Mở cửa các ngày từ Thứ 3 – Chủ Nhật hàng tuần. Buổi sáng từ 7h30 - 12h00. Buổi chiều từ 13h30 - 16h30
Thư mục sách chuyên đề

Thư mục sách chuyên đề: “Vang vọng hào khí Cách mạng tháng Tám lịch sử và Quốc khánh 2-9”

Ngày 28-08-2020 Lượt xem: 265

Cách đây 75 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cả dân tộc Việt Nam triệu người như một, vùng lên tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám thắng lợi, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến giành chính quyền về tay nhân dân. Ngày 02/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.

Thắng lợi vĩ đại của cuộc Cách mạng Tháng Tám là thắng lợi của tinh thần yêu nước và sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đó là thắng lợi của đường lối cách mạng đúng đắn mà Đảng ta đã vạch ra từ ngày đầu thành lập, đã vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin vào hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam, nhạy bén nắm bắt thời cơ, lãnh đạo nhân dân cả nước nhất tề đứng lên Tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Cách mạng Tháng Tám là biểu tượng tuyệt vời của sức mạnh, của tinh thần, ý chí, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam.

Nhằm giúp cho bạn đọc có cái nhìn toàn cảnh về sự kiện lịch sử vĩ đại này, Thư viện tỉnh Quảng Ninh biên soạn Thư mục chuyên đề “Vang vọng hào khí Cách mạng tháng Tám lịch sử và Quốc khánh 2-9”. Thư mục tập hợp các tư liệu đề cập đến thắng lợi vĩ đạicủa dân tộc ta trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, cũng như trong xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả; đồng thời khẳng định công lao, cống hiến to lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta và sự giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế trong 75 năm qua.

Thư viện tỉnh Quảng Ninh trân trọng giới thiệu tới quý bạn đọc!

1. Ban nghiên cứu lịch sử Đảng Trung ương. Cách mạng tháng Tám (1945). - In lần 4, có sửa chữa, bổ sung. - H. : Sự thật, 1980. - 195tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Phân tích đường lối, chính sách của Đảng ta chuẩn bị cho cuộc cách mạng tháng Tám, cao trào chống Nhật cứu nước, tính chất, ý nghĩa lịch sử, kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám.

Phân loại: 959.7032 / C102M

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.005760

Từ khoá: Lịch sử, Cách mạng tháng Tám, Đường lối cách mạng.

2. Cách mạng Tháng Tám - Một sự kiện vĩ đại của thế kỷ XX. - H. : Chính trị Quốc gia, 2005. - 521tr. ; 21cm.

Tóm tắt: Bao gồm một số bài viết về những sự kiện lịch sử trong cuộc cách mạng tháng Tám của các nhà lãnh đạo, nhà khoa học trong và ngoài nước.

Phân loại: 959.7032 / C102M

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.027555

Từ khoá: Lịch sử, Cách mạng tháng Tám, Sự kiện lịch sử, Bài viết, Việt Nam

3. Cách mạng tháng Tám - cuộc đổi đời của dân tộc. - H. : Quân đội nhân dân, 2010. - 331tr. ; 21cm.

Tóm tắt: Cung cấp một số văn kiện chỉ đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, những hồi ký, bài viết về Cách mạng tháng Tám 1945

Phân loại: 959.7032 / C102M

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.028577

                       Kho Mượn: M.015504-15505

Từ khoá: Lịch sử, Cách mạng tháng Tám, Văn kiện, Bài viết, Hồi kí, Việt Nam

4. Cách mạng tháng Tám 1945. - H. : Sự thật, 1970. - 170tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Khái quát quá trình chuẩn bị của cuộc Cách mạng tháng Tám và cao trào chống Nhật, cứu nước. Ngoài ra sách còn giới thiệu tính chất, ý nghĩa và kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám

Phân loại: 959.7032 / C102M

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.000708

                       Kho Mượn: MC.008135

Từ khoá: Lịch sử, Cách mạng tháng Tám, Việt Nam

5.  Cách mạng tháng tám năm 1945: Sự kiện, hình ảnh và ký ức / Sưu tầm và biên soạn: Đỗ Hoàng Linh, Nguyễn Văn Dương, Vũ Thị Kim Yến. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2016. - 178tr. ; 21cm.

Tóm tắt: Tập hợp những tư liệu quý và hình ảnh về sự kiện lịch sử trước và khi diễn ra cuộc vận động cách mạng tháng 8/1945.

Phân loại: 959.7032 / C102M

Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006107

Kho Mượn: M.028283-28284

Từ khoá: Lịch sử, Cách mạng tháng Tám, Việt Nam.

6. Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Hà Nội / Biên soạn: Nguyễn Đình Lê chủ biên, Lê Đình Hùng, Trương Thị Bích Hạnh.... - H. : Nxb. Hà Nội, 2010. - 295tr. ; 24cm.- (Tủ sách Thăng Long 1000 năm)

Tóm tắt: Khái quát về phong trào cách mạng Hà Nội trước năm 1930. Phong trào đấu tranh cách mạng từ cuối năm 1939 đến đầu năm 1945. Cao trào kháng Nhật đến tổng khởi nghĩa, xây dựng chính quyền nhân dân. Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử bài học kinh nghiệm của cách mạng tháng Tám ở Hà Nội.

