
Phân loại: 895.92234 / V115T
Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.000350
Phân loại: 335.4346 / T550T
Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.029111
Kho Mượn: M.019033-19034

Tin khác
TIN MỚI
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
VIDEO GIỚI THIỆU
HÌNH ẢNH GIỚI THIỆU
MỖI NGÀY MỘT CUỐN SÁCH
Làm ít hơn, được nhiều hơn

Có lẽ "Phá vỡ lối mòn tư duy" không phải là cuốn sách có thể thay đổi cuộc đời của bạn chỉ sau một đêm. Nhưng...
>>Xem thêm

Video sách nói
BÌNH CHỌN

Đánh giá của bạn về website TVT Quảng Ninh


  Dễ sử dụng và có ích
  Dễ sử dụng
  Khó sử dụng