Mở cửa các ngày từ Thứ 3 – Chủ Nhật hàng tuần. Buổi sáng từ 7h30 - 12h00. Buổi chiều từ 13h30 - 16h30

(Click vào để xem ảnh lớn)

Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng trong xây dựng đạo đức cán bộ thời kỳ mới.

Lượt xem: 134 Còn hàng

Giá bán:

Liên hệ

Sau hơn 20 năm đổi mới, đường lối của Đảng Cộng Sản Việt Nam đã tạo ra những giá trị đạo đức tốt đẹp, trở thành động lực lớn góp phần thúc đẩy sự phát triển của đất nước về tất cả các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội… Bên cạnh đó, sự tác động mặt trái của cơ chế thị trường đã làm nảy sinh nhiều tiêu cực ảnh hưởng không nhỏ tới đạo đức xã hội của cán bộ Đảng viên, tạo ra nhiều trở ngại cho việc xây dựng đạo đức cách mạng.

Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng trong xây dựng đạo đức cán bộ thời kỳ mới : Sách chuyên khảo / Lê Quang Phi chủ biên. - H. : Quân đội nhân dân, 2010. - 222tr. ; 21cm.

      Sau hơn 20 năm đổi mới, đường lối của Đảng Cộng Sản Việt Nam đã tạo ra những giá trị đạo đức tốt đẹp, trở thành động lực lớn góp phần thúc đẩy sự phát triển của đất nước về tất cả các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội… Bên cạnh đó, sự tác động mặt trái của cơ chế thị trường đã làm nảy sinh nhiều tiêu cực ảnh hưởng không nhỏ tới đạo đức xã hội của cán bộ Đảng viên, tạo ra nhiều trở ngại cho việc xây dựng đạo đức cách mạng.
       Dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn, nội dung cuốn sách: “ Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng trong xây dựng đạo đức cán bộ thời kỳ mới” được nghiên cứu, phân tích, chứng minh sự gắn bó của các chủ trương, giải pháp, đường lối với việc vận dụng tư tưởng đạo đức của của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào công cuộc xây dựng đạo đức mới cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.
      Cuốn sách được nhà xuất bản Quân đội nhân dân ấn hành năm 2015, dày 222 trang, với hai nội dung chính: “ Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng” ; “Quán triệt vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vào xây dựng đạo đức cán bộ trong thời kỳ mới” sẽ giúp cho các cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu sâu sắc hơn về giá trị tư tưởng của đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần định hướng về giáo dục, xây dựng đạo đức cách mạng và lối sống lành mạnh của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thời kỳ mới.

                                                                             Nguyễn Quỳnh

Danh mục sách
Liên hệ

Gọi điện: 0203.6500.163
Facebook Youtube
wiget Chat Zalo