Phân loại: 959.731 / C102M

Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.004855

Từ khoá: Lịch sử, Sự kiện lịch sử, Cách mạng tháng Tám, Hà Nội

7.  Cách mạng tháng Tám một số vấn đề lịch sử / Văn Tạo chủ biên. - H. : Khoa học xã hội, 1995. - 363tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Trình bày có hệ thống những sự kiện lịch sử của cuộc  cách mạng tháng Tám ở nước ta từ bối cảnh lịch sử trước khi diễn ra cuộc cách mạng cho đến khi cách mạng tháng Tám thành công

Phân loại: 959.704 / C102M

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.013538

Kho Mượn: MC.008200

Từ khoá: Cách mạng tháng Tám, Lịch sử,Kháng chiến chống Pháp

8. Cách mạng Tháng Tám - Một sự kiện vĩ đại của thế kỷ XX. - H. : Chính trị Quốc gia, 2005. - 521tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Bao gồm một số bài viết về những sự kiện lịch sử trong cuộc cách mạng tháng Tám của các nhà lãnh đạo, nhà khoa học trong và ngoài nước

     Phân loại: 959.7032 / C102M

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.027555

     Từ khoá: Lịch sử, Cách mạng tháng Tám, Sự kiện lịch sử, Bài viết, Việt Nam.

9. Cách mạng tháng Tám những giờ phút lịch sử / Chủ biên: Đinh Xuân Lâm, Nguyễn Văn Khoan. - H. : Thanh niên, 2015. - 299tr. ; 21cm.- (70 năm thành lập nước)

Tóm tắt: Quá trình hình thành, diễn biến và phát triển của cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Hà Nội thông qua những hồi ký.

Phân loại: 959.704 / C102M

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.029980

                       Kho Mượn: M.025468-25469

Từ khoá: Lịch sử, Kháng chiến chống Pháp, Cách mạng tháng Tám, Hồi kí, Việt Nam

10. Cách mạng tháng Tám: Tổng khởi nghĩa ở Hà Nội và các địa phương. - H. : Sử học, 1960. - 19cm.

Q.1. - 1960. - 450tr.

Tóm tắt: Trình bày những diễn biến chính của cuộc cách mạng tháng Tám, bắt đầu từ thủ đô Hà Nội đến các tỉnh miền Trung và Nam bộ

Phân loại: 959.7032 / C102M

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.002778

Từ khoá: Lịch sử, Tổng khởi nghĩa, Cách mạng tháng Tám, Việt Nam

11. Cách mạng tháng Tám: Tổng khởi nghĩa ở Hà Nội và các địa phương. - H. : Sử học, 1960. - 19cm.

Q.2. - 1960. - 462tr.

Tóm tắt: Trình bày những diễn biến chính của cuộc cách mạng tháng Tám, bắt đầu từ thủ đô Hà Nội đến các tỉnh miền Trung và Nam bộ

Phân loại: 959.7032 / C102M

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.002779

Từ khoá:Lịch sử,Tổng khởi nghĩa,Cách mạng tháng Tám,Việt Nam

12. Cách mạng Tháng Tám trong tiến trình lịch sử dân tộc. - H. : Chính trị Quốc gia, 2005. - 375tr. ; 21cm.

Tóm tắt: Tái hiện quá trình đấu tranh giành chính quyền và thể hiện rõ tầm vóc, ý nghĩa to lớn của cách mạng Tháng Tám đối với tiến trình lịch sử dân tộc, đồng thời đúc kết những bài học lịch sử, vai trò của Đảng, Hồ Chí Minh, Mặt trận việt minh,... đối với thắng lợi của cách mạng

Phân loại: 959.7032 / C102M

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.027575

Kho Mượn: M.010935-10936

Từ khoá: Lịch sử, Cách mạng tháng Tám, Sự kiện lịch sử, Bài viết, Việt Nam

13. Cách mạng tháng Tám và sự nghiệp đổi mới hôm nay / Chủ biên: Vũ Khiêu, Phạm Xuân Nam. - H. : Khoa học xã hội, 1995. - 375tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Trình bày ý nghĩa của cách mạng tháng Tám và đánh giá về vai trò của nó đối với lịch sử, sự ảnh hưởng của cuộc cách mạng này đối với nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.

Phân loại: 959.7032 / C102M

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.013759

                      Kho Mượn: MC.008199

Từ khoá: Cách mạng tháng Tám, Lịch sử, Sự kiện lịch sử, Tư liệu lịch sử

14.  Cách mạng tháng Tám và sự nghiệp đổi mới hôm nay/ Chủ biên: Vũ Khiêu, Phạm Xuân Nam. - H. : Khoa học xã hội, 1995. - 375tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Trình bày ý nghĩa của cách mạng tháng Tám và đánh giá về vai trò của nó đối với lịch sử, sự ảnh hưởng của cuộc cách mạng này đối với nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.

Phân loại: 959.7032 / C102M

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.013759

Kho Mượn: MC.008199

Từ khoá: Cách mạng tháng Tám, Lịch sử, Sự kiện lịch sử, Tư liệu lịch sử.

15.  Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa: Sách tham khảo / Biên soạn: Đặng Việt Thủy, Đặng Thành Trung. - Tái bản có sửa chữa bổ sung. - H. : Quân đội nhân dân, 2015. - 241tr. ; 21cm.- (70 năm thành lập nước)

Tóm tắt: Những sự kiện lịch sử trọng đại trong cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Phân loại: 959.704 / C102M

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.029982

                      Kho Mượn: M.025472-25473

Từ khoá: Lịch sử, Kháng chiến chống Pháp, Cách mạng tháng Tám, Việt Nam

16.  Cách mạng tháng tám 1945 với sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển / Phạm Hồng Chương, Trần Minh Trưởng, Vũ Quang Hiển.... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2016. - 806tr. ; 24cm.

