Mở cửa các ngày từ Thứ 3 – Chủ Nhật hàng tuần. Buổi sáng từ 7h30 - 12h00. Buổi chiều từ 13h30 - 16h30

Tổ chức bộ máy

Ban giám đốc

Phó Giám đốc phụ trách

Phó Giám đốc phụ trách: Ông Phạm Văn Triển - Trình độ chuyên môn: Đại học - Điện thoại di động: 0913.086.076 - Email: trongtrienpham@gmail.com * Quyền hạn và trách nhiệm: Phó Giám đốc phụ trách là người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao và trước Pháp luật về toàn bộ hoạt động của Thư viện tỉnh; phân công nhiệm vụ cho Phó Giám đốc chỉ đạo, phụ trách, thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực được phân công. * Nhiệm vụ 1. Là Thủ trưởng cơ quan, chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành các hoạt động của Thư viện tỉnh theo chức năng nhiệm vụ được giao. 2. Trực tiếp phụ trách: - Công tác xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển thư viện; - Công tác tổ chức cán bộ; kế hoạch tài chính; thi đua, khen thưởng, kỷ luật; thanh tra, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, khiếu nại, tố cáo; Cải cách hành chính; Phòng cháy chữa cháy; phòng chống khủng bố; - Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Phòng Hành chính tổng hợp. - Là người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Thư viện tỉnh

Phó Giám đốc: Bà Nguyễn Thị Thủy

Phó Giám đốc: Bà Nguyễn Thị Thủy - Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý Văn hóa - Điện thoại văn phòng: 0203.658.6631 - Email: thuy83.tvqn@gmail.com * Quyền hạn và trách nhiệm Phó Giám đốc là người giúp việc Phó Giám đốc phụ trách, chịu trách nhiệm trước Phó Giám đốc phụ trách và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Phó Giám đốc phụ trách vắng mặt, Phó Giám đốc được uỷ quyền điều hành hoạt động của Thư viện tỉnh. * Nhiệm vụ 1. Giúp Phó Giám đốc phụ trách quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động các lĩnh vực: - Công tác chuyên môn nghiệp vụ thư viện (bổ sung vốn tài liệu, xây dựng phong trào cơ sở, tuyên truyền...); - Công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thư viện, vận hành thư viện điện tử; - Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo hoạt động các phòng: Nghiệp vụ, Công tác bạn đọc; - Giúp Phó Giám đốc phụ trách giải quyết các công việc, nhiệm vụ khác khi được phân công, ủy quyền. 2. Trực tiếp phụ trách phòng Công tác bạn đọc.

Phòng hành chính tổng hợp

Trưởng phòng: Đỗ Hoàng Thu - Điện thoại văn phòng: 0203.6500.163 - Email: dohoangthusvhttdlqn@gmail.com

Phó phòng: Trần Thị Xuyến - Điện thoại văn phòng: 0203.6500.163 - Email: tranthixuyen.tvtqn@gmail.com

1. Vị trí, chức năng: Phòng Hành chính tổng hợp là phòng chuyên môn thuộc Thư viện tỉnh thực hiện chức năng tham mưu giúp Giám đốc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kế hoạch, thông tin tổng hợp, thống kê báo cáo; công tác tổ chức cán bộ, biên chế nhân sự; đào tạo, bồi dưỡng; thi đua, khen thưởng, kỷ luật; các chế độ chính sách theo quy định của pháp luật đối với viên chức, người lao động; công tác hành chính văn phòng, văn thư, lưu trữ, quản trị; kế hoạch tài chính, quản lý tài sản; trực tiếp quản lý công tác cấp thẻ bạn đọc. Phòng Hành chính tổng hợp chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Thư viện tỉnh.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

