Mở cửa các ngày từ Thứ 3 – Chủ Nhật hàng tuần. Buổi sáng từ 7h30 - 12h00. Buổi chiều từ 13h30 - 16h30

(Click vào để xem ảnh lớn)

Tăng cường sức mạnh tư tưởng của Quân đội nhân dân Việt Nam

Lượt xem: 159 Còn hàng

Giá bán:

Liên hệ

ông cuộc đổi mới đất nước đã và đang giành được những thành tựu to lớn và từng bước hòa nhập với khu vực và thế giới. Nhưng trong bối cảnh phức tạp của tình hình thế giới, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch vẫn có âm mưu tác động về tư tưởng, chính trị và quân đội - lực lượng nòng cốt của nền quốc phòng toàn dân bằng việc tận dụng các ưu thế về kinh tế , quân sự và các thành tựu khoa học kỹ thuật.

Tăng cường sức mạnh tư tưởng của quân đội nhân dân Việt Nam : Sách tham khảo / Lê Bỉnh. - H. : Chính trị quốc gia, 2003. - 180tr. ; 19cm.

     Công cuộc đổi mới đất nước đã và đang giành được những thành tựu to lớn và từng bước hòa nhập với khu vực và thế giới. Nhưng trong bối cảnh phức tạp của tình hình thế giới, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch vẫn có âm mưu tác động về tư tưởng, chính trị và quân đội - lực lượng nòng cốt của nền quốc phòng toàn dân bằng việc tận dụng các ưu thế về kinh tế , quân sự và các thành tựu khoa học kỹ thuật.
     Trong bối cảnh như vậy, yêu cầu tăng cường sức mạnh tư tưởng trong quân đội càng trở nên cấp bách nhằm xây dựng quân đội vững mạnh toàn diện, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam.
     Cuốn sách : ‘‘ Tăng cường sức mạnh tử tưởng của Quân đội nhân dân Việt Nam’’ do tiến sĩ Lê Bỉnh biên soạn nhằm góp phần làm sáng tỏ một số đặc điểm cơ bản của cuộc đấu tranh hệ tư tưởng của nước ta hiện nay, sự tác động của nó đến quân đội và nêu ra một số giải pháp cơ bản nhằm tăng cường sức mạnh tư tưởng của quân đội ta trong giai đoạn cách mạng mới, đảm bảo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ an ninh Quốc gia, trật tự an toàn xã hội,…
    Trân trọng giới thiệu !
 

Danh mục sách
Liên hệ

Gọi điện: 0203.6500.163
Facebook Youtube
wiget Chat Zalo