Tóm tắt: Phân tích vai trò và ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Quốc khánh 2-9 và ý nghĩa của sự kiện lịch sử này với sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước

Phân loại: 959.704 / C102M

Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006154

Từ khoá: Lịch sử, Cách mạng tháng Tám, Việt Nam, Ý nghĩa lịch sử

17. Chặt xiềng: Những tài liệu lịch sử từ chính biến tháng ba đến cách mạng tháng tám 1945. - In lần thứ 4. - H. : Sự thật, 1974. - 118tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Giới thiệu một số tư liệu, sự kiện lịch sử từ cuộc chính biến do bọn quân phiệt nhật gây ra ngày 9/3 đến cách mạng tháng 8/1945 của nước ta.

Phân loại: 959.7032 / CH118X

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.002982

Từ khoá: Lịch sử, Sự kiện lịch sử, Việt Nam, Tư liệu lịch sử, Cách mạng tháng Tám

18.  Chủ tịch Hồ Chí Minh và bản tuyên ngôn độc lập / Sưu tầm, biên soạn: Nguyễn Văn Dương, Vũ Kim Yến. - H. : Thanh niên, 2017. - 219tr. ; 21cm.- (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)

Tóm tắt: Giới thiệu quá trình Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản Tuyên ngôn Độc lập, những câu chuyện kể, những hồi ức về các sự kiện lịch sử hào hùng của dân tộc, những bài viết, bài nghiên cứu có giá trị về ý nghĩa và sức sống trường tồn của bản Tuyên ngôn Độc lập

Phân loại: 959.704 / CH500T

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.031434

                       Kho Mượn: M.031170-31171

Từ khoá: Hồ Chí Minh, Tuyên ngôn độc lập, Lịch sử

19.  Chủ tịch Hồ Chí Minh từ tuyên ngôn độc lập đến lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến / Nguyễn Duy Tường, Phạm Thuý Nga biên tập. - H. : Quân đội nhân dân, 2006. - 333tr. ; 20cm.

Tóm tắt: Tập hợp những văn kiện, bài nói của Bác Hồ xoay quanh chủ đề củng cố chính quyền cách mạng, chuẩn bị kháng chiến chống thực dân Pháp. Trình bày khái quát những diễn biến chính của đất nước từ 02-9-1945 đến cuối năm 1946 và một số tập hồi ức của những người học trò - những cộng sự viết về Bác trong thời điểm lịch sử đó.

Phân loại: 335.4346 / CH500T

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.024872

                       Kho Mượn: M.029559-29560

Từ khoá: Hồ Chí Minh, Bài báo, Kháng chiến chống Pháp, Lời kêu gọi, Hồi ức, Đảng Cộng sản Việt Nam, Tuyên ngôn độc lập, Cách mạng tháng Tám, Văn kiện

20. Chủ tịch Hồ Chí Minh và tầm nhìn chiến lược về thời đại mới trong tuyên ngôn độc lập / Quý Lâm tuyển chọn và hệ thống. - H. : Hồng Đức, 2015. - 401tr. ; 27cm.

Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Tuyên ngôn độc lập 02/9/1945 và các bài phát biểu, lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh và một số bài nghiên cứu về tư tưởng của Người.

Phân loại: 335.4346 / CH500T

Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006057

                       Kho Mượn: M.027929

Từ khoá: Hồ Chí Minh, Tuyên ngôn độc lập, Lời kêu gọi, Tư tưởng Hồ Chí Minh

21. Đảng Cộng sản Việt Nam. Những Nghị quyết cơ bản hướng dẫn đến thắng lợi cách mạng tháng Tám : Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ sáu, bảy, tám 1939 - 1941. - H. : Sự thật, 1983. - 201tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Bao gồm những Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Trung ương lần thứ sáu, bảy, tám 1939-1941 vạch ra sự chỉ đạo đúng đắn, sáng tạo. Các nhiệm vụ của cách mạng là giải phóng dân tộc; xác định nhiệm vụ, phương hướng chiến lược của cách mạng...dẫn đến cách mạng tháng Tám thành công đem lại độc lập dân tộc

Phân loại: 324.2597071 / NH556N

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.006830-6831

Từ khoá: Nghị quyết, Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam, Cách mạng tháng Tám, Cách mạng giải phóng dân tộc, Độc lập dân tộc, Hội nghị, Đường lối cách mạng

22. Đấu tranh bảo vệ chính quyền cách mạng những ngày đầu thành lập. - H. : Quân đội nhân dân, 2010. - 226tr. ; 20cm.

Tóm tắt: Đường lối, sách lược đấu tranh của đảng ta để bảo vệ chính quyền cách mạng ngày đầu thành lập. Những trận đánh bảo vệ chính quyền, những khó khăn, thử thách đưa cách mạng vững bước đi lên.

Phân loại: 959.7032 / Đ125T

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.028582

Kho Mượn: M.015508

Từ khoá: Lịch sử, Chính quyền cách mạng, Sự kiện lịch sử, Đấu tranh

23. Hoàng Quang Khánh. Căn cứ địa Việt Bắc : Trong cuộc Cách mạng tháng 8 - 1945 / Hoàng Quang Khánh, Lê Hồng, Hoàng Ngọc La. - Việt Bắc : Nxb. Việt Bắc, 1976. - 175tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Giới thiệu quá trình xây dựng, chiến đấu, những thành tích và những bài học kinh nghiệm của căn cứ địa Việt Bắc trong thời kỳ chuẩn bị và tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa của nhân dân các dân tộc Việt Bắc

Phân loại: 959.7032 / C115C

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.003800

Từ khoá: Lịch sử, Căn cứ địa, Căn cứ địa Việt Bắc, Việt Nam, Căn cứ cách mạng, Căn cứ quân sự

