TÀI LIỆU ĐỊA CHÍ
TÌM KIẾM OPAC
LỊCH PHỤC VỤ

* Mở cửa các ngày: Từ Thứ Ba đến Chủ nhật hàng tuần

Giờ mùa hè: Từ ngày 01/4 đến hết ngày 30/9.

Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’
Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00'

Giờ mùa đông: Từ ngày 01/10 đến hết ngày 30/3

Buổi sáng: Từ 8h00’ đến 12h00’
Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 16h30’

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE
MỖI NGÀY MỘT CUỐN SÁCH
CÙNG BẠN ĐỌC SÁCH
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THƯ MỤC TƯ LIỆU BÁO, TẠP CHÍ TIÊU BIỂU VỀ “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH”

I. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

1. Bảo Bình. Học Bác, làm theo Bác ở Vùng Mỏ/ Bảo Bình// Quảng Ninh.- 2021.- Quảng Ninh.- Số Đặc biệt chào mừng ngày 23 tháng 5.- Tr.5.

Tóm tắt: Những thành tích đạt được của tỉnh Quảng Ninh sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Phân loại: 335.4346/H419B

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh - Quảng Ninh - Chỉ thị số 05-CT/TW

2. Lê Thị Cẩm Nhung. Thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW về "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (2016 - 2021)/Lê Thị Cẩm Nhung//Tạp chí Lịch sử Đảng.- 2021.- Số 367 (tháng 6).- Tr.86 - 89.

Tóm tắt:Vai trò, vị trí, tầm quan trọng đặc biệt của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đối với toàn xã hội. Kết luận kết luận số 01-KL/TW ngày 18/52021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" được ban hành, tiếp tục khẳng định tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là động lực, nguồn sức mạnh to lớn để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy nội lực, vượt qua khó khăn thử thách, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và mọi nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

Phân loại: 335.4346/TH552H

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh - Hồ Chí Minh - Chỉ thị số 05-CT/TW

3. Lưu Linh. Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính Trị: Quán triệt chuyên đề học tập và làm theo Bác về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước/ Lưu Linh, Nguyễn Thanh//Quảng Ninh.-2021.- Ngày 14 tháng 6 (số 10962).- Tr.1, 2.

Tóm tắt: Ngày 12/6/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và triển khai kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tại Quảng Ninh, công tác quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã được triển khai đồng bộ trong toàn Đảng bộ tỉnh, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đã gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước,…

Phân loại: 335.4346/H452N

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh - Hội nghị toàn quốc - Quảng Ninh - Chỉ thị số 05-CT/TW

4. Ngô Văn Thạo. Thực hiện ý chí tự lực, tự cường, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh/Ngô Văn Thạo// Tuyên giáo.- 2021.- Số 5.- Tr.42-46

Tóm tắt: Chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc, ý chí, khát vọng đất nước phồn vinh hạnh phúc trong toàn dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh là động lực cho sự phát triển trong giai đoạn phát triển mới. Bài viết nhấn mạnh vai trò quan trọng của ý chí, khát vọng phát triển đất nước trong toàn dân tộc và…..

Phân loại: 335.4346/TH552H

Từ khóa: Chính trị - Tư tưởng Hồ Chí Minh - Đạo đức - Phong cách  - Việt Nam

5. Nguyễn Đình Tương. Vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo gương Bác/ Nguyễn Đình Tương//https://tuyengiao.vn.- 2021.- Ngày 07 tháng 08.

Tóm tắt: Đề cập đến vai trò, nêu gương của cán bộ đảng viên trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đòi hỏi mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên phải nêu cao ý thức, trách nhiệm tự giác trên cả ba nội dung: học Bác, làm theo Bác và nêu gương.

Phân loại: 335.4346/V103T

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh – Đạo đức – Phong cách

6. Nguyễn Hùng Hậu. Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc: Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống/ Nguyễn Hùng Hậu//Lý luận chính trị.- 2021.- Số 5.-Tr.3 - 7.

Tóm tắt: Luận giải cơ sở lý luận và thực tiễn của quan điểm chỉ đạo, phân phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phấn đấu đến năm 2045 Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Phân loại: 324.2597071/KH462D

Từ khóa: Văn kiện Đại hội - Chính trị - Đại hội XIII.

