Mở cửa các ngày từ Thứ 3 – Chủ Nhật hàng tuần. Buổi sáng từ 7h30 - 12h00. Buổi chiều từ 13h30 - 16h30

(Click vào để xem ảnh lớn)

Đảng Cộng sản Việt Nam trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội

Lượt xem: 204 Còn hàng

Giá bán:

Liên hệ

Đảng Cộng sản Việt Nam trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội : Kỷ yếu hội thảo khoa học / Vũ Văn Hiền, Trần Trọng Thơ, Trần Thị Thu Hương.... - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2020. - 960tr. ; 24cm.

Đảng Cộng sản Việt Nam trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội : Kỷ yếu hội thảo khoa học / Vũ Văn Hiền, Trần Trọng Thơ, Trần Thị Thu Hương.... - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2020. - 960tr. ; 24cm.

Từ khi thành lập đến nay, trải qua hơn 90 năm, Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập và rèn luyện, đã lãnh đạo nhân dân ta giành được những thắng lợi vĩ đại, hoàn thành sự nghiệp cách mạng dân tộc dân chủ và tiến lên chủ nghĩa xã hội.Tự hào về chặng đường hơn 90 năm Đảng ra đời và lãnh đạo cách mang Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách “Đảng Cộng sản Việt Nam - Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”.

Cuốn sách gồm các bài viết là tham luận của các đồng chí lãnh đạo Đảng Nhà nước, các cơ quan Trung ương và địa phương, các nhà khoa học... tại Hội thảo khoa học “Đảng Cộng sản Việt Nam - Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”, được chia thành bốn phần:

Phần thứ nhất: Đảng Cộng sản Việt Nam những chặng đường lịch sử vẻ vang;

Phần thứ hai: Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngang tầm nhiệm vụ;

Phần thứ ba: Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo phát triển kinh tế - văn hóa- xã hội - quốc phòng - an ninh - đối ngoại;

Phần thứ tư: Tầm nhìn và định hướng của Đảng trong đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.

Các bài viết tập trung ôn lại những chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng ta, khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một tất yếu lịch sử, đáp ứng yêu cầu giành độc lập dân tộc và phát triển đất nước, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; đặc biệt trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay, làm sáng tỏ tầm nhìn, định hướng chiến lược của Đảng trong bối cảnh mới và hội nhập quốc tế.

Xin trận trong giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc!

Danh mục sách
Liên hệ

Gọi điện: 0203.6500.163
Facebook Youtube
wiget Chat Zalo