24. Hồ Chí Minh. Tám năm kháng chiến thắng lợi: Trích những lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch trong những dịp kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và ngày độc lập/ Hồ Chí Minh. - H. : Sự thật, 1954. - 36tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Tập hợp những lời kêu gọi của Hồ Chí Minh trong những dịp kỉ niệm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2 - 9

Phân loại: 959.7032 / T104N

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.003360

Từ khoá: Hồ Chí Minh, Kháng chiến chống Pháp, Việt Nam

25. Hồ Chí Minh. Tuyên ngôn độc lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa : Có chú thích sự kiện và danh từ / Hồ Chí Minh. - H. : Sự thật, 1975. - 41tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Giới thiệu nội dung bản Tuyên ngôn độc lập của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, có chú thích sự kiện và danh từ kèm theo

Phân loại: 959.704 / T527N

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.003519-3520

                       Kho Mượn: MC.001094

Từ khoá: Hồ Chí Minh, Tuyên ngôn độc lập

26.  Kinh tế Việt Nam từ cách mạng tháng Tám đến kháng chiến thắng lợi 1945 - 1954 / Trần Dương, Nguyễn Thượng Đạt, Hà Phú Hương,.... - H. : Khoa học, 1966. - 488tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Khái quát về nền kinh tế Việt Nam trong thời kỳ lịch sử từ Cách mạng tháng Tám đến kháng chiến thắng lợi 1945 - 1954

Phân loại: 330.0959 / K312T

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.001926

Từ khoá: Kinh tế, Cách mạng tháng Tám, Lịch sử,Việt Nam

27. Khu Thiện Thuật trong cuộc vận động Cách mạng tháng Tám ở Việt Bắc. - Việt Bắc : Nxb. Việt Bắc, 1972. - 81tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Giới thiệu những nét chính trong phong trào cách mạng của nhân dân các dân tộc thiểu số trong khu Thiện Thuật, đồng thời nêu ý nghĩa, tác dụng của khu căn cứ này đối với phong trào cách mạng chung của cả nước

Phân loại: 959.703 / KH500T

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.000505

Từ khoá: Lịch sử cận đại, Chiến khu Việt Bắc, Phong trào cách mạng, Việt Nam

28.  Lê Hồng Phong - chiến sĩ cộng sản quốc tế kiên cường nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng ta / Nguyễn Phú Trọng, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu,.... - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2010. - 899tr. ; 24cm.

Tóm tắt: Giới thiệu các bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá về đồng chí Lê Hồng Phong. Trình bày tiểu sử, sự nghiệp hoạt động cách mạng của đồng chí Lê Hồng Phong

Phân loại: 959.7032 / L250H

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.019148-19149

Từ khoá: Lê Hồng Phong, Sự nghiệp, Tiểu sử, Bài viết

29. Lưu Văn An. Thể chế chính trị Việt Nam trước cách mạng tháng Tám dưới góc nhìn hiện đại / Lưu Văn An. - H. : Chính trị Quốc gia, 2008. - 271tr. ; 21cm.

Tóm tắt: Khái quát về lịch sử chính trị của Việt Nam từ thời dựng nước đến trước cách mạng tháng Tám năm 1945. Những kinh nghiệm trị nước của các vị vua anh minh, các hình thức tổ chức bộ máy Nhà nước và cả những sai lầm, thất bại của một số triều đại

Phân loại: 306.209597 / TH250C

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.027544

                       Kho Mượn: M.010879-10880

Từ khoá: Thể chế chính trị, Cách mạng tháng Tám,Việt Nam

30. Minh Tranh. Tính chất xã hội Việt Nam và cách mạng tháng Tám / Minh Tranh. - H. : Sự thật, 1961. - 47tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Nghiên cứu tính chất xã hội Việt Nam và cách mạng tháng Tám, xây dựng lực lượng quần chúng và hình thức đấu tranh chính trị, đấu tranh võ trang trong cách mạng táng Tám...

Phân loại: 959.7032 / T312C

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.000907

Từ khoá: Lịch sử, Cách mạng tháng Tám, Xã hội, Việt Nam

31.  Năm 1945 những sự kiện lịch sử trọng đại / Biên soạn: Đặng Việt Thuỷ, Đặng Thành Trung. - H. : Quân đội nhân dân, 2010. - 223tr. ; 21cm.

Tóm tắt: Ghi lại những sự kiện lịch sử trọng đại tiến tới tổng khởi nghĩa cách mạng tháng Tám và trong khởi nghĩa cách mạng tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

Phân loại: 959.7032 / N114M

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.028028

                      Kho Mượn: M.012853-12854

Từ khoá: Lịch sử, Kháng chiến chống Pháp, Cách mạng tháng Tám, Sự kiện lịch sử, Việt Nam

32. Ngô Văn Thâu. Pháp luật về hôn nhân và gia đình trước và sau Cách mạng tháng Tám / Ngô Văn Thâu. - H. : Tư pháp, 2005. - 251tr. ; 20cm.

Tóm tắt: Khái quát hoàn cảnh ra đời, quá trình soạn thảo, cấu trúc, một số qui định  cùng các ý kiến phân tích đánh giá về chế định hôn nhân và gia đình trước năm 1945.Giới thiệu luật hôn nhân và gia đình sau cách mạng tháng Tám năm 1945 đồng thời trích dẫn Luật hôn nhân và gia đình ở một số thời kì.

