Mở cửa các ngày từ Thứ 3 – Chủ Nhật hàng tuần. Buổi sáng từ 7h30 - 12h00. Buổi chiều từ 13h30 - 16h30
Văn bản về quy phạm pháp luật

Danh sách các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

Ngày 30-01-2019 Lượt xem: 166

Luật Bảo vệ BMNN

/upload/cdn/files/Lu%E1%BA%ADt%20b%E1%BA%A3o%20v%E1%BB%87%20BMNN(2).doc

Luật CAND

/upload/cdn/files/Lu%E1%BA%ADt%20CAND(1).doc

Luật Đặc xá

/upload/cdn/files/Lu%E1%BA%ADt%20%C4%91%E1%BA%B7c%20x%C3%A1(1).doc

Luật Chăn nuôi

http://image.dlib.vn/cmsimages/news/20190130/files/Lu%E1%BA%ADt%20ch%C4%83n%20nu%C3%B4i(1).doc

Luật trồng trọt

/upload/cdn/files/Lu%E1%BA%ADt%20tr%E1%BB%93ng%20tr%E1%BB%8Dt(1).doc

Luật Cảnh sát biển VN

/upload/cdn/files/Lu%E1%BA%ADt%20c%E1%BA%A3nh%20s%C3%A1t%20bi%E1%BB%83n%20VN(1).doc

Luật phòng, chống tham nhũng

/upload/cdn/files/Lu%E1%BA%ADt%20ph%C3%B2ng%2C%20ch%E1%BB%91ng%20tham%20nh%C5%A9ng(2).doc

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GDĐH

/upload/cdn/files/Lu%E1%BA%ADt%20GD%C4%90H%20s%E1%BB%ADa%20%C4%91%E1%BB%95i%2C%20b%E1%BB%95%20sung(1).doc

Luật sửa đổi một số điều của 37 luật liên quan đến quy hoạch

/upload/cdn/files/Lu%E1%BA%ADt%20s%E1%BB%ADa%20%C4%91%E1%BB%95i%2C%20b%E1%BB%95%20sung%2037%20%C4%91i%E1%BB%81u%20li%C3%AAn%20quan%20%C4%91%E1%BA%BFn%20quy%20ho%E1%BA%A1ch(2).doc

NQ Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

/upload/cdn/files/NQ%20k%E1%BB%B3%20h%E1%BB%8Dp%20th%E1%BB%A9%206%2C%20Qu%E1%BB%91c%20h%E1%BB%99i%20XIV(1).doc

NQ phê chuẩn Hiệp định đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên TBD (CPTPP)

/upload/cdn/files/NQ%20ph%C3%AA%20chu%E1%BA%A9n%20CPTPP(1).doc

NQ Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2019

/upload/cdn/files/NQ%20k%E1%BA%BF%20ho%E1%BA%A1ch%20ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n%20KTXH%202019(1).doc

NQ dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

/upload/cdn/files/NQ%20d%E1%BB%B1%20to%C3%A1n%20ng%C3%A2n%20s%C3%A1ch%20NN%202019(1).doc

NQ phân bổ ngân sách Trung ương 2019

/upload/cdn/files/NQ%20ph%C3%A2n%20b%E1%BB%95%20ng%C3%A2n%20s%C3%A1ch%20T%C6%AF%202019(1).doc

Gọi điện: 0203.6500.163
Facebook Youtube
wiget Chat Zalo