Mở cửa các ngày từ Thứ 3 – Chủ Nhật hàng tuần. Buổi sáng từ 7h30 - 12h00. Buổi chiều từ 13h30 - 16h30

(Click vào để xem ảnh lớn)

Một số vấn đề đổi mới tổ chức bộ máy Đảng Cộng Sản Việt Nam

Lượt xem: 158 Còn hàng

Giá bán:

Liên hệ

Cuốn sách: “ Một số vấn đề đổi mới tổ chức bộ máy Đảng Cộng Sản Việt Nam” do nhà xuất bản Chính trị Quốc gia phát hành được tập hợp dựa trên cơ sở các báo cáo khoa học của đề tài KX05 – 08 về vấn đề: “ Những luận cứ khoa học về tổ chức bộ máy của Đảng trong hệ thống chính trị để đảm bảo vai trò lãnh đạo” do Bộ Chính trị triển khai.

Một số vấn đề đổi mới tổ chức bộ máy Đảng cộng sản Việt Nam : Sách tham khảo / Nguyễn Hữu Tri, Nguyễn Thị Phương Hồng. - H. : Chính trị quốc gia, 2004. - 222tr. ; 19cm.

      Củng cố, kiện toàn và đổi mới tổ chức bộ máy của Đảng cho phù hợp với tình hình thực tế của mỗi giai đoạn cách mạng là vấn đề quan trọng có tính chất quyết định đến sự tồn tại và phát triển của Đảng.
Cuốn sách: “ Một số vấn đề đổi mới tổ chức bộ máy Đảng Cộng Sản Việt Nam” do nhà xuất bản Chính trị Quốc gia phát hành được tập hợp dựa trên cơ sở các báo cáo khoa học của đề tài KX05 – 08 về vấn đề: “ Những luận cứ khoa học về tổ chức bộ máy của Đảng trong hệ thống chính trị để đảm bảo vai trò lãnh đạo” do Bộ Chính trị triển khai.
      Cuốn sách trình bày các vấn đề về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, bộ máy hành chính nhà nước như: “ Những quan điểm cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về tổ chức bộ máy của Đảng cầm quyền; Quá trình hình thành và phát triển tổ chức bộ máy của Đảng; Phương hướng và giải pháp đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy Đảng trong thời kỳ đổi mới.”
       Vấn đề đổi mới tổ chức bộ máy Đảng Cộng Sản đang là đề tài khó khăn và phức tạp, vì vậy cuốn sách “ Một số vấn đề đổi mới tổ chức bộ máy Đảng Cộng Sản Việt Nam” được đánh giá là tài liệu tham khảo rất hữu ích cho những người làm công tác tổ chức, cán bộ chính trị các cấp nhằm khắc phục những hạn chế, tiếp tục đổi mới tiến tới kiện toàn vững chắc tổ chức bộ máy Đảng Cộng Sàn.

                                                                             Nguyễn Quỳnh

Danh mục sách
Liên hệ

Gọi điện: 0203.6500.163
Facebook Youtube
wiget Chat Zalo