Phân loại: 346.59701 / PH109L

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.024618

                       Kho Mượn: M.001396

Từ khoá: Việt Nam, Pháp luật, Luật hôn nhân, Văn bản pháp luật

33. Nhớ về mùa thu tháng Tám: Tuyển hồi ký cách mạng. - H. : Quân đội nhân dân, 2005. - 398tr. ; 20cm.

Tóm tắt: Hồi kí lịch sử của 16 tác giả là những cán bộ lão thành đã tham gia, trực tiếp chỉ đạo cuộc Tổng khởi nghĩa diễn ra ở Thủ đô Hà Nội, Sài Gòn và các vùng miền của tổ quốc

Phân loại: 959.7032 / NH460V

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.024088

                       Kho Mượn: M.000603-604

Từ khoá: Lịch sử, Cách mạng, Việt Nam, Hồi kí cách mạng

34. Nguyễn Anh Dũng. Đấu tranh vũ trang trong cách mạng tháng tám / Nguyễn Anh Dũng. - H. : Khoa học xã hội, 1985. - 254tr ; 19cm

Tóm tắt: Giới thiệu các sự kiện và tư liệu lịch sử nhằm dựng lại tổng quát bức tranh về quá trình phát triển của đấu tranh vũ trang, những đặc điểm qui luật của đấu tranh vũ trang

Phân loại: 959.7032 / Đ125T

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.008303

                       Kho Mượn: MC.008131-8132

Từ khoá: Cách mạng tháng Tám, Kháng chiến chống Pháp, Đấu tranh vũ trang, Việt Nam.

35. Nguyễn Bá Linh. Tư tưởng Hồ Chí Minh thêm bạn bớt thù - một nhân tố thắng lợi của cách mạng tháng Tám / Nguyễn Bá Linh. - H. : Công an nhân dân, 2005. - 343tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về sức mạnh của yếu tố dân tộc cũng như những cống hiến của Người về lý luận và thực tiễn cho thắng lợi của cách mạng tháng Tám, đồng thời khẳng định tư tưởng thêm bạn bớt thù là một trong những nhân tố dẫn đến thắng lợi vẻ vang đó. Đưa ra một số bài học chủ yếu của cách mạng tháng Tám.

Phân loại: 335.4346 / T550T

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.024131

Từ khoá: Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Cách mạng tháng Tám, Việt Nam

36. Nguyễn Dung. Dấu ấn cách mạng Tháng Tám ở Quảng Ninh / Nguyễn Dung // Quảng Ninh cuối tuần.-2019.- Ngày 18 tháng 8.- Tr.2

     Tóm tắt: Thắng lợi cách mạng Tháng 8 năm 1945 đã mở ra bước ngoặt lớn của cách mạng đưa dân tộc VN sang kỉ nguyên mới và cũng trong những ngày này 74 năm về trước cùng với khí thế cách mạng cả nước, đồng bào, chiến sĩ, nhân dân vùng mỏ QN đang sôi sục khí thế vùng lên giành chính quyền. Phát huy truyền thống cách mạng hào hùng, kế thừa những bài học kinh nghiệm quý báu của lịch sử QN đã ghi những dấu ấn trên chặng đường xây dựng, phát triển của Vùng mỏ...

     Phân loại: 959.729 / D126Â

     Từ khoá: Lịch sử, Cách mạng Tháng Tám, Phát triển, Dấu ấn, Quảng Ninh,2019

37. Nguyễn Đình Cả. Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945 ở đồng bằng Bắc Bộ / Nguyễn Đình Cả. - H. : Chính trị Quốc gia, 2010. - 262tr. ; 21cm.

Tóm tắt: Nghiên cứu quá trình vận động cách mạng , thành công, kinh nghiệm và các giá trị lịch sử của Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945 ở các tỉnh thành đồng bằng Bắc Bộ

Phân loại: 959.7032 / T455K

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.028826

Kho Mượn: M.016552-16553

Từ khoá: Đồng bằng Bắc Bộ; Lịch sử, Tổng khởi nghĩa, Cách mạng tháng Tám

38. Nguyễn Khoa Linh. Truyền thống và cách tân kịch bản tuồng từ sau Cách mạng tháng Tám đến nay / Nguyễn Khoa Linh. - H. : Sân khấu. - 322tr. ; 21cm.

Tóm tắt: nghiên cứu vấn đề truyền thống và cách tân trong kịch bản tuồng và những diễn tiến của truyền thống và cách tân trong tuồng Việt Nam từ 1945 đến 2010

Phân loại: 895.9222 / TR527T

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.030692

                       Kho Mượn: M.028808-28809

Từ khoá: Kịch bản, Tuồng, Việt Nam

39. Nguyễn Kiến Giang. Việt Nam năm đầu tiên sau cách mạng tháng Tám : Tháng 8-1945 - tháng chạp 1946 / Nguyễn Kiến Giang. - H. : Sự thật, 1961. - 265tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Đề cập tính chất của cách mạng tháng Tám và của chính quyền nhân dân được thiết lập nên sau cuộc cách mạng đó; Trình bày các cuộc đấu tranh bảo vệ chính quyền nhân dân qua từng giai đoạn trong thời kỳ cách mạng tháng Tám 1945 đến tháng Chạp 1946

Phân loại: 959.7032 / V308N

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.001504

Từ khoá: Cách mạng tháng Tám, Việt Nam, Lịch sử, Thời kì hiện đại

40. Nguyễn Kiến Giang. Phác qua tình hình ruộng đất và đời sống nông dân trước cách mạng tháng Tám / Nguyễn Kiến Giang. - H. : Sự thật, 1959. - 284tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Trình bày khái quát về tình hình ruộng đất và đời sống nông dân trước cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Phân loại: 338.109597 / PH101Q

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.003376

Từ khoá: Lịch sử, Thời kì phong kiến, Ruộng đất, Đời sống, Nông dân, Việt Nam

41. Nguyễn Lương Bích. Khởi nghĩa Bắc Sơn / Nguyễn Lương Bích. - H. : Quân đội nhân dân, 1962. - 85tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Trình bày hoàn cảnh lịch sử trước ngày nhân dân Bắc Sơn khởi nghĩa. Diễn biến của khởi nghĩa, giá trị, kinh nghiệm của khởi nghĩa Bắc Sơn

Phân loại: 959.7032 / KH462N

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.003051

Từ khoá: Lịch sử, Việt Nam, Khởi nghĩa Bắc Sơn, Kháng chiến chống Pháp

42. Nguyễn Văn Long. Tiếp cận và đánh giá văn học Việt Nam sau cách mạng tháng Tám / Nguyễn Văn Long. - H. : Giáo dục, 2001. - 139tr. ; 21cm.

