Mở cửa các ngày từ Thứ 3 – Chủ Nhật hàng tuần. Buổi sáng từ 7h30 - 12h00. Buổi chiều từ 13h30 - 16h30
Văn bản về quy phạm pháp luật

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021

Ngày 13-01-2021 Lượt xem: 180

Ngày 05/1/2021, Sở Văn hóa và Thể thao ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021.

Trọng tâm thực hiện các nội dung như:

Tuyên truyền các văn bản quy định về cải cách hành chính: Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức; Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính Phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính; Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 29/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công; Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 05/02/2018 của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 05/3/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 19/10/2020 về thực hiện Nghị định số 107/2020/NĐ-CP và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Quyết định số 4755/QĐ-UBND ngày 23/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Ninh năm 2021; Kế hoạch số 05/KH-SVHTT ngày 05/01/2020 của Sở Văn hóa và Thể thao về thực hiện cải cách hành chính năm 2020;

Tuyên truyền các nội dung cụ thể của cải cách hành chính: Tập trung tuyên truyền 06 nội dung chính: Cải cách thể chế; cải cách TTHC; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính nhà nước: (1) Kết quả xếp hạng chỉ số cải cách hành chính của Sở năm 2021 do Chủ tịch UBND tỉnh công bố. (2) Tiếp tục tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ, ý thức tổ chức, kỷ luật, đạo đức trong thực thi công vụ; tiêu chuẩn công chức, viên chức; chế độ tuyển dụng, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng theo quy định. (3) Việc thực hiện Quy chế Văn hóa công sở tại cơ quan. (4) Việc công khai, minh bạch và giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công. (5) Việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về giải quyết thủ tục hành chính. (6) Những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân trong thực hiện cải cách hành chính tại cơ quan. (7) Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Tỉnh và các văn bản khác có liên quan đến công tác cải cách hành chính.

Theo đó, Thư viện tỉnh Quảng Ninh liên tục cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định, thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung

Xem chi tiết tại đây:

Chỉ thị 13.pdf,

CTr 21.PDF,

CT-TU so 03 ngay 29-12-2015 ve NCCL quan tri va HCC.pdf,

KH 05.pdf,

KH 06.pdf,

KH 179.pdf,

Nghị định 36.pdf,

Nghị định 108.pdf,

QĐ 09.pdf,

QĐ 4755.pdf,

Gọi điện: 0203.6500.163
Facebook Youtube
wiget Chat Zalo