2.1. Công tác hành chính, tổng hợp:
- Chủ trì, phối hợp với các phòng xây dựng chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý, năm của đơn vị;
- Tham mưu các văn bản quản lý điều hành đơn vị và tổ chức thực hiện khi được phê duyệt;
- Chủ trì xây dựng các nội quy, quy chế của đơn vị như: Quy chế làm việc, Quy chế dân chủ, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý tài sản công, Quy chế nâng lương,…; các quyết định quy định chức năng nhiệm vụ các phòng chuyên môn và đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện;
- Tham mưu báo cáo định kỳ và đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị; ban hành thông báo, biên bản các hội nghị, cuộc họp của cơ quan;
- Là đầu mối liên hệ, giao dịch công tác với các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, địa phương; theo dõi và trực mail của Thư viện;
- Chủ trì phối hợp với các phòng tổ chức và phục vụ các hội nghị, cuộc họp của cơ quan; phụ trách lễ nghi, khánh tiết, trang trí cho các hoạt động của đơn vị (bao gồm các hoạt động hành chính, cuộc họp, hội nghị, hội thảo); thực hiện công tác lễ tân và chủ trì việc tiếp, tiễn các đoàn khách của cơ quan; tổ chức hậu cần phục vụ các đoàn công tác của cơ quan;.
- Tổ chức quản lý, đảm bảo việc ban hành các văn bản của đơn vị theo đúng thể thức và quy định; tiếp nhận, chuyển giao, luân chuyển công văn đi đến và quản lý việc sử dụng con dấu, chế độ bảo mật theo quy định; tổ chức in ấn, sao lưu tài liệu phục vụ công tác, quản lý công tác lưu trữ hồ sơ tài liệu của đơn vị;
- Quản lý cơ sở vật chất, kỹ thuật, tài sản, phương tiện, điều kiện làm việc phục vụ chung cho các hoạt động của đơn vị và công tác quản trị nội bộ; mua sắm, sữa chữa, cải tạo đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các hoạt động của đơn vị;
- Giúp Giám đốc xây dựng và thực hiện kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn trong đơn vị. Phối hợp với công an phường, công an thành phố Hạ Long thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn những hành vi vi phạm nội quy đơn vị. Hướng dẫn và giám sát bạn đọc thực hiện nội quy, quy định của thư viện. Trông giữ tài sản, trông giữ xe cho cán bộ, lao động của đơn vị và khách đến liên hệ công tác. Quản lý hệ thống kiểm soát an ninh, hệ thống báo cháy tự động. Bảo quản giữ gìn cơ sở vật chất, trang thiết bị trong phạm vi quản lý;

2.2. Công tác tổ chức cán bộ:
- Tham mưu dự thảo các văn bản về tổ chức bộ máy, nhân lực, chế độ chính sách thuộc phạm vi quản lý của đơn vị;
- Tham mưu ban hành các quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của các phòng;
- Chủ trì triển khai thực hiện tuyển dụng người lao động theo chỉ tiêu biên chế được duyệt; căn cứ vào nhu cầu công tác của đơn vị đề xuất việc sắp xếp tổ chức, điều động, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng viên chức, người lao động phù hợp với yêu cầu phát triển của đơn vị. Giúp Giám đốc quản lý người lao động theo quy định phân cấp quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao; giải quyết chế độ chính sách cho người lao động theo quy định của Nhà nước;
- Quản lý và cập nhật hồ sơ cán bộ, viên chức, lao động của đơn vị theo quy định.

2.3. Công tác kế hoạch tài chính:
- Tham mưu việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến tổng hợp thực hiện công tác tài chính kế toán của đơn vị;
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện dự toán, kế hoạch ngân sách được duyệt, việc thu chi tài chính, thực hiện nghĩa vụ ngân sách, thanh toán công nợ; kiểm tra, quản lý, hướng dẫn thực hiện các quy định của Nhà nước về việc mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản của đơn vị;
- Tham mưu thực hiện chế độ chính sách, kế hoạch tài chính, cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp theo quy định của pháp luật; tham gia Hội đồng thẩm định giá của đơn vị;
- Thực hiện công tác thu thập, xử lý, thống kê số liệu kinh tế, kế toán, lập báo cáo tài chính, báo cáo thống kê gửi các ngành chức năng theo quy định;
- Giúp Giám đốc trong việc phân tích thông tin, số liệu thực hiện kế hoạch, số liệu kế toán; tham mưu đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản lý và quyết định về tài chính của lãnh đạo;
- Thực hiện các giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của đơn vị theo quy định của pháp luật;

2.4. Công tác Thi đua khen thưởng, kỷ luật
- Tham mưu việc tổ chức thực hiện Luật Thi đua
- Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Thường trực Hội đồng Thi đua- Khen thưởng của đơn vị; Là Thư ký các cuộc họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng;
- Chủ trì bám sát hoạt động của Khối Thi đua để tham mưu cho Giám đốc tham gia các hoạt động của Khối.
- Tham mưu công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đối với viên chức, người lao động.