Tóm tắt: Tập hợp một số bài viết tìm hiểu lịch sử văn học Việt nam giai đoạn 1945 - 1975.

Phân loại: 895.92209 / T307C

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.018100

                       Kho Mượn: MC.007729

Từ khoá: Nghiên cứu văn học, Văn học Việt Nam, Thời kì 1945 – 1975

43. Những cội nguồn của cách mạng tháng Tám / Chủ biên: Đinh Xuân Lâm, Nguyễn Văn Khoan. - H. : Thanh niên, 2015. - 297tr. ; 21cm.- (70 năm thành lập nước)

Tóm tắt: Khái quát quá trình hình thành, diễn biến, phát triển của cách mạng tháng Tám năm 1945 và các bài viết của nhà lãnh đạo trong và ngoài nước về cách mạng tháng Tám

Phân loại: 959.7032 / NH556C

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.029971

Kho Mượn: M.025494-25495

Từ khoá: Lịch sử, Sự kiện lịch sử, Cách mạng tháng Tám, Việt Nam

44. Phan Kế Hoành. Bước đầu tìm hiểu lịch sử kịch nói Việt Nam trước cách mạng tháng Tám / Phan Kế Hoành, Huỳnh Lý. - H. : Văn hóa, 1978. - 203tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát quá trình hình thành và phát triển của kịch nói Việt Nam. Các khuynh hướng kịch và một số nhận xét về nghệ thuật kịch trước cách mạng tháng tám

Phân loại: 792.09597 / B557Đ

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.005138

Kho Mượn: MC.006981

Từ khoá: Lịch sử, Sân khấu, Kịch nói, Việt Nam

45. Sơ thảo lịch sử cách mạng tháng Tám tỉnh Quảng Ninh. - Quảng Ninh : Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng Tỉnh ủy Quảng Ninh, 1970. - 79tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Khái quát bối cảnh lịch sử Quảng Ninh trước cách mạng tháng Tám, cuộc vận động cách mạng tháng Tám, diễn biến và ý nghĩa của cuộc cách mạng tháng Tám ở Quảng Ninh.

Phân loại: 959.729 / S460T

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.000556

                       Kho Địa chí: DC.000257-258

Từ khoá: Lịch sử, Cách mạng tháng Tám, Địa chí, Quảng Ninh

46.  Sự ra đời của Bản tuyên ngôn độc lập / Vũ Kim Yến sưu tầm và biên soạn. - H. : Văn hóa thông tin, 2015. - 195tr. ; 21cm.- (Hồ Chí Minh người là niềm tin tất thắng)

Tóm tắt: Giới thiệu quá trình Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản Tuyên ngôn độc lập, những câu chuyện kể, những hồi ức về các sự kiện lịch sử hào hùng đó của dân tộc và những bài viết, bài nghiên cứu có giá trị về ý nghĩa, sức sống trường tồn của bản Tuyên ngôn độc lập

Phân loại: 959.704 / S550R

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.029995

                       Kho Mượn: M.025434-25435

Từ khoá: Lịch sử, Tuyên ngôn độc lập, Hồ Chí Minh, Việt Nam.

47. Tạ Hữu Yên. Ngôi nhà Bác viết Tuyên ngôn độc lập / Tạ Hữu Yên. - H. : Thanh niên, 2010. - 183tr. ; 21cm.- (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)

Tóm tắt: Tập hợp một số câu chuyện kể con người, quá trình hoạt động và địa điểm Bác viết Tuyên ngôn độc lập.

Phân loại: 959.704092 / NG452N

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.028040

                       Kho Mượn: M.012877-12878

Từ khoá: Lịch sử, Nhân vật, Tuyên ngôn độc lập, Hồ Chí Minh

48. Thế Đạt. Nền nông nghiệp Việt Nam từ sau cách mạng tháng Tám năm 1945 / Thế Đạt. - H. : Nông nghiệp, 1981. - 279tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Nội dung giới thiệu chặng đường phát triển của nền nông nghiệp ở Việt Nam đặc biệt là từ sau cách mạng tháng Tám năm 1945 đến nay.

Phân loại: 630 / N254N

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.006222

Từ khoá: Nông nghiệp, Việt Nam, Cách mạng tháng Tám năm 1945, Sản xuất nông nghiệp

49. Tổng khởi nghĩa tháng 8 - 1945 tại Hà Nội Việt Minh Hoàng Diệu / Biên soạn: Nguyễn Văn Khoan chủ biên, Nguyễn Hồng Dung. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2001. - 508tr. ; 20cm.

Tóm tắt: Giới thiệu sơ lược về tình hình thế giới và Việt Nam trong năm 1945, đồng thời nêu lên bối cảnh lịch sử của Hà Nội từ 9/3 đến đầu tháng Tám năm 1945. Trình bày sự chỉ đạo của Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng, Tổng bộ Việt Nam trong phong trào cách mạng tháng Tám và diễn biến của cuộc tổng khởi nghĩa ở Hà Nội.