7. Nguyễn Phú Trọng. Ra sức học tập, nỗ lực phấn đấu và rèn luyện, không ngừng làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh: Quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng/Nguyễn Phú Trọng//Tạp chí Cộng sản.-2021.- Số 968 (tháng 6).- Tr.3-9.

Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn bài phát biểu "Ra sức học tập, nỗ lực phấn đấu và rèn luyện, không ngừng làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh" của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII, "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; triển khai kết luận số 01 KL/TW, ngày 18/5/2021, của Bộ Chính trị khóa XIII, "Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Phân loại: 335.4346/R100S

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh - Đạo đức - Phong cách - Nguyễn Phú Trọng - Bài phát biểu - Chỉ thị số 05-CT/TW

8. Nguyễn Trọng Nghĩa. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới/ Nguyễn Trọng Nghĩa// Tạp chí Cộng sản.- 2021.- Số 967 (tháng 6).- Tr.11 – 17.

Tóm tắt: Bài viết đề cập đến 2 vấn đề lớn: Nhìn lại 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới.

Phân loại: 335.4346/T306T

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh – Đạo đức – Phong cách

9. Nguyễn Xuân Phúc. Tỏa sáng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khơi dậy và thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc: Quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng/Nguyễn Xuân Phúc//Tạp chí Cộng sản.-2021.- Số 967 (tháng 6).-Tr.3-10.

Tóm tắt: Giới thiệu bài viết quan trọng "Tỏa sáng tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, khơi dậy và thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc" của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhân dịp sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016, của Bộ Chính trị, "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Phân loại: 335.4346/T401S

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh - Đạo đức - Phong cách - Nguyễn Xuân Phúc - Bài viết

10. Nguyễn Xuân Thắng. Chủ tịch Hồ Chí Minh với hành trình thực hiện khát vọng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội: Kỷ niệm 110 năm ngày Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước 5/6/1911 - 5/6/2021/ Nguyễn Xuân Thắng//Tạp chí Lịch sử Đảng.- 2021.- Số 367 (tháng 6).- Tr.3 - 8.

Tóm tắt: Giới thiệu bài phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo của Gs, Ts Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương về Chủ tịch Hồ Chí Minh với hành trình thực hiện khát vọng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Phân loại: 959.704092/CH500T

Từ khóa: Lịch sử - Hồ Chí Minh - Độc lập dân tộc - Chủ nghĩa xã hội

11. Nguyễn Viết Thông. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc/ Nguyễn Viết Thông// Tuyên giáo.- 2021.- Số 7.- Tr.41- 45

Tóm tắt: Bài viết phân tích cụ thể 2 vấn đề: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí, tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh hạnh phúc; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay.

Phân loại: 335.4346/H419T

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh - Đạo đức - Phong cách – Hồ Chí Minh

12. Phạm Hồng Chương. Khát vọng độc lập, tự do, hạnh phúc và tầm nhìn thời đại Hồ Chí Minh/ Phạm Hồng Chương, Đinh Đức Duy// Lý luận chính trị.- 2021.- Số 6.- Tr.9 – 13.

Tóm tắt: Ý nghĩa sự kiện Bác Hồ ra đi tim đường cứu nước ngày 5/6/1911 trong tiến trình lịch sử đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX, thể hiện khát vọng và tầm nhìn thời đại của Người. Giá trị nền tảng của tư tưởng Hồ Chí Minh, tin tưởng, quyết tâm và kiên trì phấn đấu thực hiện tiêu chí Độc lập – Tự do – Hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam mà Người đã chỉ ra để đất nước ta vững bước cùng nhân loại.

Phân loại: 335.4346/KH110V

Từ khóa: Lịch sử - Hồ Chí Minh – Việt Nam

13. Trần Minh Trường. Sức sống trường tồn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh/Nguyễn Minh Trường//http://lyluanchinhtri.vn.- 2021.- Ngày 24 tháng 08.