2.5. Quản lý viên chức, lao động thuộc phòng Hành chính tổng hợp theo thẩm quyền; Trưởng phòng Hành chính tổng hợp được Giám đốc ủy quyền ký thừa lệnh một số công văn, giấy tờ như: Thông báo, giấy đi đường, giấy giới thiệu, sao lưu văn bản.

Phòng nghiệp vụ

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hiên - Điện thoại văn phòng: 0203.658.5901 - Email: maihientv@gmail.com

Phó phòng: Phạm Thị Ngọc Minh - Điện thoại văn phòng: 02036585901 - Email: phamminhtvqn@gmail.com

1. Vị trí chức năng

Phòng Nghiệp vụ là phòng chuyên môn thuộc Thư viện tỉnh, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc thực hiện các nội dung: xây dựng và phát triển vốn tài liệu; tiếp nhận và thực hiện các chu trình xử lý kỹ thuật vốn tài liệu (bao gồm cả tài liệu truyền thống và tài liệu điện tử);

Công tác đào tạo, tập huấn nghiệp vụ thư viện; biên soạn các ấn phẩm thông tin phục vụ nhu cầu của bạn đọc; xây dựng công tác phong trào cơ sở và phát triển mạng lưới thư viện; tham mưu công tác tuyên truyền và tổ chức sự kiện. Phòng Nghiệp vụ chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác chuyên môn của Thư viện tỉnh.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn
2.1. Công tác xây dựng và phát triển vốn tài liệu (công tác Bổ sung):
- Tham mưu xây dựng chính sách, kế hoạch phát triển vốn tài liệu thư viện; sưu tầm, chọn lọc, đặt mua, trao đổi, nhận biếu tặng tài liệu; chủ động mở rộng diện bổ sung theo nhu cầu bạn đọc và nhu cầu phát triển của xã hội phù hợp với chính sách bổ sung của thư viện;
- Phối hợp với Phòng Công tác bạn đọc thanh lý và thanh lọc tài liệu theo quy định.

2.2. Xử lý kỹ thuật tài liệu:

- Biên mục tài liệu truyền thống, tài liệu điện tử đảm bảo quy chuẩn nghiệp vụ; tổ chức, quản lý cơ sở dữ liệu thư viện;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký tài liệu vào tài sản thư viện theo đúng quy phạm và kỹ thuật của thư viện; lưu trữ sổ đăng ký cá biệt, sổ tổng quát;
- Tổ chức, sắp xếp hệ thống mục lục tra cứu công vụ;
- Nghiên cứu, ứng dụng các chuẩn quốc tế và quốc gia liên quan đến nghiệp vụ thư viện;
- Nghiệm thu, biên mục và quản lý cơ sở dữ liệu bài trích báo, tạp chí.

2.3. Chủ trì tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo nghiệp vụ thư viện.

2.4. Biên soạn các sản phẩm thông tin thư viện (thư mục chuyên đề, thư mục thông báo sách mới,...).

2.5. Xây dựng phong trào cơ sở và phát triển mạng lưới thư viện:
- Hướng dẫn và hỗ trợ nghiệp vụ cho các thư viện, tủ sách trên địa bàn toàn tỉnh; theo dõi, tổng hợp hoạt động của các thư viện huyện, thị xã, thành phố trong hệ thống thư viện công cộng;
- Quản lý kho sách luân chuyển, tổ chức luân chuyển sách báo đến các thư viện cơ sở;
- Tiếp nhận, quản lý tài liệu biếu tặng từ các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước; tiến hành phân phối tài liệu tới các thư viện, tủ sách khi có yêu cầu.

2.6. Công nghệ thông tin:
- Thực hiện công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thư viện; quản trị mạng LAN, quản lý máy chủ, đảm bảo phần cứng, phần mềm ứng dụng tại Thư viện hoạt động an toàn; bảo toàn cơ sở dữ liệu; quản trị website, Fanpage của Thư viện;
- Tham mưu xây dựng thư viện số và quy trình chuyển đổi số trong hoạt động thư viện;
- Hướng dẫn và hỗ trợ việc ứng dụng công nghệ thông tin trong nghiệp vụ thư viện cho các thư viện huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh;
- Đề xuất, xây dựng giải pháp, kế hoạch thực hiện các dự án liên quan đến công nghệ thông tin.