Phân loại: 959.7032 / T455K

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.018524

                       Kho Mượn: MC.008149

Từ khoá: Cách mạng tháng Tám, Lịch sử, Kháng chiến chống Pháp, Hồi kí, Hà Nội, Việt Nam

50. Trần Kư. Bác Hồ viết Tuyên ngôn độc lập / Trần Kư. - H. : Quân đội nhân dân, 2005. - 81tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Phân tích bối cảnh lịch sử và tâm trạng của Bác Hồ khi viết bản Tuyên ngôn độc lập năm 1945. Đồng thời tìm hiểu nghiên cứu về hình thức, bố cục, thể loại của bản tuyên ngôn đó.

Phân loại: 335.4346 / B101H

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.024257

                       Kho Mượn: M.001044

Từ khoá: Lịch sử, Tuyên ngôn độc lập, Hồ Chí Minh

51. Trần Hữu Đính. Cách mạng tháng Tám 1945 - Những sự kiện lịch sử / Trần Hữu Đính, Lê Trung Dũng. - H. : Khoa học xã hội, 2000. - 453tr. ; 24cm.

     Tóm tắt: Trình bày bối cảnh lịch sử cuộc cách mạng tháng Tám 1945; Những sự kiện lịch sử chuẩn bị cho khởi nghĩa; Tổng khởi nghĩa thắng lợi, nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ra đời.

     Phân loại: 959.704 / C102M

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.005286

     Từ khoá: Cách mạng tháng Tám, Sự kiện lịch sử

52. Trần Văn Giàu. Sự phát triển của tư tưởng ở Việt Nam từ thế kỷ XIX đến cách mạng tháng Tám / Trần Văn Giàu. - H. : Khoa học xã hội, 1973. - 19cm.

T.1. - 1973. - 561tr.

Tóm tắt: Tìm hiểu về lịch sử tư tưởng Việt Nam, về hệ ý thức phong kiến và sự thất bại của nó trong sự nghiệp cứu nước, chống Pháp xâm lược. Đề cập đến tư tưởng Nho giáo Việt Nam thế kỷ XIX và các hình thái khác của hệ ý thức phong kiến Việt Nam.

Phân loại: 959.7 / S550P

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.000398

Từ khoá: Lịch sử cận đại, Hệ ý thức phong kiến, Tư tưởng, Việt Nam

53. Trần Văn Giàu. Sự phát triển của tư tưởng ở Việt Nam từ thế kỷ XIX đến Cách mạng tháng Tám / Trần Văn Giàu. - Xuất bản lần thứ 2 có sửa chữa bổ sung. - H. : Chính trị quốc gia, 1997. - 21cm.

T.3: Thành công của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ chí Minh. - 1997. - 747tr.

Tóm tắt: Nghiên cứu các cuộc đấu tranh tư tưởng từ những năm 20 để xác lập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Phân loại: 959.7 / S550P

Ký hiệu kho: Kho Tra cứu: TC.000634

Từ khoá: Lịch sử, Hệ tư tưởng tư sản, Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Việt Nam

54. Trần Văn Giàu. Sự phát triển của tư tưởng ở Việt Nam từ thế kỷ XIX đến Cách mạng tháng Tám / Trần Văn Giàu. - Xuất bản lần thứ 3. - H. : Chính trị quốc gia, 1997. - 21cm.

T.2: Hệ ý thức tư sản và sự bất lực của nó trước các nhiệm vụ lịch sử. - 1997. - 584tr.

Tóm tắt: Sự ra đời, tính chất và vai trò của tôn giáo có liên quan đến cuộc đấu tranh chính trị và tư tưởng ở Việt Nam vào những năm 20.

Phân loại: 959.7 / S550P

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.003455

Kho Tra cứu: TC.000633

Từ khoá: Lịch sử, Hệ tư tưởng tư sản, Cách mạng tháng Tám, Tôn giáo, Việt Nam

55. Từ cách mạng tháng Tám 1945 đến chiến dịch Hồ Chí Minh 1975 / Lường Thị Lan sưu tầm và biên soạn. - H. : Văn hóa thông tin, 2015. - 199tr. ; 21cm.- (Hồ Chí Minh người là niềm tin tất thắng)

Tóm tắt: Giới thiệu những chủ trương, chính sách của Đảng, tinh thần chiến đấu của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ xâm lược, và tập hợp những câu chuyện đặc sắc liên quan đến quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn này

Phân loại: 959.704 / T550C

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.029958

Kho Mượn: M.025506-25507

Từ khoá: Lịch sử, Sự kiện lịch sử, Nhân vật lịch sử, Việt Nam

56. Trịnh Nhu. Cách mạng tháng Tám 1945 - Thắng lợi vĩ đại đầu tiên của cách mạng Việt Nam / Trịnh Nhu, Trần Trọng Thơ. - H. : Chính trị Quốc gia, 2011. - 371tr. ; 21cm.

Tóm tắt: Đề cập đến cuộc vận động cách mạng tháng Tám: Thay đổi chiến lược, nguồn lực dân tộc để cứu quốc, đấu tranh chính trị chuyển lên kết hợp với đấu tranh vũ trang, phong trào kháng Nhật cứu nước, ý nghĩa của cách mạng tháng Tám năm 1945.

