TÌM KIẾM OPAC
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
LỊCH PHỤC VỤ

Từ thứ 3 đến chủ nhật

Buổi sáng: Từ 8h00’ đến 12h00’
Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 16h30’

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW Quảng Ninh, cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc

Thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW (ngày 1/7/2014) của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế”, tỉnh Quảng Ninh đã và đang triển khai quyết liệt, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

Trước khi Nghị quyết số 36-NQ/TW được ban hành, hoạt động khoa học và công nghệ (KHCN) trên địa bàn tỉnh đã được các cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Trong đó, hoạt động ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin (CNTT) được xác định là động lực quan trọng để thực hiện thắng lợi 3 đột phá chiến lược theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Từ năm 2011, tỉnh đã ban hành 8 nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo và cơ chế chính sách thúc đẩy hoạt động ứng dụng và phát triển CNTT. Hằng năm tỉnh dành 4-5% nguồn chi thường xuyên cho phát triển KHCN, trong đó có lĩnh vực ứng dụng CNTT.

Quang cảnh demo Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh Quảng Ninh.

Việc ứng dụng CNTT đã được các cấp ủy, chính quyền, các ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh quan tâm thực hiện; qua đó có những đóng góp tích cực trong cải cách hành chính, chỉ đạo, điều hành. Tuy nhiên, giai đoạn này hoạt động ứng dụng CNTT còn có mặt hạn chế, chưa phát huy được hết vai trò là nền tảng, công cụ quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nguyên nhân là do trong quá trình triển khai, nhiều đơn vị còn lúng túng, thiếu sự chủ động thực hiện các nội dung, nhiệm vụ ứng dụng và phát triển CNTT liên quan đến đơn vị mình; kinh phí đầu tư phát triển CNTT còn dàn trải, thiếu đồng bộ trong triển khai kết cấu hạ tầng và nguồn nhân lực; chưa có cơ chế chính sách đủ mạnh thu hút nguồn nhân lực CNTT; khoảng cách “số” giữa các khu vực còn lớn, đặc biệt là các vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo, gây khó khăn cho việc triển khai đồng bộ, trên diện rộng các ứng dụng CNTT.

Trên cơ sở bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra theo Nghị quyết số 36-NQ/TW, Quảng Ninh đã tập trung đổi mới mạnh mẽ, toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT trong toàn tỉnh.

Cụ thể, đối với cấp tỉnh, ngay sau khi Nghị quyết 36-NQ/TW được ban hành, Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động số 33-CTr/TU (ngày 27/01/2015) về thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW; đồng thời chỉ đạo quán triệt nội dung nghị quyết đến toàn thể cán bộ chủ chốt của tỉnh; chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết đến các chi, đảng bộ cơ sở; đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị.

Sau quá trình học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết, Tỉnh ủy đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của các địa phương, đơn vị. Đồng thời gắn việc kiểm điểm, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo ứng dụng CNTT phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của các cơ quan, địa phương, đơn vị.

Đối với cấp huyện và tương đương, 100% đảng bộ trực thuộc tỉnh đã hoàn thành tổ chức học tập phổ biến, quán triệt Nghị quyết cho đội ngũ cán bộ chủ chốt. Sau hội nghị cấp huyện, các đảng bộ cơ sở trong toàn tỉnh tiếp tục tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết cho thành phần là cán bộ, đảng viên; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan, đơn vị cấp huyện, xã. Hình thức học tập, quán triệt phong phú, như qua các hội nghị báo cáo viên, bản tin nội bộ, lồng ghép trong các cuộc họp của cấp ủy, trong hội nghị sinh hoạt chi bộ định kỳ...

Sở Thông tin và Truyền thông đã hướng dẫn, cung cấp thông tin đến các cơ quan báo chí của tỉnh và các cơ quan báo chí hợp tác truyền thông với tỉnh, thường trú, chuyên trách theo dõi thông tin trên địa bàn tỉnh về các chủ trương, đề án, dự án ứng dụng CNTT; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn ngành dọc và các đơn vị chức năng tổ chức tốt hoạt động thông tin, tuyên truyền, tạo đồng thuận trong cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong quá trình triển khai Nghị quyết và Chương trình hành động của tỉnh. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, quán triệt, phổ biến đã tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân về ứng dụng, phát triển CNTT, tạo cơ sở nền móng cho việc quản lý, điều hành, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, hiện đại, phù hợp với xu thế...

Ban chỉ đạo chính quyền điện tử các cấp đã tích cực chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác ứng dụng và phát triển CNTT trong cải cách hành chính, gắn với cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, từ đó tiếp tục nâng cao chất lượng điều hành, xử lý công việc, tạo môi trường công khai, minh bạch, thông thoáng, thu hút doanh nghiệp đầu tư, sản xuất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của địa phương.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, quán triệt, phổ biến đã tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân về ứng dụng, phát triển CNTT, tạo cơ sở nền móng cho việc quản lý, điều hành, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, hiện đại, phù hợp với xu thế. Đến nay, hạ tầng CNTT của tỉnh đảm bảo hiện đại; năng lực mạng viễn thông trong xã hội và doanh nghiệp không ngừng phát triển, đặc biệt là chất lượng dịch vụ, tốc độ mạng internet, vùng phủ sóng di động 4G ngày càng mở rộng, nâng cao. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, các trung tâm hành chính công cấp huyện, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã hoạt động có hiệu quả, góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Đặc biệt, hệ thống dùng chung và chuyên ngành từng bước tạo lập môi trường làm việc chuyên nghiệp, liên thông, hiện đại, nâng cao hiệu quả công việc cho cán bộ, công chức. Qua đó làm thay đổi căn bản ý thức, cách thức phục vụ người dân, doanh nghiệp, góp phần hình thành nền hành chính chuyên nghiệp, năng động, hiện đại. Việc xây dựng, hình thành Khu công viên CNTT sẽ góp phần phát triển dịch vụ thông minh sáng tạo, là đòn bẩy, điểm kết nối để tạo ra các năng lực mới về thành phố thông minh và sáng tạo, đưa Quảng Ninh trở thành trung tâm kinh tế tri thức thông tin của khu vực, tạo động lực phát triển các ngành có lợi thế của Quảng Ninh như kinh tế biển, logistics và thu hút các doanh nghiệp CNTT trong, ngoài nước, chuyên gia CNTT có trình độ cao về làm việc tại đây nhằm hình thành nền hệ sinh thái nội dung số của tỉnh.

Nguồn: Báo Quảng Ninh
Tin khác
TIN MỚI
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
VIDEO GIỚI THIỆU
MỖI NGÀY MỘT CUỐN SÁCH
Làm ít hơn, được nhiều hơn

Có lẽ "Phá vỡ lối mòn tư duy" không phải là cuốn sách có thể thay đổi cuộc đời của bạn chỉ sau một đêm. Nhưng...
>>Xem thêm

Video sách nói
BÌNH CHỌN

Đánh giá của bạn về website TVT Quảng Ninh


  Dễ sử dụng và có ích
  Dễ sử dụng
  Khó sử dụng