2.7. Công tác tuyên truyền:
- Chủ trì xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động tuyên truyền,quảng bá và tổ chức sự kiện phục vụ hoạt động chuyên môn của Thư viện.(Bao gồm cả tuyên truyền trên bảng điện tử, màn hình Led);
- Viết bài tuyên truyền về hoạt động thư viện trên Website, Fanpage của Thư viện và trên các phương tiện truyền thông.

2.8. Công tác thống kê, báo cáo: chủ trì báo cáo các nội dung do Phòng phụ trách: hoạt động của hệ thống thư viện công cộng, phát triển mạng lưới thư viện, công tác luân chuyển tài liệu,…

2.9. Thực hiện quản lý biên chế, bảo quản, giữ gìn cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật thuộc phạm vi của Phòng quản lý.

Phòng công tác bạn đọc

Trưởng phòng: Đào Thị Hoài Thu - Điện thoại văn phòng: 0203.6572963 - Email: jandy.sf@gmail.com

1. Vị trí, chức năng Phòng Công tác bạn đọc là phòng chuyên môn thuộc Thư viện tỉnh, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc thực hiện nhiệm vụ: tổ chức sử dụng và quản lý vốn tài liệu (sách, báo và các dạng tài liệu khác); tổ chức phục vụ cho mọi đối tượng bạn đọc; đề xuất, phát triển các dịch vụ thư viện; tổ chức các hoạt động tuyên truyền gắn với giới thiệu vốn tài liệu thư viện. Phòng Công tác bạn đọc chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác chuyên môn của Thư viện tỉnh. 2. Nhiệm vụ và quyền hạn 2.1. Công tác phục vụ:
- Tổ chức phục vụ tại các phòng (đọc, mượn, đa phương tiện,…) và phục vụ theo yêu cầu của bạn đọc dưới mọi hình thức; quản lý, kiểm tra đôn đốc, nhắc nhở bạn đọc thực hiện nghiêm chỉnh nội quy sử dụng và bảo quản tài liệu Thư viện.
- Tham mưu phương án khai thác, phục vụ có hiệu quả Thư viện số;
- Nghiên cứu, đề xuất phát triển các loại hình dịch vụ thư viện; -
Khai thác cơ sở dữ liệu và hệ thống công cụ tra cứu (truyền thống, điện tử) về vốn tài liệu của thư viện theo đúng qui trình được phân công;
- Nghiên cứu nhu cầu đọc, mượn tài liệu của độc giả, tham mưu công tác đào tạo người dùng tin;
- Tổ chức, duy trì, phát triển hoạt động của câu lạc bộ bạn đọc.

2.2. Công tác sắp xếp và bảo quản kho tàng:

- Tổ chức, sắp xếp và quản lý kho tài liệu của thư viện (vệ sinh tài liệu, phòng chống mối mọt và các sự xâm hại khác với tài liệu…);
- Phối hợp với Phòng Nghiệp vụ thực hiện chế độ kiểm kê và đề xuất việc bổ sung vốn tài liệu (sách, báo và các dạng tài liệu khác trong nước và nước ngoài) cho kho tài liệu của thư viện;
- Tham mưu, đề xuất và thực hiện công tác thanh lọc tài liệu theo đúng quy trình; tu sửa, phục chế tài liệu bị hư hỏng, rách nát trong quá trình sử dụng hoặc do các nguyên nhân khác.

2.3. Chủ trì tổ chức hoạt động trưng bày giới thiệu sách tại Thư viện tỉnh.

2.4. Thực hiện trích báo, tạp chí theo chủ đề.

2.5. Công tác thống kê, báo cáo: chủ trì báo cáo các nội dung: công tác phục vụ bạn đọc, hoạt động học tập suốt đời trong thư viện bảo tàng, hoạt động chuyên đề,…

2.6. Thực hiện quản lý biên chế, bảo quản, giữ gìn cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật thuộc phạm vi của Phòng quản lý.

Gọi điện: 0203.6500.163
Facebook Youtube
wiget Chat Zalo