Phân loại: 959.7032 / C102M

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.028581

Từ khoá: Lịch sử, Kháng chiến chống Pháp, Cách mạng tháng Tám, Việt Nam

57. Trường Chinh. Cách mạng tháng Tám / Trường Chinh. - H. : Quân đội nhân dân, 2005. - 210tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Tập những bài nói, bài viết của đồng chí Trường Chinh về Cách mạng tháng Tám năm 1945 trên các góc độ: tính chất xã hội Việt Nam và Cách mạng Việt Nam; Công cuộc chuẩn bị cho khởi nghĩa tháng Tám và diễn biến Cách mạng tháng Tám

     Phân loại: 959.7032 / C102M

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.023498

                          Kho Mượn: MC.008223

     Từ khoá: Lịch sử, Cách mạng tháng Tám, Bài viết, Việt Nam.

58. Trường Chinh. Cách mạng tháng Tám / Trường Chinh. - In lần thứ 5. - H. : Sự thật, 1955. - 74tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Giới thiệu bài viết của đồng chí Trường Chinh về một số sự kiện, tư liệu lịch sử về cuộc cách mạng tháng Tám ở nước ta

Phân loại: 959.7032 / C102M

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.002620

Từ khoá: Cách mạng tháng Tám, Lịch sử hiện đại, Việt Nam, Kháng chiến chống Pháp

59.  Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và ý nghĩa thời đại / Nguyễn Tiến Dũng, Lương Thị Cảnh, Nguyễn Thanh Tân.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2011. - 407tr. ; 24cm.

Tóm tắt: Giới thiệu các nghiên cứu của các nhà khoa học bàn về những tư tưởng triết học, chính trị đặc sắc về quyền con người và quyền dân tộc thể hiện trong bản Tuyên ngôn và giá trị lý luận, ý nghĩa thời đại, đặc biệt là ý nghĩa của Tuyên ngôn độc lập đối với cách mạng Việt Nam

Phân loại: 335.4346 / T527N

Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.004909

                       Kho Mượn: M.016488-16489

Từ khoá: Hồ Chí Minh, Tuyên ngôn độc lập, Tư tưởng Hồ Chí Minh

60.  Từ chiếu dời đô đến bản tuyên ngôn độc lập / Nguyên Trường biên soạn. - H. : Văn hóa thông tin, 2010. - 231tr. ; 21cm.- (Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến)

Phân loại: 895.9221 / T550C

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.028367

                       Kho Mượn: M.014382-14383

Từ khoá: Văn học trung đại, Thơ,Việt Nam

61. Văn Cao. 19/8 cách mạng là sáng tạo : Hồi ký của các chiến sỹ tham gia cách mạng tháng Tám / Văn Cao, Thép Mới, Trần Quang Huy,.... - H. : Hội khoa học lịch sử Việt Nam, 1995. - 366tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Tập hợp và giưói thiệu những hồi ký của các chiến sỹ Việt Minh tham gia cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945, đặc biệt là diễn biến của cuộc cách mạng 19/8

Phân loại: 959.7032 / M558C

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.013824

                       Kho Mượn: MC.008144

Từ khoá : Lịch sử, Kháng chiến chống Pháp, Hà Nội, Sự kiện lịch sử

62. Văn Tạo. Lịch sử cách mạng tháng Tám / Văn Tạo, Thành Thế Vỹ, Nguyễn Công Bình. - H. : Sử học, 1960. - 257tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Tìm hiểu nguyên nhân chủ quan, khách quan đưa đến cách mạng tháng Tám thành công; Đề cập đường lối cách mạng đúng đắn, các hình thái vận động của cách mạng tháng Tám, phân tích quá trình củng cố và xây dựng chính quyền cách mạng ở Việt Nam,...

Phân loại: 959.7032 / L302S

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.000590

Từ khoá: Lịch sử, Lịch sử hiện đại, Cách mạng tháng Tám, Kháng chiến chống Pháp

63. Viện lịch sử Đảng. Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945 / Viện lịch sử Đảng. - H. : Sự thật, 1985. - 306tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Tổng quát tình hình thế giới và trong nước trong thời kỳ chiến tranh thế giới thứ 2, đường lối, chủ trương giải phóng dân tộc Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quá trình chuẩn bị lực lượng chính trị, vũ trang, xây dựng căn cứ địa cách mạng, đi từ khởi nghiã từng phần tiến lên cướp thời cơ giành toàn bộ chính quyền trong cả nước.

Phân loại: 959.7032 / T455K

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.007890

Từ khoá: Cách mạng tháng Tám, Lịch sử, Hồ Chí Minh,Việt Nam, Đường lối cách mạng

64. Võ Nguyên Giáp. Từ nhân dân mà ra: Hồi ký /Võ Nguyên Giáp; Hữu Mai thể hiện. - H. : Kim đồng, 2009. - 263tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Đề cập tới những sự kiện và quá trình thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Phân loại: 959.7032 / T550N

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.020894-20896

                       Kho Thiếu Nhi: DV.006326-6328

Từ khoá: Lịch sử, Kháng chiến chống Pháp, Quân đội, Hồi kí, Việt Nam

65.  Xã hội Việt Nam trong thời Pháp-Nhật 1939 - 1945 / Biên soạn : Trần Huy Liệu, Nguyễn Khắc Đạm. - H. : Văn sử địa, 1957. - 19cm.

Q.2: Tình hình chính trị và xã hội.-1957.-183tr.

Tóm tắt: Giới thiệu những sự thật về việc thực dân Pháp đầu hàng phát xít Nhật ở Đông Dương và lên án sự bóc lột kinh tế của phát xít Nhật và thực dân Pháp

Phân loại: 959.7032 / X100H

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.001317

Từ khoá: Lịch sử, Lịch sử cận đại, Kháng chiến chống Pháp, Việt Nam

Gọi điện: 0203.6500.163
Facebook Youtube
wiget Chat Zalo