Tóm tắt: Bài viết phân tích, chứng minh giải phóng con người là hạt nhân trong triết lý nhân văn phát triển Hồ Chí Minh. Điều này thể hiện ở những giá trị cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh: Giải phóng con người khỏi sự tha hóa bản tính tự nhiên của con người; giải phóng con người khỏi sự nô dịch, áp bức, bóc lột của thực dân, đế quốc và đói nghèo, mù chữ, bệnh tật; giải phóng con người khỏi chủ nghĩa cá nhân; giải phóng con người khỏi tàn dư, hậu quả của chiến tranh; xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện để con người có thể tự giải phóng mình.

Phân loại: 335.4346/S552S

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh – Đạo đức – Phong cách

14. Trúc Linh. Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo Bác/ Trúc Linh// Quảng Ninh.-2021.- Ngày 19 tháng 5 (số 10940).- Tr.1, 2.

Tóm tắt: Những đánh giá tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của tỉnh Quảng Ninh được diễn ra ngày 18/5/2021 tại thành phố Hạ Long.

Phân loại: 335.4346/S450K

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh - Hội nghị sơ kết - Chỉ thị số 05-CT/TW - Quảng Ninh

15. Vi Ngọc Bích. Quảng Ninh: Học Bác trở thành hành động tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên// https://dangcongsan.vn.- 2021.- Ngày 12 tháng 05.

Tóm tắt: Ghi lại cuộc phỏng vấn của đồng chí Vi Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh với phóng viên về kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Phân loại: 335.4346/QU106N

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh – Chỉ thị số 05-CT/TW – Quảng Ninh – Vi Ngọc Bích

 II. Bài viết của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

16. Bài viết của Tổng Bí thư nêu vật sự sáng tạo trong xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam: Thời sự quốc tế// Nhân dân.- 2021.- Ngày 8 tháng 8 (số 24028).- Tr. 8.

Tóm tắt: Ghi lại trả lời phỏng vấn của TTXVN, ông Kenny Coyle, Ủy viên Ban Ðối ngoại Ðảng Cộng sản Anh nhấn mạnh, bài viết "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã nêu bật sự đổi mới, sáng tạo trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Theo ông, Ðảng Cộng sản Việt Nam không những đã tiếp thu những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, mà còn vận dụng thành công vào thực tiễn xã hội Việt Nam, qua đó nâng cao vị thế của Việt Nam trên thế giới.

Phân loại: 324.2597071/B103V

Từ khóa: Đảng Cộng sản Việt Nam - Chủ nghĩa xã hội - Nguyễn Phú Trọng - Việt Nam

17. Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm sáng tỏ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam: Thời sự quốc tế// Nhân dân.- 2021.- Ngày 12 tháng 8 (số 24032).- Tr.4, 8.

Tóm tắt: Những nhận định của ông Stefan Kühner - Chủ tịch Quỹ Marx-Engels của Đức, thành viên Ủy ban quốc tế của Đảng Cộng sản Đức về bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã làm sáng tỏ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Phân loại: 324.2597071/B103V

Từ khóa: Đảng Cộng sản Việt Nam - Chủ nghĩa xã hội - Nguyễn Phú Trọng - Việt Nam – Kühner, Stefan

18. Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm rõ con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam: Thời sự quốc tế// Nhân dân.- 2021.- Ngày 7 tháng 8 (số 24027).- Tr. 5, 8.

Tóm tắt: Nhận định của Giáo sư, Tiến sĩ Günter Giesenfeld, nhà khoa học truyền thông và đạo diễn phim người Đức, trong cuộc trao đổi với phóng viên TTXVN về bài viết "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phong phú về nội dung, làm rõ con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, cả về mặt lý luận và thực tiễn.

Phân loại: 324.2597071/B103V

Từ khóa:  Đảng Cộng sản Việt Nam - Chủ nghĩa xã hội - Nguyễn Phú Trọng - Việt Nam – Giesenfeld, Günter

19. Bài viết của Tổng Bí thư phân tích toàn diện con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam: Thời sự quốc tế// Nhân dân.- 2021.- Ngày 15 tháng 8 (số 24035).- Tr.4, 8.

