Mở cửa các ngày từ Thứ 3 – Chủ Nhật hàng tuần. Buổi sáng từ 7h30 - 12h00. Buổi chiều từ 13h30 - 16h30
Tin tức nổi bật

Đề án “Xây dựng mô hình thư viện cơ sở phục vụ nhân dân miền núi, biên giới vùng trung du miền núi phía Bắc giai đoạn 2025 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Ngày 29-11-2022 Lượt xem: 124

Vụ Thư viện được giao nhiệm vụ xây dựng Đề án trình Thủ tướng Chính phủ vào năm 2023

Ngày 14/11/2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 2940/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 96/NQ-CP ngày 01/8/2022 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị.

Quyết định được ban hành nhằm mục đích triển khai công tác nghiên cứu, quán triệt nội dung Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 96/NQ-CP của Chính phủ để tạo sự thống nhất trong nhận thức ở tất cả các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ; đồng thời đổi mới tư duy phát triển và đẩy mạnh quyết tâm của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ về nhiệm vụ xây dựng và phát triển vùng, nhất là về liên kết vùng, về quan hệ đối ngoại, về cơ chế chính sách đặc thù, về phân bổ nguồn lực, về nguồn nhân lực nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của vùng, giải quyết các vấn đề trọng điểm quốc gia tại vùng, các vấn đề liên ngành, liên vùng; Chủ động phối hợp tốt với các cơ quan thông tấn, báo chí để tuyên truyền, phổ biến thông tin về Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 96/NQ-CP của Chính phủ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng nhiều hình thức, phương thức truyền thông đa dạng, tạo nhận thức sâu sắc về cơ hội, thách thức, cũng như yếu tố tiềm năng, vị thế của vùng để tiếp tục tạo sự bứt phá của vùng trung du và miền núi phía Bắc trong giai đoạn tiếp theo.

Căn cứ 05 quan điểm chỉ đạo, mục tiêu và 03 chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030, mục tiêu đến năm 2045, 05 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu được đề ra tại Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị gắn với 06 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được đề ra tại Nghị quyết số 96/NQ-CP của Chính phủ, Bộ VHTTDL đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị thuộc Bộ, trong đó Vụ Thư viện được giao nhiệm vụ hoàn thành Đề án “Xây dựng mô hình thư viện cơ sở phục vụ nhân dân miền núi, biên giới vùng trung du miền núi phía Bắc giai đoạn 2025 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045” để báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2023.

Nguồn: Thế Tưởng - Vụ Thư viện

Gọi điện: 0203.6500.163
Facebook Youtube
wiget Chat Zalo