Mở cửa các ngày từ Thứ 3 – Chủ Nhật hàng tuần. Buổi sáng từ 7h30 - 12h00. Buổi chiều từ 13h30 - 16h30
Quyết định Ban hành Quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn; nội dung quy trình và định mức kinh tế -kỹ thuật trong hoạt động bảo quản, sưu tầm, phục chế tài nguyên thông tin trong thư viện công lập
Quyết định Ban hành Quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn; nội dung quy trình và định mức kinh tế -kỹ thuật trong hoạt động bảo quản, sưu tầm, phục chế tài nguyên thông tin trong thư viện công lập

Quyết định Ban hành Quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn; nội dung quy trình và định mức kinh tế -kỹ thuật trong hoạt động bảo quản, sưu tầm, phục...

Xem thêm

Thông tư Quy định chế độ báo cáo thông kê của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thông tư Quy định chế độ báo cáo thông kê của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thông tư Quy định chế độ báo cáo thông kê của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Xem thêm

Thông tư số 09/2021/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Thông tư số 09/2021/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Thông tư số 09/2021/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của...

Xem thêm

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021
Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021

Ngày 05/1/2021, Sở Văn hóa và Thể thao ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021.

Xem thêm

Quyết định số 206/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt
Quyết định số 206/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt "Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"

Quyết định số 206/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt "Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm...

Xem thêm

Gọi điện: 0203.6500.163
Facebook Youtube
wiget Chat Zalo