Tóm tắt: Báo Thế giới trẻ (Jungewelt) của Đức số ra ngày 12/8 đăng hai bài của tác giả Gerhard Feldbauer về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, đánh giá bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phân tích sâu sắc và toàn diện con đường mà Việt Nam đã lựa chọn từ sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Phân loại: 324.2597071/B103V

Từ khóa: Đảng Cộng sản Việt Nam - Chủ nghĩa xã hội - Nguyễn Phú Trọng - Việt Nam – Feldbauer, Gerhard

20. Bài viết ý nghĩa đối với giai đoạn phát triển mới của Việt Nam: Dư luận quốc tế về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng// Nhân dân.- 2021.- Ngày 26 tháng 7 (số 24015).- Tr.4, 8.

Tóm tắt: Những đánh giá của Giáo sư G.Jayachandra Reddy, nguyên Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á và Thái Bình Dương thuộc Đại học Sri Venkateswara ở bang Andhra Pradesh (Ấn Độ) về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” đối với giai đoạn phát triển mới của Việt Nam.

Phân loại: Phân loại: 324.2597071/B103V

Từ khóa:  Đảng Cộng sản Việt Nam - Chủ nghĩa xã hội - Nguyễn Phú Trọng - Việt Nam - G.Jayachandra Reddy

21. Chu Quang Thiện. Quán triệt các luận điểm trong bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch/ Chu Quang Thiện// Tạp chí Cộng sản.- 2021.- Số 968.- Tr.50 – 56.

Tóm tắt: Những vấn đề cần quán triệt trong công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình hiện nay được tác giả rút ra qua việc nghiên cứu bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.

Phân loại: 324.2597071/QU105T

Từ khóa: Chính trị - Chủ nghĩa xã hội – Luận điểm – Việt Nam

22. Đoàn Minh Huấn. Bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện cả tầm tư tưởng - lý luận và định hướng thực tiễn/ Đoàn Minh Huấn // https://www.tapchicongsan.org.vn.- 2021.- Ngày 12 tháng 07.

Tóm tắt: Ghi lại cuộc trao đổi giữa phóng viên với PGS, TS. Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản về bài viết của đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện tầm tư tưởng – lý luận và thực tiễn của bài viết.

Phân loại: 324.2597071/B103V

Từ khóa: Đảng Cộng sản Việt Nam – Chủ nghĩa xã hội – Nguyễn Phú Trọng – Đoàn Minh Huấn

23. Đỗ Xuân Tuất. Vững bước trên con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn – Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội: Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng găn với học tập…/ Đỗ Xuân Tuất// Tạp chí Cộng sản.- 2021.- Số 967 (tháng 6).- Tr.38 – 45.

Tóm tắt: Bài viết nêu bật 3 vấn đề lớn: Từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa cộng sản, tìm ra con đường giải phóng và phát triển dân tộc Việt Nam; Kiến tạo những nhân tố bảo đảm thắng lợi của con đường giải phóng và phát triển dân tộc Việt Nam - độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Kiên định con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh và dân tộc đã chọn, thực hiện khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.

Phân loại: 324.2597071/V556B

Từ khóa: Đảng Cộng sản Việt Nam – Độc lập dân tộc – Chủ nghĩa xã hội – Việt Nam.

24. Giải đáp nhiều câu hỏi về sự phát triển đất nước: Dư luận quốc tế về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng// Nhân dân.- 2021.- Ngày 29 tháng 7 (số 24018).- Tr.4, 8.

Tóm tắt: Gồm những chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại LB Nga, Tiến sĩ sử học Evgeny Kobelev, nhà nghiên cứu hàng đầu tại Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và ASEAN thuộc Viện Viễn đông (Viện Hàn lâm khoa học Nga) khẳng định, bài viết "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra đời rất đúng lúc, giải đáp nhiều câu hỏi liên quan sự phát triển hiện đại của Việt Nam.

Phân loại: 324.2597071/B103V

Từ khóa: Đảng Cộng sản Việt Nam - Chủ nghĩa xã hội - Nguyễn Phú Trọng - Việt Nam - Kobelev, Evgeny

25. Kiên trì thực hiện mục tiêu đúng đắn đã lựa chọn: Dư luận quốc tế về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng// Nhân dân.- 2021.- Ngày 30 tháng 7 (số 24019).- Tr.4, 8.

Tóm tắt: Những chia sẻ của ông Syvanh Homsayadeth, Phó Tổng Biên tập Báo Pasaxon, Cơ quan ngôn luận của Trung ương Ðảng NDCM Lào khi trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Lào về bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu bật nhiều vấn đề về lý luận cũng như thực tế phát triển của chủ nghĩa xã hội (CNXH) tại Việt Nam trước đây và hiện nay. Bài viết cũng nêu rõ những tiến bộ, ưu điểm mà chỉ có CNXH mới mang lại cho nhân dân.

Phân loại: 324.2597071/B103V

Từ khóa: Đảng Cộng sản Việt Nam - Chủ nghĩa xã hội - Nguyễn Phú Trọng - Việt Nam - Syvanh Homsayadeth

26. Một tư duy mang tầm thời đại: Dư luận quốc tế về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng// Nhân dân.- 2021.- Ngày 27 tháng 7 (số 24016).- Tr.2, 8.

Tóm tắt: Nhận định của Tiến sĩ kinh tế học Ruvislei Gonzalez Sáez, Trưởng Bộ phận châu Á của Trung tâm Nghiên cứu chính trị quốc tế của Cuba (CIPI), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Cuba - Việt Nam về bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là văn bản quan trọng nhất trên khía cạnh lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội (CNXH) trong những năm qua tại Việt Nam.

Phân loại: Phân loại: 324.2597071/B103V

Từ khóa: Đảng Cộng sản Việt Nam - Chủ nghĩa xã hội - Nguyễn Phú Trọng - Việt Nam – Sáez, Ruvislei Gonzalez

27. Nguyễn Bá Dương. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội - Mục tiêu, lý tưởng và lẽ sống của chúng ta// https://dangcongsan.vn.- 2021.- Ngày 28 tháng 08.

Tóm tắt: Giới thiệu bài viết “Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội” của tác giả Nguyễn Bá Dương nhằm đẩy mạnh tuyên truyền và lan tỏa, hưởng ứng, truyền cảm hứng bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về mục tiêu, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là cơ sở lý luận và khoa học để xây dựng, củng cố niềm tin tất thắng của đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Phân loại: 324.2597071/K305Đ

Từ khóa: Đảng Cộng sản Việt Nam – Độc lập dân tộc – Chủ nghĩa xã hội

28. Nguyễn Phú Trọng. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam: Quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng/ Nguyễn Phú Trọng// Tạp chí Cộng sản.-2021.- Số 966 (tháng 5).- Tr.3-14.

Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn bài viết "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Phân loại: 324.2597071/M458S

Từ khóa: Chủ nghĩa xã hội - Bài viết - Nguyễn Phú Trọng

29. Quyết định đúng đắn về con đường phát triển của Việt Nam: Dư luận quốc tế về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng// Nhân dân.- 2021.- Ngày 28 tháng 7 (số 24017).- Tr.3, 8.

Tóm tắt: Nhận định của Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico (PT) Alberto Ayana Gutiérrez nhận định bài viết "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho thấy, việc lựa chọn con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội là một quyết định đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, phù hợp với thực tiễn ở Việt Nam.

Phân loại: 324.2597071/B103V

Từ khóa: Đảng Cộng sản Việt Nam - Chủ nghĩa xã hội - Nguyễn Phú Trọng - Việt Nam – Gutiérrez, Alberto Ayana

30. Việt Nam kiên định trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội https://www.tapchicongsan.org.vn .- 2021.- Ngày 26 tháng 08.

Tóm tắt: Nhân dịp kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2021), bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng có bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. Bài viết đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của độc giả trong và ngoài nước. Nhân dịp này, phóng viên Tạp chí Cộng sản đã phỏng vấn ông Keo Baphnom, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia về nội dung của bài viết quan trọng trên.

Phân loại: 324.2597071/V308N

Từ khóa: Đảng Cộng sản Việt Nam – Chủ nghĩa xã hội – Phỏng vấn - Keo Baphnom

Thư viện tỉnh Quảng Ninh
Tin khác
TIN MỚI
Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc
Ngày sách Việt Nam lần thứ 7
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
VIDEO GIỚI THIỆU
HÌNH ẢNH GIỚI THIỆU
BÌNH CHỌN

Đánh giá của bạn về website TVT Quảng Ninh


  Dễ sử dụng và có ích
  Dễ sử dụng
  Khó sử dụng